Bosse Ahlnäs - Guide Åland - Reseledare - Bo Ahlnäs

Högertrafik

Då Finland fick högertrafik år 1858
  Då Sverige fick högertrafik år 1967 

HÖGERTRAFIK INFÖRDES I FINLAND 1858
SVERIGE ÅTERGICK TILL HÖGERTRAFIK 1967

När Karl XII i början av 1700-talet samordnade postväsendets och gästgiveriernas verksamhet fick Sverige sitt första stadgande om högertrafik. I en förordning av år 1718 heter det sålunda: ”Mötes Extra Posterne wika de för hwar annan utur wägen till höger; Men på smala wägar Broar och dylikt hafwer den förträdet som föst blåser i Hornet”.

Den högertrafikepoken blev inte lång. Redan med 1734 års Giästgifware Ordning ändrade man sig och införde vänstertrafik: ”När resande eller farande i Städer eller på Landet mötas böra de til hwar sin wänstra sida således wika, at de hinderlöst kunna komma hwarannan förbi wid Tijo Daler Silfwermynts bot för den som häremot bryter.”

Finland avträddes till Ryssland 1809. Landet blev dock inte en integrerad del av Ryssland utan ett autonomt storfurstendöme. Svensk lag fortsatte att gälla, däribland 1734 års gästgiveriordning.

De ryska trupper som var förlagda till Finland bröt dock mot denna regel och höll till höger, vilket då den övriga befolkningen också tvingades göra.

Den 8 juni 1858 utfärdades följande kungörelse:

"WI ALEXANDER den Andre, med Guds nåde, Kejsare och Sjelfherskare öfwer hela Ryssland samt Storfurste till Finland etc. etc. etc.


Göre weterligt, att som å särskilda orter i Finland den sed gjort sig gällande, att wägfarande då de mötas, wika för hwarandra till hwar sin högra sida, ehuru i 23 mom. af 1734 års Gästgifveri-ordning är föreskrifwet att uti dylika fall bör wikas åt den motsatta sidan; alltså hafve Wi, på härom gjord underdåning framställning i Nåder funnit godt ändra berörde stadgande, att resande eller farande i städerne och på landet skola, då de mötas, wid det uti nämde författning föreskrifna wite af fyra rubel åttatio kopek silfwer, wika åt hwar sin högra sida, så att de hinderslösa komma förbi hwarandra. Det alle, som wederbör, till underdåning efterrättelse länder.
Helsingfors den 8 juni 1858"

I september 1906 utfärdades i Sverige den första förordningen om automobiltrafik. Den talade märkligt nog inte om höger- eller vänstertrafik. 1916 ålades däremot automobilförare: ”att vid möte och när körbanan ej kan fritt överskådas hålla till vänster samt att hålla till höger, när annan trafikant förbiköres, dock att förbikörning får verkställas allenast när körbanan i tillräcklig utsträckning kan fritt överskådas”. Motsvarande bestämmelse fanns sedan i trafiklagstiftningen fram till söndagen den 3 september 1967.

Den 10 maj 1963 beslöt riksdagen i Sverige införa högertrafik år 1967.

I den regel som nu gäller i Sverige från klockan fem på söndagsmorgonen den 3 september 1967 heter det: ”möte med annan vägtrafikant än gående skall ske till höger. Omkörning av annan vägtrafikant än gående skall ske till vänster”.

Sverige har nu fått högertrafik på nytt, efter många och omfattande utredningar.

Källor: 
Omslag till frimärkshäfte ”Högertrafikreformen 3.9.1967 – 10 st frimärken 45 öre – Pris 4:50”
Anders Hanquist den 14.10.2005 i diskussionsforumet Spårvägssällskapet.com - www.ss.se
Texten sammanställd av Bosse Ahlnäs


Uppdaterad den 18.05.2010


Tack för ditt besök som var nr.     , sedan den 6 november 2005
Välkommen igen !
Sidan hade 
320 besök år 2005
2775 besök år 2006
2158 besök år 2007
2290 besök år 2008