< This page shows my New items to the collection of Autographs and Manuscrips.

: New Items To The Collection :

: Autographs | Letters | Books | Others :    
: Notice :    


- - -      New   Autographs | Letters | Books | Others   :   to   the   collection   :      ( x )   -   items   in   August     and   total   ( x )   for   2013 .      - - -


- - - New items to the collection - - -

 • . : : ( - ) : : *** Ordered ***

         :: August    2 0 1 3 ::

 • 25.9.2013 : Ingrid : ( - ) : Post card (probability not hand signed) ! : "Hand signed post card by Queen Ingrid of Denmark. "Till Svenska föreningen för dövas väl. *** Ordered ***

 • 10.9.2013 : Jan Bernadotte : (1941- ) : Hand signed autograph :

 • 21.8.2013 : Carl Gyllenstierna : ( - ) : Manuscript : *** Ordered ***
  - (76788) Handskrifter, övriga Sverige JAKOB GYLLENBORG (1648–1711), kammarråd. Deltog i indelningsverkets utformande. Intressant egenhändigt undertecknat brev, tillsammans med
  ¤ CARL GYLLENSTIERNA , till Axel Wachtmeister, daterat Gripsholm 1683 angående slottets intäkter redovisade till reduktionskommissionen. (Utrop ca € 35 / $45)

 • 21.8.2103 : Magnus Brahe : (1791-1844) : Manuscript : *** Ordered ***
  - (68772) Sverige Övrig förfilateli MAGNUS BRAHE (1791-1844), greve, militär och hovman, generallöjtnant 1830, serafimerriddare, En av rikets herrar 1831, riksmarskalk 1834, Karl XIV Johans förtrogne ("Braheväldet"). Egenhändigt undertecknad utnämning, sänd som ämbetsbrev, daterad Stockholms Slott den 22 april 1841. (Utrop ca € 35 / $45)

 • 21.8.2013 : Bror Cederström : (1754-1816) : Manuscript : *** Ordered ***
  - (77328) 2 Handskrifter, övriga Sverige. BROR CEDERSTRÖM (1754–1816), friherre och militär. Vid krigsutbrottet 1808 fick han befälet över västra armén. Han förhöll sig passiv gentemot revolutionsplanerna och försökte inte hindra Adlersparres marsch mot Stockholm. Egenhändig underskrift (m.fl. 8 personer) på handling, daterad Karlberg den 2 april 1807. (Utrop ca € 35 / $45)
  ¤ Bror Cederström
  ¤ Cabee /C(.)bell
  ¤ V Wanersk(r)ants / N(Nils) Mannerkrants(z)
  ¤
  ¤ Carl Armfelt : En son till Fromhold A. var generalmajoren Karl A. (f. 1764, d 1846), vilken efter att ha gjort utländsk krigstjänst samt deltagit i kriget mot Ryssland 1788—90, slutligen som chef för ett av honom själv på egen bekostnad uppsatt artillerikompani, år 1797—1804 var chef för Vendes och 1804—12 för Svea artilleriregemente samt tillika 1804—05 direktör för artilleriet. Från sistnämnda befattning skildes han för att lämna rum åt K. G. Helvig, då nya åskådningar gjorde sig gällande inom artilleri vapnet; en bidragande orsak till hans avlägsnande skall ha varit, att vissa av honom avgivna rapporter angående missförhållanden vid Sveaborg onådigt upptagits av konungen. Åren 1808—09 tjänstgjorde A. som artilleribrigadchef vid den Under G. M. Armfelt vid västra gränsen sammandragna armén.
  ¤ Nils Cronstedt : generalmajoren greve Nils August C. (f. 1753, d. 1835), vilken var guvernör vid krigsakademien å Karlberg 1792—1820.
  ¤ J(.) v. Krusenstjerna
  ¤ J D Jegerheim
  ¤ Fredrik d'Orchimont : Fredrik, född 1784-09-08 i Marstrand. Kanslist i krigskollegium 1806. Notarie i krigskollegium 1807. Sekreterare 1809. Krigsråd 1812. RNO 1818-05-20. Generalintendent 1819-11-30. HLKrVA 1829. KVO 1832-06-24. Död ogift 1833-05-26 i Stockholm [KrAK].

 • 21.8.2013 : Axel Otto Mörner : (1774-1852) : Manuskcript : *** Ordered ***
  - (77328) 2 Handskrifter, övriga Sverige. AXEL OTTO MÖRNER (1774–1852), greve, militär, statsråd och konstnär. Egenhändigt undertecknad (m.fl. 1 person) skrivelse om två sidor, daterad Stockholms slott den 29 mars 1841. (Utrop se ovan)
  ¤ ? De A Pärson

         :: June    2 0 1 3 ::

 • 30.6.2013 : Raymond Poincaré : (1860-1934) : Hand signed note on a card : *** Ordered ***

 • 12.6.2013 : : ( - ) : Manuscript : (76804) "Sverige Kurirpost Mycket intressant kurirbrev med helt innehåll ställt till riksrådet Carl Mörners arvingar angående Mörners delaktighet i Palmstruchska bankens undergång, undertecknat av tio medlemmar, bl.a. ordföranden Claes Fleming, Anders Lindehjelm, Sten Bielke och Carl Piper, daterad Stockholm den 22 juni 1682. (Utrop ca € 120 / $150)"
  Letter to Carl Mörners heirs. Hand signed autographs by 10 incl Claes Fleming, Anders Lindehjelm, Sten Bielke, Carl Piper and others, dated in Stockholm in june 22, 1682. *** Ordered ***
         ¤ Claes Fleming
         ¤ Anders Lindehjelm
         ¤ Sten Bielke
         ¤ Carl Piper
         ¤ Anders Torstenson
         ¤ Christopher Gyllenstierna
         ¤ Gustaf Palmquist (1622-1689)
         ¤ Johan Nilsson Ehrenskiöld (1631-1706)
         ¤ Hans Billingskiöldh (c.1638-1710)
         ¤ B? shuoch ?

         :: May    2 0 1 3 ::

 • 15.5.2013 : Folke Bernadotte : (1895-1948) : : *** Ordered ***

         :: April    2 0 1 3 ::

 • 14.4 : Anders Anton von Stiernman : (1695-1765) : Letter : Anders Anton von Stiernman 1695-1765 Historieforskare och ledamot av Vetenskapsakademien. Kansliråd 1747. *** Ordered ***

 • 14.4 : Carl Wilhelm Cederhielm : (1705-1769) : Letter : Carl Wilhelm Cederhielm 1795-1769 Friherre och kunglig kammarherre.En av Vetenskapsakedemiens 6 stiftare 1739. Några av de övriga var Jonas Alströmer och Carl von Linné. : *** Ordered ***

         :: March    2 0 1 3 ::

 • 24.03 : George Cukor : (1899-1983) : Hand signed letter : *** Ordered ***

 • 24.03 : George Seaton : (1911-1979) : Hand signed letter : *** Ordered ***

 • 17.03 : James Garner : ( - ) : : *** Ordered ***

         :: February    2 0 1 3 ::

 • 16.02 : Manuscript : (1737-09-14) : Military letter to Colonel Gadd at Närke- Värmland regement : (76808) Handskrifter, militär anknytning Sverige Karterat brev till överste Gadd vid Närke-Värmlands regemente från Krigskollegiet 1737, undertecknat av bl.a. Johan Giertta, Magnus Cronberg, Stobée. Alla kända karoliner. (Utrop ca € 57 / $77) , *** Ordered ***
  ¤ Johan Giertta ;
  Född:1666-06-24 – Estland (i Narva) Död:1740-05-12 – Nikolai församling, Stockholms län
  Giertta, Johan, f 24 juni 1666 i Narva, d 12 maj 1740 i Sthlm (Nik). Fader: Johan Eriksson Hierta (jfr släktart). Korpral vid KM:ts drabanter 3 april 00, adjutant där 8 nov 06, löjtn där 4 dec 08, adl 15 jan 10 (ej introd), generalmajor vid kavalleriet 27 mars 13, överste för Skånska ståndsdragonreg 13 maj 13, kaptenlöjtn vid livdrabantkåren 7 dec 17, generallöjtn 25 maj 19, frih 2 juni 19, president i krigskoll 30 okt 32.
  G 24 juni 19 m Elisabet Adlersköld, dp 19 juli 81 i Sthlm (Nik), förut g m statssekr Tomas Blixenstierna (d 15), d 22 aug 24 (själaringn i Nik, Sthlm, 23 aug 24), dtr till kommissarien Lydert Bartels, adl Adlersköld, o Anna Furubom.
  G växte upp i några av det sv väldets yttersta utposter i öster, fästningarna Narva och Jama. Enligt uppgifter som han förmodligen själv lämnat i samband med uppsättandet av hans sköldebrev 1710, skulle han redan i trettonårsåldern (1679) ha enrollerats i överste Rembert v Funckens (bd 16) infanteriregemente i Narva och här »genomgått de nedrigare beställningarne» samt 1687 vunnit anställning som drabant i Sthlm. Uppgifterna styrkes inte direkt av de bevarade rullorna. Tydligen har han efter faderns död begivit sig över till Sverige för att vinna raskare befordran. I samma syfte har han 1695 gått i fransk krigstjänst, varifrån han 1698 »såsom kunnig på de främmande orter» av K M:t beordrades åtfölja ambassadören Carl Bonde på dennes beskickning till England för att notificera Karl XI :s död och återställa hans strumpebandsorden. Tydligen var det efter hemkomsten härifrån som G på allvar började tjänstgöra som drabant. Vid Karl XII:s omorganisation av drabantkåren 1700 — han ville skapa ett elitförband, sammansatt av unga officerare — blev G befordrad till korpral med majors rang.
  Under det stora nordiska kriget blev G en ständig följeslagare till Karl XII och deltog med stor bravur i samtliga hans aktioner. Efter slaget vid Holowczin befordrades G till löjtnant med överstes rang. Under slaget vid Poltava befann han sig i Karl XII:s omedelbara närhet och lämnade konungen sin häst, sedan fältbåren, på vilken konungen transporterats, blivit sönderskjuten. G, som var »illa blesserat», lyckades med sina tvenne bröders hjälp — dessa var också drabanter — ta sig ifrån slagfältet och följde konungen på hans strapatsrika färd till Bender. Karl XII visade sin tacksamhet mot G och hans bröder genom att adla dem 1710. Under kalabaliken i Bender blev G sårad och fången men frigavs efter kort tid och följde konungen vid uppbrottet från Demotika på hösten 1714. Sedan Karl XII i slutet av okt lämnat sin talrika men långsamt framskridande svit för att på egen hand ta sig fram till Stralsund, blev G ledare för en av de kolonner, som i långsamt tempo följde i konungens spår och först i mars 1715 anlände till Pommern.
  G deltog med tapperhet i försvaret av Stralsund. I strid med kapitulationsvillkoren kvarhölls han efter fästningens fall i preussisk fångenskap jämte 80 officerare och 1 000 man, vilka han skulle överföra till Sverige. På våren 1717 kunde han äntligen inställa sig i högkvarteret i Lund, där Karl XII i början av juni sände honom till gränsen mot Norge för att bl a skydda Strömstad med sina viktiga förråd mot befarade angrepp från sjösidan. Ett dylikt kom också mycket riktigt på sommaren 1717, då Tordenskjöld sökte tränga in i Strömstads hamn för att uppbringa de där liggande sv transportskeppen, »ruinera» staden och förstöra förråden. G var emellertid på sin vakt. Han hade i tid dragit till sig tvenne infanteriregementen och en grenadjärbataljon och låtit uppkasta väl bestyckade batterier vid inloppet till Strömstad. Då Tordenskjöld med tre örlogsskepp, ett tiotal galärer och kanonpråmar samt åtskilliga »skärbåtar» på natten till den 8 (19 n st) juli sökte varpa sig in i hamnen, möttes han av en så mördande eld från svenskarnas sida, att han med stora förluster måste draga sig tillbaka. Samma dag kunde G i mycket anspråkslösa ordalag rapportera till Karl XII, att »vår Herre nådigst behagat i dag välsigna Eders Maj: ts vapen med en lyckelig seger». Försvaret av Strömstad var G:s första självständiga större uppgift, och han löste den på ett sätt, som vann konungens fulla gillande. Under sitt sista fälttåg mot Norge 1718 anförtrodde han också G att föra befälet över huvudarméns kavalleri.
  Den nya regim, som etablerades efter Karl XII:s död, var påtagligt angelägen att vinna det högre armébefälets stöd. Av krigskassan erhöll G liksom övriga generalmajorer 800 daler smt. Ett artigt handbrev från arvprinsen Fredrik av Hessen upplyste om att summan var att betrakta som ersättning för det »besvär», som adressaten »vid in-och utmarschen samt vistandet i Norige utstått». Den kungliga nådens sol fortfor att lysa över G, som utnämndes till generallöjtnant och upphöjdes i friherrligt stånd 1719 utan att egentligen ha aktivt deltagit i krigets avveckling.
  G:s främsta tillgång var hans personliga mod och tapperhet. På slagfältet och i begränsade militära aktioner kom dessa egenskaper väl till sin rätt. I större operativa uppgifter blev han aldrig prövad. Under frihetstiden kom han mest att syssla med administrativa göromål dels som chef för Livdrabantkåren, som efter hand miste sin exklusiva karaktär, dels som president för krigskollegiet (1732—40). Han var vid tillträdet till sistnämnda post gammal och sjuklig och hans insats här blev av föga betydelse.

  ¤ Magnus Cronberg ;
  Född:1668-08-21 – Stockholms stad, Stockholms län Död:1740-04-23 – Stockholms stad, Stockholms län
  2. Fredric Magnus Cronberg, den föregåendes son, f. 21 aug. 1668 i Stockholm, d. där 23 apr. 1740. Ingick vid G, V. von Budbergs (Västra Nylands) infanteriregemente 1688; bevistade kriget i Holland 1688—90; tjänade i holländsk krigstjänst 1690—93, som volontär vid generallöjtnant Dellwiks regemente 1690—91 och som regementskvartermästare därstädes 1692—93; fänrik vid Väster- bottens regemente 24 febr. 1694; löjtnant därstädes 6 juli 1698; löjtnant vid livdragonregementet 2 jan. 1700; kapten därstädes 29 nov. 1700; överstelöjtnant i armén 1702; överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 28 juli 1704; interims överste för Närkes och Värmlands regemente 20 maj 1710; överste därstädes 28 maj 1710 (meritförteckn.); överste för Västerbottens regemente juni 1711 (med fullmaktsdatum 13 okt. 1710)—26 juni 1717; generalmajor 2 jan. 1717; tf. landshövding i Västerbottens län 7 jan. 1717; landshövding i nämnda län 19 nov. 1717; friherre 19 nov. 1717; landshövding i Uppsala län 26 apr. 1719;, generallöjtnant av infanteriet 11 sept. 1719; generalfälttygmästare 16 dec. 1728.
  Gift 4 nov. 1704 med Elisabet Broman, d. 20 maj 1748, dotter till superintendenten Erlandus Svenonis Broman och änka efter rikshistoriografen Petrus Lagerlöf.
  C:s ungdom inföll under en jämförelsevis lång fredsperiod i vårt land. För erhållande av praktisk utbildning i krigarens yrke var det nödvändigt att söka anställning i främmande tjänst. Detta i förening med en viss äventyrslusta torde varit skälet till att han skyndade att anmäla sig vid ett av de regementen, som 1688 av Karl XI ställdes till Vilhelms av Oranien förfogande. Under de närmaste fem åren deltog han i dennes krigsföretag, varvid han sin »begynnelse gjorde med musköten». Att han vann sina förmäns förtroende framgår därav, att han under de två sista åren trots sin ungdom fick tjänstgöra som regementskvartermästare. Efter hemkomsten gick det trögt med befordringarna ända till utbrottet av det stora nordiska kriget. Nyss utnämnd till kapten vid livdragonregementet blev han svårt sårad i slaget vid Narva 20 nov. 1700 men kunde dock kvarbliva vid sitt regemente. Under 1702 års fälttåg sårades han återigen vid Klissov 9 juli 1702 och denna gången så allvarligt, att han nödgades begära permission hem till Sverige. Redan samma år togs han här i anspråk för nya uppgifter. Han erhöll högsta ledningen vid överförandet av ett gevärs-, artilleri- och ammunitionsförråd till Finland samt synes därstädes hava medverkat vid organiserandet av ett folkuppbåd. Enligt egen uppgift antog han och utbildade officerare av såväl infanteriet och artilleriet som fortifikationen samt lyckades uppbringa uppbådet till en styrka av 15,000 man. Hans verksamhet kom alltså redan nu att inriktas på det område, inom vilket hans förnämsta livsgärning kom att ligga, nämligen det militärorganisatoriska. Härtill torde nog även hava bidragit, att han aldrig synes hava så fullt återvunnit sin hälsa, att han kunde uthärda med fältlivets strapatser. Han deltog visserligen som överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente i fälttåget i Skåne 1710, men förföljdes fortfarande av sin gamla otur. I slaget vid Hälsingborg erhöll han nämligen ej mindre än fyra blessyrer, varvid han bl. a. fick tre fingrar på högra handen avhuggna. Omedelbart härefter blev han på framställning av amiral Hans Wachtmeister beordrad till Karlskrona för att vara behjälplig vid försvarsverkens iståndsättande därstädes. Efter några månader togs han i anspråk för nya uppgifter. I maj fick han taga befälet över det genom olyckorna vid Pultava och Perevelotjna hårt åtgångna Närke-Värmlands regemente, och följande år förflyttades han till Västerbottens regemente, som befann sig i ett ännu bedrövligare skick. Nyuppsatt efter Pultava hade det i slutet av 1709 och början av 1710 överförts till Östersjöprovinserna för att tjänstgöra som besättning i Reval m. fl. fasta orter, där »det förra regementet», för att begagna C: s ord, »så olyckligen bortsmälte i Riga och Reval uti pesten 1710» och de överlevande efter fästningarnas fall bortfördes i rysk fångenskap. Detta regemente, som sålunda under kortare tid än två år blivit tvenne gånger så gott som tillintetgjort, skulle alltså än en gång uppsättas, en uppgift, som måste varit förknippad med de allvarligaste svårigheter. Redan påföljande år befann sig emellertid regementet åter i krigsdugligt skick. Att C. lyckades lösa detta uppdrag på så anmärkningsvärt kort tid vittnar om ett mindre vanligt mått av kraft och organisationsförmåga. Det nyuppsatta regementet togs under de närmaste åren i anspråk för vakthållning längs kusterna söderut, först på västkusten och sedermera i Roslagen. Regementets rekryteringsområde blottades emellertid på trupper och utsattes för ryssarnas upprepade och våldsamma härjningar. Karl XII fann det också nödvändigt att där äga en kraftfull, med de militära förhållandena fullt förtrogen landshövding. Den dittillsvarande innehavaren av ämbetet, den åttiårige A. E. Ramsay, avlägsnades, och C. fick i jan. 1717 träda i hans ställe som styresman i Västerbottens län. Hans verksamhet i denna befattning blev dock tämligen kortvarig. Då hans nedsatta hälsa endast med svårighet uthärdade de stränga norrländska vintrarna, anhöll han om förflyttning till ett sydligare län och utnämndes redan 1719 till landshövding i Uppsala. Sedan landet äntligen fått fred 1721, gällde det att genom sträng sparsamhet och ändamålsenliga förvaltningsåtgärder hela de sår, som kriget slagit. C. synes med nit och duglighet hava ägnat sig åt den mångfald av maktpåliggande och svåra, uppgifter, som under denna period påvilade civilförvaltningens främsta målsmän. Icke desto mindre utnämndes han 1728 till generalfälttygmästäre. Att han själv ej önskat denna förflyttning torde kunna slutas därav, att han inom kort anmälde sig som sökande till flera andra befattningar såsom presidentskapet i bergskollegium (1729) och landshövdingestolen i Göteborg (1730). Artilleriet var vid denna tid organiserat som ett enda regemente med generalfälttygmästaren som chef och en överste, vilken under honom utövade det omedelbara befälet. Generalfälttygmästarens uppgift synes huvudsakligen ha bestått i att handhava uppsikten över artillerimaterielen, manskapets beklädnad m. m. dylikt samt till en viss grad i handläggande av personalfrågor. Denna organisation, som endast inrymde ett ringa mått av initiativ och handlingsfrihet åt chefen, torde, jämte de tryckta tiderna efter Karl XII: s död, förklara, att C: s verksamhet ej kom att bliva av någon nämnvärdare betydelse. Härtill bidrog nog även, att befattningen synes hava varit jämförelsevis svagt avlönad och att den numera till åren komne mannen började tyngas av svåra ekonomiska bekymmer. Ett personligt lönetillägg av 1,500 dir smt, som han uppbar fr. o. m. 1731, tycks endast hava medfört en tillfällig lättnad i hans år från år alltmera undergrävda ekonomi. Att han i sin sist innehavda befattning ej kom att uträtta något av större vikt får dock icke undanskymma hans stora förtjänster om fäderneslandet under hårda och upprörda tider.

  ¤ Stobée ;
  Född:1676-05-10 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län Död:1756-05-31 – Råda församling (R-län), Skaraborgs län
  2 Stobée (Stobaeus), Lorentz Christoffer, son till S 1 i hans 1:a gifte, f 10 maj 1676 i Lund (A P Stobaeus; Tilas 1757; dp 21 maj), d 31 maj 1756 i Råda, Skar. Inskr vid LU febr 85, lantmäteriex 96, e o lantmätare vid skånska kommissionen 96, löjtn vid Forti?kationen 24 mars 99, kapten där med placering i Viborg 11 nov 02, generalkvartermästarelöjtn 27 okt 06, överstelöjtn 17 jan 07, adl 1 febr 07 (introd 19), i rysk fångenskap 15 juni 10–aug 15, överste i Forti?kationen 30 sept 19, deltog i riksdagarna 19–31 o 38/39–46/47 (led av SU 19, 20, 31 o 38/39–46/47), led av fästningskommissionen för Stralsund 31, v dir vid Forti?kationen 23 maj 37, generalmajor o dir för Forti?kationen med säte o stämma i Krigskoll 29 maj 39, kommissarie vid sv-norska gränsregleringen 10 mars 40–47, landsh o överkommendant i Gbgs o Bohus län 7 aug 41–20 juni 49. – LVA 39 (utesluten 48).
  G 1) 29 dec 1706 (Tilas 1757) m Christina Åkerhielm, f 3 juni 1691 (Tilas 1757) trol i Sthlm, begr 8 jan 1717 i Lund, dtr till statssekreteraren Samuel Å o Catharina Mollsdorff;
  2) 6 okt 1717 i Malmö, S:t Petri, m Anna Catharina Franc i hennes 2:a g, f 22 juni 1671 (Tilas 1757) trol i Malmö (fdb saknas), d 14 jan 1729 i Barsebäck, Malm, dtr till rådmannen Gert Franckesen o Anne Bager, samt tidigare g m överauditören Johan Langenhielm;
  3) 27 juni 1732 i Stralsund, S:t Nikolai, m Catharina Margareta Emsteck, adl o adopterad Loos, i hennes 1:a g, f 26 aug 1713 i Hamburg, S:t Petri, d 1 okt 1776 i Råda, dtr till borgmästaren Mikael E o Margareta Elisabet v Ahlefelt, samt omg m hovmarskalken Axel Magnus Stiernsparre.
  S:s litterära intressen och självständiga natur kan spåras tillbaka till det lärda föräldrahemmet i Lund och till faderns påverkan. Efter studier, där S särskilt fångades av de matematiska vetenskaperna, och examen 1696 sökte han en lantmätarbefattning i Bremen, men anställdes i stället vid skånska kommissionen där han sysselsattes med geometriska och geogra?ska mätningar och kartritning.
  I mars 1699 utnämndes S till löjtnant vid Forti?kationen, där han förestod informationen vid forti?kationskontoret i Sthlm och övervakade befästningsarbeten vid Vaxholm till 1702. Därefter beordrades han till Finland för att biträda vid uppförandet av skansar och befästningsbyggnader mot ryska gränsen. Tjänstgöringen var främst förlagd till Viborg som genom Nöteborgs fall i sept 1702 kommit i ett utsatt läge, och de närmast följande åren ägnades åt att iordningställa försvarsverken vid Keksholm och Viborg. En dessein ritad av S, daterad 10 maj 1703 (i KrA), visar bl a jordfyllning innanför Viborgs stadsmur, bastioner och en stor ravelin, ”Carolus”, med reträttravelin åt nordost. Efter denna plan påbörjades arbetet med S som hårdför pådrivare. Hans relationsritning 25 nov 1705 visar att det vid stadsverken fanns fyra bastioner av vilka två var nya. S utmärkte sig även i fält, först under generalmajor A Cronhiorts (bd 9) och därefter under generallöjtnant G J Maydells (bd 25) befäl.
  I Viborgs lyckosamma försvar mot den av ryssarna illa förberedda och korta belägringen 1706, där alla forti?kationsof?cerare var i främsta linjen, deltog S med distinktion och befordrades till generalkvartermästarelöjtnant. Trots att S energiskt drivit på forti?kationsarbetena i Viborg var de långt ifrån klara när ryssarna 1710 åter började visa sig utanför vallarna. I det sega försvaret mot den ryska övermakten utmärkte sig S ånyo, men Viborgs försvarare kunde inte hålla ut i längden och tvangs efter tretton veckor kapitulera. S fördes först till S:t Petersburg där tsar Peter skall ha försökt tubba honom att som generalmajor inträda i rysk tjänst. Då S ståndaktigt nekade för?yttades han till Arkangelsk varifrån han lyckades ?y och återvända till Sverige i aug 1715.
  De spännande berättelserna om S:s tid i fångenskap i S:t Petersburg och ?ykten från Arkangelsk har ofta återgivits. Medan en dödad björn sades ha med all heder begravts i S:s ställe, skall han själv i en köpmans skepnad ha listat sig undan sina väktare och sedan dolt sig förklädd till amma, tills han kunde passera gränsen efter en vandring på mer än 200 mil. Visst är endast att S och ?era andra ?ytt från S:t Petersburg och lyckats ta sig till Sverige.
  Efter återkomsten började S tjänstgöra vid forti?kationskontoret i Sthlm. 1716 sändes han till Svinesund för att uppgöra förslag till befästning där. En ny sådan började anläggas strax framför Ringdalsfjordens mynning. Den benämndes Sundsborg och desseinen hade utförts av S. Året därpå sysselsattes han med befästningsarbeten i Skåne, särskilt vid Råå strax intill Helsingborg, och i maj 1718 beordrades S att göra tjänst vid värmländska armén som befälhavare av Forti?kationen. Han bevistade även fälttåget mot Norge detta år, var med om att driva bort ?enden från Örja skans och deltog i Fredrikshalds belägring.
  Året därpå deltog S i sin första riksdag utan att göra mycket väsen av sig. Under 1720 års ständermöte gjorde han sig däremot bemärkt som kraftfull anhängare av det holsteinska ”tronföljarpartiet” vilket inte sågs med blida ögon av Fredrik I och kretsarna kring honom. Under riksdagen yrkade S att ständerna skulle erkänna hertig Karl Fredriks av Holstein-Gottorp (bd 20), son till Karl XII:s syster Hedvig So?a, tronföljdsanspråk och anslå ett underhåll till honom. Förslaget var nära att gå igenom, men hovet agerade kraftfullt och resultatet blev att frågan om tronföljden inte skulle få upptas till behandling förrän tronen blev ledig.
  S:s sympati för hertig Karl Fredrik var väl känd och det faktum att den duglige forti?kationsof?ceren S redan 1719 förbigåtts vid utnämningen av ny forti?kationsdirektör kan ses i ljuset av hans holsteinska preferenser.
  Efter riksdagen 1720, då S återvänt till sin tjänst i Skåne, arresterades han plötsligt 14 aug på grund av en angivelse mot honom som gjorts hos kungen av generaladjutanten J C v Gyllenstein. S:s papper togs i beslag men något anstötligt kunde inte spåras i dessa. S klagade hos regeringen och begärde skydd och dom. En generalkrigsrätt förordnades men inte förrän i dec kunde en anklagelse framställas mot honom, och den rörde petitesser. S hade efter riksdagen rest från huvudstaden utan att be om permission av direktören för Forti?kationen eller ta avsked av kungen. Generalkrigsrätten ansåg att en varning var tillräcklig för förseelserna. S invände med fog att eftersom han var kommenderad i Skåne behövde han inte permission för att resa dit.
  S blev också angiven för upproriskt tal då han bl a skulle ha hörts säga att hertigen av Holstein inom årets slut skulle bli kung och vidare att S skulle ha tagit emot ryska pengar. De främsta angivarna var Gyllenstein och den avdankade kaptenen Anders Gyllenroth. Även köpta vittnen användes för att komma åt S, men han försvarade sig kraftfullt och lyckades bevisa sin oskuld. Gyllenstein ?ydde riket men Gyllenroth och fem av hans kumpaner dömdes av generalkrigsrätten till döden.
  Mycket tyder på att Fredrik I själv varit inblandad i förföljelserna mot S. Då domen över Gyllenroth och dennes anhang behandlades i justitierevisionen i mars 1722 önskade kungen använda sig av sin benådningsrätt, men rådet vägrade gå med på detta och var samstämmigt av den uppfattningen att Gyllenroth förtjänade dödsstraffet. Kungen vägrade underskriva domen, men till ingen nytta. Gyllenroth blev halshuggen på galgbacken 23 april och S tillerkändes 11 700 dlr smt i skadestånd vid 1723 års riksdag.
  Uppenbarligen var det inte lätt att skrämma S. Vid riksdagen 1726/27 framträdde han tillsammans med sina svågrar Samuel Åkerhielm d y och Josias Cederhielm (bd 8) åter som kraftfull och orädd företrädare för det holsteinska partiet och motståndare till Arvid Horn och den hannoverska alliansen. Mot bakgrund av alliansfrågan föreslog S att riksråd och kansliämbetsmän inte borde tillåtas bevista SU:s sammanträden. Horn, som var kanslipresident och lantmarskalk och i den sistnämnda rollen självskriven som ordförande i utskottet, försvarade sig med att han kunde skilja på sina roller: ”Jag abondonerar presidenten i kansliet och riksrådsämbetet och lämnar presidenten och riksrådet Horn med dess sentimens till Riksens ständers examen samt remarquer och försvarar honom inte, utan Gud må hjälpa honom, men här skall jag bära mig åt som en opartisk lantmarskalk” (AdRP 13 sept 1726). Efter denna kraftfulla markering från Horns sida avvisades S:s förslag.
  Alliansförhandlingarna sniglade sig framåt, möjligen med Horns goda minne. Som utpräglad politisk taktiker kunde det vara värdefullt för honom att ha tid nog till att pejla styrkeförhållandena. När ett förslag om riksdagens förlängning, för att de viktigaste ärendena skulle hinna avgöras, kom upp, ställde Horn proposition så hastigt att tid till diskussion inte medgavs. S protesterade och krävde att riksdagen borde avslutas enligt reglerna och ny riksdag utlysas i jan året därpå, men han ?ck inte riddarhuset på sin sida. Tre gånger försökte S få till stånd en votering utan att lyckas. Han råkade då i gräl med Horn genom att påminna honom om hans lantmarskalksed, eftersom Horn vägrat honom hans önskan om votering. Då ”yppades ett stort buller, emedan R o A tyckte illa vara, att H Ex deras lantmarskalk blev på detta sättet bemött” (AdRP 3 dec 1726). Efter ytterligare någon ordväxling fann sig S nödgad att krypa till korset genom att avge åtminstone en halv ursäkt. Riksdagens förlängning antogs av riksdagen, och så småningom kunde Horn driva igenom den hannoverska alliansen.
  S deltog fortsättningsvis i ?era ständermöten ända fram t o m riksdagen 1746/47. Vid ?era av dessa placerades han i det mäktiga SU, men hans politiska glöd förefaller ha falnat en smula med åren. Dock synes han 1731 tillsammans med T G Bielke (bd 4), Hans v Fersen (bd 15) och D N v Höpken (bd 19) ha fungerat som rysk penningdistributör. Som många av de holsteinskt sinnade politikerna tycks S ha anslutit sig till hattpartiet. I en förteckning uppgjord av mössan C G Bielke (bd 4) över ett stort antal adelsmäns ståndpunkter i den partiskiljande licentieringsfrågan under riksdagen 1738/39 delas ledamöterna upp i fyra grupper: Goda, Equivoca, Onda och Wärst. Här har S placerats bland de Onda (Nilzén).
  Under följande riksdag 1740/41 när hattarna satt stadigt vid makten belönades trogna proselyter med penningar och ämbeten. S:s utnämning till landshövding och kommendant och inval i VA har setts i detta ljus. Även om det ligger någonting i detta får det inte undanskymma det faktum att S med sin militära, administrativa och vetenskapliga kompetens var lämpad för uppgiften och invalet.
  När S som landshövding anlände till Gbg på hösten 1741 mottogs han av det under gevär paraderande borgerskapet. Han såg till att det blev ordning och reda i staden och var troligen den mest betydande av Gbgs landshövdingar under frihetstiden.
  Under sin tid som kungens befallningsman i länet lade S ner ett stort arbete vid den svensk-norska gränsregleringen och författade därvid 1746 en genomarbetad relation (tr av Boëthius), i vilken han utvecklade sina tankar om lapparnas svårigheter bl a med tillströmningen av nybyggare till lappmarken. Relationen vittnar om att S besatt en skolad, vaken och mångsidig iakttagelseförmåga och självständigt omdöme. Även relevanta kulturhistoriska och etnogra?ska aspekter lyfts fram i berättelsen.
  73 år gammal beviljades S på egen begäran avsked från sina ämbeten, och sju år senare avled han på sin egendom Ågården vid Lidköping, utan att efterlämna någon manlig arvinge.
  Sina betydelsefullaste insatser gjorde S som forti?kationsof?cer, landshövding och ?erårig ledare av det stora gränsverket. Som politiker blev han inte lika framgångsrik, kanske hans temperament låg honom i fatet.
  S var inte främmande för de klassiska auktorerna och hade sinne för praktiskt tillämpad naturvetenskap, vilket gjorde det naturligt att han bereddes plats bland VA:s första ledamöter.
  S var även gripen av tidens innerligare religiösa stämningar. Ett änglabudskap som S erhöll 1730 i Skåne om att föra ett kristeligt leverne väckte stor uppmärksamhet i dåtidens Sverige. Budskapet skall ha lett till att S insåg fritänkeriets slippriga grund och skadliga frukter. Berättelsen om synen och en religiös sång som S skall ha skrivit under intryck av uppenbarelsen trycktes 1757 av VA:s blivande ledamot Bengt Bergius (bd 3). S skrev både sv och latinsk vers och innehade en ansenlig boksamling. 126 band ur denna kallas Stobéiska donationen och förvaras i LUB.

  ¤ A (Juliser)(Juleser)(Jaliser)(Jaleser)(Jauser) ;

  ¤ Gabriel von Seth ;
  Son till den 1716 adlade Johan v Seth var Gabriel v S (1690-1774) som föddes på Kåröd i Myckleby, Göt. Efter gymnasiestudier i Gbg skrevs han in vid UU 1708 och påbörjade redan året därpå som e o kanslist i Krigsexpeditionen vad som skulle bli en lång och framgångsrik ämbets-mannakarriär. Uppdrag som bl ävauditör och fältsekreterare under stora nordiska kriget ledde till att v S 1722 utsågs till sekreterare i den kommission som hade till uppgift att placera de från Ryssland hemvändande officerarna. Aret därpå befordrades han till krigskommissarie i Krigskollegiet och 1732 till krigsråd. I denna ställning kombinerad med sin plattform i riksdagsarbetet - han deltog i samtliga riksdagar 1719-1746/47 - hade han goda möjligheter att påverka kollegiets ärenden i den riktning han önskade. - Från 1735 var v S ridderskapet och adelns representant i ständernas kommission över reduktions- och likvidationsverket ända fram till kommissionens upplösning 1748. - När v S i febr 1744 i Krigskollegiet anmälde att han utsetts till statssekreterare vid Krigsexpeditionen förlorade ämbetsverket en av sina dugligaste krafter (Steck-zén). 1747 upphöjdes v S till riksråd. Det är möjligt att hans duglighet som ämbetsman härvidlag spelade större roll än partipolitiska meriter. Det är nämligen inte helt lätt att bestämma v S:s partitillhörighet. Han har av olika forskare förts till både hatt-och mösslägret. Han intog inte någon framskjuten roll i partistriderna och det är därför svårt att fästa en politisk etikett på honom. Dock var han som ledamot av SU 1739 en av dem som utarbetade det s k sekreta bihanget som under vissa givna omständigheter gav regeringen fullmakt att påbörja anfallskrig mot Ryssland. Likaså var v S en av dem som under överläggningarna 1757 om truppers överförande till Pommern förespråkade detta, och vid den i realiteten krigsavgörande voteringen i rådet 8 juni s å var han en av aktivisterna. Ställningstagandet slog tillbaka på honom när mössorna vid 1765/66 års riksdag gripit makten och gjorde upp med den förda krigspolitiken. Tillsammans med tre andra riksråd licentierades v S i aug 1765. Fyra år senare kallades v S att återinträda i rådskammaren, men han avböjde av åldersskäl. v S lämnade huvudstaden och flyttade till sina småländska egendomar där han bl a ägnade sig åt skötseln av Götafors bruk och sin gård Bratteborg. Där sysslade han även med skriftställen rörande hushållning och ekonomi. - v S blev friherre 1747, serafimerriddare 1748 och greve 1762. Hans dotter Ulrika Magdalena v S (1726-94) var gift med presidenten frih Arvid Silfverschiöld (nedan).

  ¤ B E Creutz ;
  Creutz, gammal finsksvensk adelssläkt, som utgått ur det tämligen, talrika, till sitt ursprung. och sin sociala struktur föga kända östnyländska medeltidsfrälsets led. Det har stundom antagits, att de under medeltiden nära varandra bosatta ätterna Creutz och Poitz på svärdssidan skulle hava utgått från en och samma stam, men denna hypotes, som grundar sig på likheten i deras sköldemärken — ett andreaskors omgivet av fyra stjärnor —, kan icke dokumentariskt styrkas; i varje fall var minnet av en gemensam härstamning fullständigt utplånat redan år 1618, då de båda ätternas huvudmän tvistade inbördes om bättre rätt att föra andreaskorset i vapenskölden. Däremot är det ej osannolikt, att såväl släkten Creutz som släkten Poitz genom arv på kvinnolinjen kommit i besittning av den urgamla släkten Teets frälsemärke, en företeelse som ju ingalunda saknar motstycken på annat håll. Joh. Peringskiöld nämner såsom stamfader för ätten C. en viss Markus Smed i Sarvlaks by i Pernå socken i Nyland. Ifall vitsord kan skänkas denna i och för sig något misstänkta uppgift, representeras det följande släktledet av Lars Markusson, i andra, mer trovärdiga källor kallad Lars Mattsson, vilken levde ännu omkring 1490 och vid mitten av 1400-talet säges hava förvärvat frälse på jord i Sarvlaks, som blev den ena av ättens båda huvudgårdar. Under det följande århundradet företer ättens historia en jämförelsevis snabbt stigande kurva: dess huvudmän avrundade och mångdubblade sitt jordinnehav genom inlösen av samarva, genom köp och byten och tryggade därigenom sin sociala ställning. Samtidigt därmed ryckte de in på administrativa poster utanför den egentliga hembygden. Lars Mattssons son Knut Larsson (d. 1540) verkade såsom fogde i Sääksmäki härad i Tavastland, och dennes sonson Mårten Mattsson, kallad lille Mårten, (d. 1574), tjänade såsom skeppshövitsman 1561 och var senare i slottsloven på Tavastehus samt erhöll K. bekräftelse på ättens adelskap och sköldemärke 2 aug. 1569. Under Johan III: s långvariga ryska krig med dess starka förbrukning av dugligt folk på allehanda befälsposter i sydöstra Finland och i de baltiska provinserna vunno flera medlemmar av dittills rätt obemärkta frälsesläkter ett visst inflytande. Mårten Mattssons son Lars Mårtensson (d. 1599) deltog i 1580- och 1590-talens fejder, förde i juli 1593 befälet över den flotta, som avhämtade Sigismund från Danzig, och utsågs slutligen vid tiden för den stora kraftmätningen mellan hertig Karl och Sigismunds finska anhängare till befallningsman på Viborg. Slottet föll som bekant utan egentlig strid i hertigens hand i slutet av sept. 1599. Några dagar senare föll Lars Mårtenssons huvud för bödelsyxan; Sarvlaks, som enligt en samtida rannsakningslängd skövlats så grundligt av de förbitågande trupperna, att t. o. m. husen, dörrarna och skorstenarna huggits sönder, förklarades förbrutet till kronan. Lars Mårtenssons son Erengisle (Ernst) Larsson (d. 1635), vilken begynte använda släktnamnet Creutz, undertecknade den finska adelns trohetsförsäkran till hertig Karl 1602 och återvann sitt fädernegods, blev överste för Tavastehus infanteriregemente 1625, ståthållare i Dorpat 1627 samt landshövding i Norrland, Öster- och Västerbotten 1631. Han introducerades på riddarhuset 1625 och erhöll samma år i förläning Kasseritz hov i Rauge socken i Lifland; med sin hustru, hauptmannen Hans von Vegesacks änka Katarina Hess von Wichdorff erhöll han Kuuskoski eller Malma, nu Malmgård i Pernå socken, som alltfort är i hans ättlingars ägo. Med hans söner, riksråden Lorentz C. d. ä. och Ernest Johann C. d. ä. (se nedan 1 och 2), vilka båda erhöllo friherrlig värdighet 5 juni 1654, inträdde ätten i sin egentliga storhetstid. A) Med Lorentz C. d. ä:s söner Lorentz d. y., Johan och Carl Gustaf C. delade sig hans ättegren i tre grenar, a) Landshövdingen friherre Lorentz C. d. y. (se nedan 3) var stamfader till den äldsta grenen, som alltjämt fortlever såväl i Sverige som i Holland. Belgien och Förenta staterna. Bland dess talrika medlemmar märkes Lorentz C. d. y:s sonson envoyéen friherre Carl Johan C: (se nedan 7) b) Den andra släktgrenen grundades av riksrådet och presidenten Johan C. (se nedan 4), vilken upphöjdes till greve 31 dec. 1719. Hans ättegren fortlever både i Finland och i Sverige. En son till honom var landshövdingen i Österbotten greve Gustaf C. (f. 1683, d. 1746), vilken år 1743 var ordförande i den av ständerna tillsatta deputationen för de finska ärendenas reglering och sedermera efter fredsslutet nitiskt verkade för förbättrandet av förhållandena i sitt under krigsåren svårt härjade län; till följd av bestämmelserna i fredstraktaten av år 1743 förlorade han det stora godskomplexet Sippola norr om Fredrikshamn, jämte stamgodsen Sarvlaks och Malmgård den sista resten av de väldiga jordområden, som ättens medlemmar besuttit i Finland före Karl XI: s reduktion. Hans yngre broder majoren greve Carl C. (f. 1685, d. 1740) slog sig efter att ha tillbragt tolv år i rysk fångenskap ned på landet som jordbrukare och förvärvade 1728 från den äldre grenen Malmgård, som sedan förblivit i hans efterkommandes ägo. I Ryssland hade han gripits av den bland de svenska krigsfångarna spridda pietismen och ivrigt arbetat för sina landsmäns och ortsbefolkningens höjande i religiöst, moraliskt och kulturellt avseende. Denna verksamhet fortsatte han även efter återkomsten till Finland. Hans hem på Malmgård blev en stödjepunkt för den pietistiska rörelsen, som efter freden i Nystad fann stark spridning i södra Finland, ej minst bland adelsfamiljerna i östra Nyland. Son till greve Carl C. var kanslipresidenten greve Gustav Philip C. (se nedan 8). En kusin till denne, greve Lorentz Vilhelm C. (f. 1728, d. 1787) bidrog såsom ung löjtnant vid gardet till upptäckandet av hovets revolutionsplaner 1756 och belönades till tack därför med en överstefullmakt. Av den grevliga ättegrenens senare medlemmar bör nämnas landshövdingen Gustaf C: z' ättling i femte led, historikern och politikern greve Carl Magnus C. (f. 1821, d. 1893), under pseudonymen Maunu Malmanen känd såsom författare av ett par förtjänstfulla avhandlingar om Anjalaförbundet och om Nådendals kloster; under de konstitutionella idéernas vårbrytningstid i Finland på 1850- och 1860-talet gjorde han sig känd såsom en av de liberala strömningarnas främste representanter. Hans son, godsägaren greve Gustaf Filip C. (f. 1855, d. 1914), blev ett av de första offren för Bobrikovs utvisningsdekret år 1903. c) Den tredje släktgrenen, Täckhammarsgrenen, stiftades av generalen friherre Carl Gustaf C. (se nedan 5) men utdog med hans dotter Hedvig Eleonora C. (f. 1698, d. 1777). B) Presidenten friherre Ernest Johann C. d. ä:s ättegren utslocknade redan med hans son, riksrådet Ernst Johan C. d. y. (se nedan 6), vilken 14 juni 1731 upphöjdes i grevligt stånd men icke tog introduktion på riddarhuset.

  ¤ A Åkerman ;

 • 16.02 : Manuscript : (1691-12-07) : Manuscript : (76805) Sverige Kurirpost Intressant kurirbrev angående hemmanet Björnäs i Södermanland 1691, undertecknat av reduktionskommissionen, Johan Gabriel Stenbock, Göran Gyllenstierna, m.fl. dd Stockholm d. 7 december 1691. (Utrop ca € 57 / $77), *** Ordered ***
  ¤ Johan Gabriel Stenbock ;
     5) Stenbock, Johan Gabriel, brorson till S 4, f 28 aug 1640 i Sthlm, d 15 aug 1705 trol där (Hovräkenskaper 1705,1:169, SIA, bet för själaringn 16 aug i Sthlm, Nik). Föräldrar: hovrättspresidenten greve Fredrik S o Catharina De la Gardie. Kammarpage hos drottn Kristina 52, inskr vid UU jan 55, vistades utrikes 58-62, inskr vid univ i Strassburg 2 nov 58, överkammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 18 juli 63, tillika hovmarskalk vid k hovet 24 sept 64, tillika guvernör över änkedrottn:ens liv-geding 17 nov 64-jan 68, riksstallmästare 23 maj 67, riksråd (från 82 k råd) från 21 aug 68, rikskammarråd 12 mars 69-10 maj 72, led av Reduktionskoll 26 mars 73-28 dec 78, riksmarskalk (från febr 82 överste marskalk) från 10 nov 73, led av deputför undersökn av kammarförvaltn sedan 1675 nov-dec 78, ordf i kommissionen över reduktions- o revisionsverket i Ingermanland jan 80-febr 81, i riddarhusdirektionen 3 nov 80-31 okt 82, i kommissionen över Kammarkolks förvaltn dec 80-okt 93, i kommissionen för granskn av myntväsendet febr 81-jan 82, i likvidationskommissionen över stora kommissionens domar ang kollegierna sept 85-juni 00, kansler för Åbo akad 13 aug 86 (tilltr ej), ordf i kommerskommissionen nov 86-maj 97, led av Reduktionsdeput från 17 maj 88, av beredn över reduktionsverket i Pommern sept 91, överhovjägmästare 96. - Ogift.
     S ärvde omfattande egendomar efter sina föräldrar och kom att genom dona- tioner från kronan och inköp av gods bli en av de rikaste godsägarna i Sverige. Han var som tolvåring kammarpage hos drottning Kristina och skrevs vid 14 års ålder in vid UU. Efter utrikes studieresor, då han bl a studerade i Strassburg, gjorde han karriär vid Hedvig Eleonoras hov och blev 1663 överkammarherre hos henne och sedan guvernör över hennes livgedingsgods. Som förvaltare av änkedrottningens egendom visade han stor skicklighet. Han fick också Hedvig Eleonoras stöd i olika sammanhang under sin karriär. Hans talanger som hovman ledde till att han 1667 blev riksstallmästare och sex år senare riksmarskalk, dvs chef för det k hovet, därtill överhovjägmästare 1696.
     Som rikskammarråd 1669-72 slöt sig S till motståndarna till Magnus Gabriel De la Gardies (bd 10) finanspolitik och önskade fullfölja Gustav Bondes (bd 5) spar-samhetsprogram. Han och Clas Rålamb (bd 31) förde traditionen från sparpro-grammet i Blå boken vidare, t ex då de sökte balansera staten i 1671 års statskommission. De la Gardies linje segrade dock och när S i maj 1672 lämnade Kammarkollegiet, skedde det i protest mot rikskanslerns finanspolitik.
     Som medlem av riksrådet under Karl XI:s omyndighet drabbades S av förmyndarräfsten. Han liksom rådet i övrigt kämpade för att endast de fem höga riksämbetsmännen - som tillsammans med Hedvig Eleonora utgjorde förmyndarregeringen för Karl XI - skulle svara för regeringens åtgärder under kungens omyndighet. Medlemmarna i rådet fick dock i sin helhet svara för de beslut som de var och en deltagit i. I stor utsträckning lyckades S bli undantagen från denna räfst genom att begära och erhålla särbehandling av kungen vad gällde kraven på honom.
     I utrikespolitiken företrädde S en franskvänlig linje, dock en mera varsam sådan än De la Gardies. Under det svensk-danska kriget 1675-79 kom S att vid olika tillfällen sändas ned till kungen i hans fältläger i södra Sverige, dels för hovärendenas skull, dels som budbärare från rådet. Han deltog också i överläggningarna i Ljungby i nov 1677.1 sept följande år sände riksrådet S till kungen i fält med två uppdrag. Det ena var att framföra rådsmajoritetens anklagelser mot Johan Gyllenstierna (bd 17), som även S var motståndare till. Han hade framgång i detta uppdrag så långt att rådet fick kungens befallning att undersöka hållbarheten i de uppgifter som var i svang beträffande Johan Gyllenstierna och hans bror Jöran. Det andra uppdraget var att begära att Karl XI skulle besluta om en räfst med Kammarkollegiet, vilket kungen också gjorde.
     S var ömtålig om sin värdighet, vilket ledde till att han figurerade i olika duellsammanhang, åtminstone i yngre dagar. Han duellerade bl a 1663 med riksrådet Axel Lillies (bd 23) äldste son Axel, kammarherre vid Hedvig Eleonoras hov, och utmanade 1667 överkammarherren Anton von Steinberg på duell - en duell som dock förhindrades av rådsregeringen.
     I en tvist på 1670-talet med De la Gardie, då rikskansler, visade S samma känslighet. Hans mor, Catharina De la Gardie - kusin till rikskanslern - hade råkat in i en godskonflikt med denne. S tog hennes parti och angrep kraftigt rikskanslern, som en- ligt honom besatt en egendom som tillhörde henne. Rikskanslern anklagade S för att ha visat impertinens och kommit med svåra förolämpningar, trots att S enligt honom ansåg sig vara "ett modell av all perfektion och hövlighet". S svarade bl a med att förtäckt hänvisa till De la Gardies pinsamma uppförande under Kristinas sista regeringsår, då han bestraffades med drottningens onåd.
     Vad beträffar räfste- och reduktionspolitiken under Karl XI:s regering är det en genomgående tendens i S:s verksamhet att så långt möjligt söka begränsa indragningarna, även om han erkände kungens rätt att ta tillbaka givna donationer. Han sökte inskränka omfattningen av räfsten med pantegodsen och var negativ till förslaget att de oköpta räntorna skulle betalas, men han såg sig ändå tvungen att tillstyrka det. S var också negativ till köpegodsreduk-tionen, räfsten med kopparkompanierna och reduktionen i Livland. I förtroliga brev klagade han över hur illa man, dvs kronan, i samband med likvidationerna hanterade folksom i god tro hade slutitkontrakt om gods. I viktiga delar av räfste- och reduktionspolitiken fanns en motsättning mellan S och Jacob Gyllenborg (bd 17), varvid den senares mera radikala förslag i allmänhet segrade (Lindqvist). Som ordförande i kommerskommissionen 1686-97 bidrog S till att genomföra den strängt protektionistiska näringspolitiken under dessa år.
     S hörde till de relativt få höga aristokrater som lyckades hålla sig väl med Karl XI och spela en politisk roll under hela dennes regering. Orsaken var S:s insikt att han bäst befordrade sina intressen, ekonomiska och andra, genom att tjäna enväldet och väl utföra de uppdrag han erhöll av kungamakten, även om de riktade sig mot hans ståndsbröder och ibland mot honom själv. På det sättet kunde han också få kungen att göra undantag för honom inom delar av reduktions- och räfstepolitiken, vilket möjliggjorde att han länge kunde behålla sin förmögenhet. Han klagade dock, bl a i ett brev 1681 till ambassadören Nils Bielke (bd 4), över den tunga och orättfärdiga reduktions- och likvidationspolitiken. S:s godsinkomster i Sverige uppgick ännu på 1680-talet till stora belopp men började falla under första hälften av det följande decenniet för att åren efter 1695 definitivt minska till 1/3 av vad de var dessförinnan. Hans förmåga att behålla och öka sina egendomar under Karl XI:s regeringstid genom att billigt köpa upp egendomar som såldes ut p g a reduktionen har tidigare överdrivits. S måste till slut finna sig i att han endast kunde behålla tre gods i Sverige, Sjöö och Penningby i Uppland samt Lönnarp i Västergötland, vilka bestod av gammalt frälse och därför inte drabbades av reduktionsåtgärderna (Kullberg). I vilken mån han kunde rädda sin förmögenhet genom att placera kapital utomlands, hos bankirer i Haag och Hamburg, har inte kunnat fastslås. Det står dock klart att han gjorde sådana placeringar.
     När Sverige vid sekelskiftet 1700 hotades av krig med Ryssland, Polen och Danmark sökte kronan nya mddel, bl a genom att stärka sin kredit. Tillsammans med några andra medlemmar av rådet utarbetade S den förordning där »eftergifter gjordes i reduktionspolitiken,'vilka i praktiken ledde till att reduktionen upphörde.
     För S:s ekonomi torde lönen som riksmarskalk/överste marskalk ha spelat en viktig roll. Lönen för detta ämbete var en av de absolut högsta i riket. S:s förmåga att genom ceremonier och annat kasta glans över kungamakten - och även att sköta hovförvaltningens finanser - förklarar i hög grad att han ännu i slutet av sitt liv höll sin position som överste marskalk och k råd. Därtill bidrog också hans starka ställning hos Hedvig Eleonora, vars intressen han befrämjade i politiska sammanhang, t ex när fråga uppkom ifall Sverige skulle stödja hertigen av Holstein, drottningens nära släkting, gentemot Danmark eller inte.
     S lät bygga vidare på det hus på Riddar-holmen som hans far låtit uppföra och som numera inrymmer Regeringsrätten. I S:s byggnadsverksamhet i övrigt märks främst slottet Sjöö vid Mälaren, vars arkitekter var Nicodemus Tessin d ä och Mathias Spihler.    1692 lät S slå en medalj över sig själv med inskriften Elementum meum libertas (friheten är mitt element), vilket troligen främst syftade på att han var ogift men kanske också avsåg hans förmåga att kryssa kring i politiken. S är begravd i Storkyrkan i Sthlm, under en stor gravvård ritad av Nikodemus Tessin d y.

  ¤ Göran Gyllenstierna G 4:s son Jöran G greve G af Björksund och Helgö (d 1736) blev 1700 överste o var 1710—18 generalmajor. Han var en av Magnus Stenbocks främsta underbefälhavare o deltog 1710 i slaget vid Hälsingborg.

  ¤ A Henning

  ¤ J Thöresson

  ¤ Arvid Hägerflycht kammarrådet Arvid H (1665—1751) fick landshövdings titel vid sitt avsked 1737.

  ¤ Pehr Kalling : Carl K:s bror assessorn i Svea hovrätt o reduktionsdeputationen Pehr K (1648— 1705) adlades 1698, Gift med Margareta Bunge. dennes söner Pehr K (se nedan) o Mårten K (1705—65) blev friherrar 1751.

  ¤ Peder Franc : b) Vice presidenten i reduktionsdeputationen, slutligen landshövdingen i Nyköping Peder F (1642—1714) adlades 1678 (nr 943). Av hans söner blev lagmannen i Finland Johan F (1685—1754) far till landshövdingen i Örebro Evert August F (1729— 1800) och till överpostdirektören Ulric Gustaf F (se nedan). Johan F:s bror, hovrättsrådet i Svea (ej Dorpats) hovrätt, tit landshövdingen Per F (1689—1764), blev far till expeditionssekreteraren i krigsexpeditionen, tit kanslirådet Johan Carl F (1737—1805).

  ¤ Henrich Danckwart :    Född:troligen på 1670-talet Död:1719-09-16 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
  3. Henrich Danckwart, den föregåendes kusin, sonson till D. 1, f. sannolikt i början av 1670-talet, halshuggen i Göteborg 16 sept. 1719. Föräldrar: vice presidenten i reduktionskollegiet Henrik Danckwardt och Elisabet Clerck. Page i nio år hos änkedrottning Hedvig Eleonora; fänrik vid Västgöta- Dals regemente 30 apr. 1697; löjtnant vid samma regemente 2 apr. 1703; utnämnd av rådet till kapten vid Smålands femmänningsregemente till fot 8 juli 1703 (med konfirmation 30 dec. 1703); major vid regementet 11 febr. 1711 och överstelöjtnant därstädes 31 okt. 1712; överste och kommendant i Karlstens fästning i Marstrand 14 juni 1716; uppgav fästningen 15 juli 1719; dömd till döden 5 sept. 1719.
     Gift med Judita Insenstierna, döpt 22 febr. 1687, begraven 5 febr. 1714 i Vendels kyrka, dotter till kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och Eva Leijel.
  Uppenbarligen på grund av faderns ställning såsom viee president i reduktionskollegiet blev D. tidigt page hos änkedrottning Hedvig Eleonora. I likhet med övriga pager torde han hava fått sin uppfostran vid hovet. På våren 1697 utnämndes han till fänrik vid Västgöta-Dals regemente av förmyndarregeringen, i vilken änkedrottningen hade säte. Trots regementschefens särskilda order dröjde han emellertid över ett och ett halvt år, innan han började tjänstgöra vid regementet, och när han till sist blev tvungen att inställa sig, supplicerade han genast ehuru utan framgång om transport till det som förnämligare ansedda och närmare huvudstaden förlagda Västmanlands regemente. Dessa fakta kunna sammanställas med en notis i Leonard Kaggs dagbok: den 18 juni 1698 »reste min kamrat Danckwardt och Lorman förut med kungen (Karl XII) till Kungsör. Samma dag hetsade kungen och hertigen av Holstein en hare på rikssalen.» Karl XII:s vilda ungdomsnöjen ha måhända lockat D. mer än tjänsten på roten, och förflyttningen till den avlägsna landsändan har av allt att döma förefallit honom som en förvisning.
     Väl i tjänst vid regementet synes emellertid D. ha skött sig bra. Han förvärvade här den ovanligt duglige majoren, slutligen general-fälttygmästaren frih. Hugo Hämiltons bevågenhet. När denne 1703 blev chef för det samtidigt nyuppsatta Smålands femmänningsrege-mente till fot, begärde och erhöll han D. till kapten och kompanichef samt utverkade sedermera hans befordran till major och överstelöjtnant vid regementet.
  Ej långt efter D:s inträde i krigstjänst bröt stora nordiska kriget ut. Under dettas första skede kom han ej att deltaga i operationerna. Västgöta-Dals regemente stannade nämligen under de första krigsåren kvar i provinsen och Hämiltons femmänningsregemente gjorde till 1709 garnisonstjänst i Stockholm. Efter slaget vid Poltava förflyttades emellertid Hämiltons regemente år 1709 till Malmö. Det deltog året därpå i slaget vid Hälsingborg (28 febr. 1710) och stred där mot det tappra danska gardet, vilket (egendomligt nog fört av en namne till D.) vek först efter en förtvivlad strid, som kostade Hämiltons regemente nära hälften av dess styrka. D. anförde i slaget med tapperhet en av regementets bataljoner (möjligen hela. regementet) och blev själv sårad. Efter. slaget återgick regementet till Malmö, varifrån det 1712 flyttades till Göteborg. År 1716 deltog större delen av detsamma i Karl XII: s norska fälttåg. Huruvida D. då var med, är ej känt, men senare på året utnämnde konungen honom till överste och kommendant i Marstrands fästning.
     I de underordnade befattningar, vilka han dittills innehaft såsom kompani- och regementsofficer, och under en duglig chef hade D. otvivelaktigt väl fyllt sina plikter. Den självständiga befattningen såsom kommendant i Marstrands fästning skulle han däremot visa sig långt ifrån vuxen. De första åren förflöto i lugn — försvaret av västfronten var långt framskjutet —, men sedan Karl XII stupat, drogs fronten tillbaka. Den företagsamme Tordenskjolds anfall på Göteborg 1717 hade visat, att vaksamhet var av nöden. På försommaren 1719 blockerade Tordenskjold Göta älvs mynningar. Befälhavaren på krigsskådeplatsen, fältmarskalken greve K. G. Rehnschiöld, sökte då förstärka besättningen i Marstrand, samtidigt som, betecknande nog, en djärv och handlingskraftig officer skulle ställas vid D: s sida. Men det var redan för sent. Tordenskjold hade avskurit förbindelsen mellan fästningen och fastlandet. Anfallet på Marstrand kom i juli och hade till följd, att fästningen utan en enda mans förlust och utan skada på den döda materielen inom få dagar kapitulerade, varför D. dömdes till döden och avrättades. Då han ibland framställes som martyr för rådande förhållanden (Larsen), torde en närmare redogörelse för belägringens gång och D: s förhållande därvid vara på sin plats.
  Fästningen var i gott skick och väl försedd med förråd av alla slag. I hamnen, som försvarades av stängsellinjer och batterier, låg en svensk eskader om cirka femton fartyg av olika storlek. Eskaderns besättning, som endast uppgick till omkring 100 man, räckte dock ej till att fullständigt bemanna mer än ett par fartyg. Inräknat detta sjöfolk samt artillerimanskapet utgjorde fästningens hela besättning nära 400 man. Fienden åter kunde vid Marstrand för landstignings- och belägringsändamål använda blott 500 man.
     Tordenskjolds avsikt var närmast att bemäktiga sig eller förstöra de svenska fartygen. Natten till 11 juli satte han trupper i land på den framför Marstrandsön och hamnen belägna Koön och uppkastade ett mörsarbattéri. Den 11 juli började artilleristriden, varvid D. lät utrymma det vid Koön belägna utanverket Hedvigsholm. Uppenbarligen var detta ett taktiskt missgrepp: han borde i det längsta ha försvarat Hedvigsholm och hållit fienden från livet. Den 12 juli gick Tordenskjold över till själva Marstrandsön med 200 man och tog nästan utan strid batteriet Antoinetta och Norra blockhuset. Vägen till staden och hamnen låg nu öppen, och de svenska fartygen voro förlorade. Besättningen sänkte dem därför själv och drog sig sedan skyndsamt in i kämfästningen Karlsten, som låg ovanför staden och hanmen. Genom djärvhet och handlingskraft i förening med ett taktiskt ändamålsenligt uppträdande hade Tordenskjold således vunnit sitt närmaste mål och i grund förstört den svenska eskadern. Han beslöt emellertid att gå vidare, denna gång huvudsakligen på underhandlingarnas väg. Skulle han använt våld, räknade han med tre veckors belägring och 1,000 man belägringstrupper.
     Den 13 juli gav D. äntligen befallning att skjuta staden i brand, emedan den gav skydd åt fienden, men han lyckades ej få sin befallning åtlydd.- Artilleristerna, som hade egendom, anhöriga eller vänner i staden, föreburo brist på materiel. Episoden torde blotta arten av D: s befälsföring som kommendant och andan inom fästningen. Under tiden hade emellertid fienden fört mera folk i land och in i staden, och Tordenskjold bearbetade samtidigt med insmugglade skrivelser fästningens besättning.
     Den 14 juli sände' han en parlamentär med ett brev till D. I detta meddelade han, att han ämnat omedelbart gå till anfall, men då han var under-kunnig om att D. i så fall skulle sätta eld på staden, hade han uppskjutit angreppet för att giva civilbefolkningen tid att rädda sig. Han framhöll emellertid sin fasta föresats att utan dröjsmål be-mäktiga sig fästningen. Utsikterna härtill voro goda, varom D. kunde få förvissa sig. För övrigt väntade Tordenskjold en stärk belägringskår. Då fästningens öde sålunda under alla omständigheter var beseglat, borde D. genast uppgiva den, varigenom staden, invånarna och besättningen skonades. D. vacklade redan från början, och Tordenskjold lämnade honom med psykologisk skarpblick ej ett ögonblicks ro. Redan medan D. höll på att avfatta sitt svar på Tordenskjolds brev, anlände ett nytt brev från denne, vari han lovade, att D. skulle få bestämma villkoren för ackordet, och ytterligare erbjöd sig att lämna honom 3,000 dukater specie, om han uppgåve fästningen. D. förkastade visserligen muntligt det senare erbjudandet men begärde stillestånd till nästa dag (15 juli), vilket också, medgavs till klockan 12. Därpå sammankallade han omedelbart alla officerare till krigsråd. Modlöshet rådde hos kommendant och underlydande, och beslutet blev att ackordera. D. uppsatte 15 juli ackordspunkterna, som biföllos av Tordenskjold. Till en början fordrade denne, att överlämnandet omedelbart skulle börja, nien medgav sedan två timmars respittid. Fruktande att D. möjligen härunder skulle besinna sig, tog han emellertid samtidigt ett om ovanlig djärvhet och människokännedom vittnande steg. Endast åtföljd av en trumslagare begav han sig personligen in bland fienderna i fästningen, kom till tals med D. och förmådde honom att följa med på ett besök i staden. Därefter ägde uttåget rum efter hand, men först den 16 på kvällen lämnade de sista svenskarna Karlsten.
     Generalkrigsförhör anställdes omedelbart med kommendant och officerare, följt av generalkrigsrätt över D., som anklagades för att förrädiskt och utan tvingande nöd hava uppgivit fästningen. Förräderiet kunde ej ledas i bevis och ansågs föga troligt, emedan D. då ej skulle ha begivit sig till Sverige, men för uppgivandet dömdes han 5 sept. 1719 förlustig liv, ära och gods. Domen skulle omedelbart bringas till verkställighet, emedan regeringen på förhand förklarat, att nåd ej komme att beviljas. Prästerna funno emellertid D. »ganska oskicklig till döden»; han kvalde sig »med allehanda oroliga och för närvarande hans tillstånd helt otjänlige tankar». De måste två gånger begära uppskov med exekutionen. Den ägde därför rum först 16 sept. D. led sålunda »med rätta» sina gärningars lön, men han bar dock ej ensam skulden till fästningens skamliga uppgivande. Övriga, officerare delade ansvaret med honom. Efter avrättningen ställdes-dessa (tjuguen stycken) inför generalkrigsrätt/De funnos förvunna till att hava und er skrivit krigsrådsprotokollet om ackordet, att hava vetat av att D. ackorderade men underlåtit att »taga honom for-huvudet» samt att hava haft Tordenskjold i händerna men släppt, honom. Samtliga dömdes 8 jan. 1720 till samma straff som D.,. vilken dom av K. M:t 21 jan. av nåd nedsattes till tjänstens förlust.

 • 10.02 : Lorentz Dietrichson : (1834-1917) : : *** Ordered ***
  Lorentz Henrik Segelcke Dietrichson (1 January 1834 Bergen - 1917) was a Norwegian poet and historian of art and literature.

 • 10.02 : Cornelia von Levetzow : (1836-1921) : :
  Cornelia Frederikke Juliane Victorine von Levetzow (14. januar 1836 i Ringkøbing – 26. april 1921 i Kongens Lyngby) var en dansk forfatter, der frem til 1891 udgav alle sine bøger under pseudonymet J. Cornelia Levetzow blev født 1836 i Ringkøbing som datter af kammerherre, toldkasserer Diedrich Vilhelm von Levetzow (1786-1849) og hustru Edle Vilhelmine Fog (1793-1872). Hendes forfædre var af gammel mecklenburgsk adelsslægt, hvis fleste repræsentanter var godsejerne, officerer og højere embedsmænd. Cornelia Levetzow var den yngste af fem søskende; hun blev undervist hjemme af sin moder og af de to ældre søstre Mathilde von Levetzow (1824-1902) og Vilhelmine von Levetzow (1827-1908), der begge blev forfattere. Mathilde udgav digtsamlingen I Aarenes Løb i 1895, Vilhelmine skrev fem romaner og en novellesamling. *** Ordered ***

 • 09.02 : PRISM : (1979) : : *** Ordered ***

         :: January    2 0 1 3 ::

 • 19.01 : Gabriela Pichler : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.01 : VANDEN PLAS : ( - ) : Hand signed photo card : German Prog. metal band, (10*15 cm), *** Ordered ***
 • 06.01 : Prince Wilhelm : ( 1884-1965 ) : Hand signed post card : dated xx.12.1912. *** Ordered ***

         :: December    2 0 1 2 ::

 • 23.12 : Davide Fincher : (1962- ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 23.12 : Lars Von Trier : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 23.12 : John Carpenter : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 23.12 : Wes Craven : (1939- ) : Hand signed photo : Wesley Earl "Wes" Craven (born August 2, 1939) is an American film director, writer, producer, actor, perhaps best known as a director of many horror films, particularly slasher films. He is the creator of the famed A Nightmare on Elm Street, Wes Craven's New Nightmare, and also co-wrote A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors with Bruce Wagner, featuring the iconic Freddy Krueger character. Craven has also directed the entire Scream series, featuring Ghostface. Some of his other films include, The Hills Have Eyes, The Last House on the Left, The Serpent and the Rainbow, The People Under the Stairs, Vampire in Brooklyn, Red Eye, and My Soul to Take. *** Ordered ***

         :: November    2 0 1 2 ::

 • 09.11 : Anders Grönros : (1953- ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Kjell Grede : (1936- ) : : *** Ordered ***

         :: October    2 0 1 2 ::

 • 19.10 : Prince Eugen : (1965-1947) :
  Hand written and signed card dd 14 sept 1924. ;
  Hand written card dd 1 aug 1945 : *** Ordered ***
 • 04.10 : SAXON : ( - ) : : on photo, 10x15 cm, *** Ordered ***

         :: September    2 0 1 2 ::

 • 30.09 : KISS : ( - ) :
  Hand signed CD
  Hand signed note 1
  Hand signed note
  Hand signed note
  : CD by Bruce Kulick and the notes by Ace, Peter, Gene & Paul. *** Ordered ***
 • 16.09 : Albert II Prince of Monaco : (1958 - ) : : *** Ordered ***
 • 14.09 : Prince Bertil : ( - ) : : *** Ordered ***

         :: August    2 0 1 2 ::

 • 29.08 : Blake Edwards : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 24.08 : Lilian May Davies : (1915- ) : Hand Signed Card Princess married to Prince Bertil : Lilian, född Lilian May Davies den 30 augusti 1915 i Swansea, Wales, Storbritannien, är svensk prinsessa och hertiginna av Halland. Hon är dotter (enda barnet) till William och Gladys Davies och gifte sig 7 december 1976 med prins Bertil, som avled 1997. *** Ordered ***
 • 22.08 : Fabian Wrede Carlsson : (1654-1709) : Hand signed manuscript : also signed by Gustaf Duwall (1630-1691) and Carl Gustaf Sperling. *** Ordered ***
  Gustaf Duwall, son till Jakob MacDougall, född 1630-03-21 i Stralsund, Tyskland; student vid Uppsala universitet 1636-06-07; skänkjunker hos drottning Kristina januari 1653; kammarherre hos drottning Kristina och Karl X Gustaf; assessor i Bergskollegium 1653; marskalk på Christer Bondes ambassad till England 1655; resident i Danmark 1656-10-30; instruktion utfärdad 1657-04-11; ny fullmakt att vara resident i Danmark 1658-05-31; sändebud till England s å 25/9; åter resident i Danmark 1660-09-13; rappellerad 1662-10-04; landshövding i Stora Kopparbergs län s å 10/5; friherre 1674-11-23; deltog i riksdagarna 1654—89 och var därunder medlem av ett stort antal utskott; lantmarskalk vid riksdagen i Uppsala 1675; † 1692-01-01 på Karnäs, Viborgs län, Ryssland. Gift 1654-07-23 på Ogesta i Ösmo sn med jungfrun Helena Yxkull, † 1691-05-14 på Ogesta, Ösmo sn, dotter till överstelöjtnanten Didrik Yxkull(1) och Beata Olofsdotter Oxehufwud.
 • . : Karl : (1654-1730) : Hand signed manuscript of Karl of Hessen-Kassel (Germany) : *** Ordered ***
  3577 Autografer, övriga Tyskland States KARL (1654–1730). Lantgreve av Hessen-Kassel. Far till Fredrik I av Sverige (1676–1720–1751), som 1730 efterträdde sin far som lantgreve. Egenhändigt undertecknat brev om en sida, (liten omslagsflik saknas), till hertig Ernst Ludvig av Sachsen 1720. (Utrop ca € 61 / $75)

 • . : ¤ Oscar I : (1799-1844-1859) : Hand signed manuscript as Prince. ; page 2 : also signed by ... and ... *** Ordered ***
  3561 Autografer, kungliga Sverige OSKAR I (1799-1844-1859) (som kronprins). "Kongl Majts Nådiga Byggnads Ordning (sex sidor) för Staden Fahlun. Gifven Stockholms Slott den 4 Juni 1828" och egenhändigt undertecknad av kronprinsen. (Utrop ca € 36 / $45). Även undertecknad av;

  ¤ Fredrik Gyllenborg , född 10 december 1767, död 18 augusti 1829; justitiestatsminister, tjf. justitiekansler. Juris doktor i Uppsala 1818 och serafimerriddare. Gyllenborg blev vid fem års ålder inskriven i armén, och hade vid 13 års ålder (1780) redan hunnit bli utnämnd till fänrik vid Upplands regemente. Han begav sig 1782 till Uppsala för att fortsätta sina studier, varefter han lämnade militärbanan och ingick på den civila banan som e.o. kanslist i justitierevisionen 1785. År 1792 befordrad till assessor i Svea Hovrätt, utnämndes han två år senare till revisionssekreterare och generalauditör, utsågs 1796 till tjänsteförrättande justitiekansler. Efter statsvälvningen 1809 befordrades Gyllenborg till justitieråd, och kallades följande år att ersätta greve Wachtmeister som justitiestatsminister, en post han innehade till sin död. Vad som hos greve Gyllenborg brast talang, ersattes av samvetsgrannhet och lojalitet. För övrigt, hette det, var Gyllenborg "utrustad med alla de dygder, som göra den enskilde mannen vördnadsvärd. Han var ogift. Han var sonson till Fredrik Gyllenborg (1698- 1759).
  ¤ Fredrik G (1767—1829) inskrevs 1782 vid Uppsala univ, där han 1785 tog juridisk examen. 1786 grundade han i Sthlm Vitterhetssamhället Ära o Frihet tillsammans med bl a sin kusin friherre Carl Fredrik Ehrensvärd, som efter sin landsförvisning kallade sig Gyllembourg (bd 12). G ordnade 1799 en insamling bland släktingarna för att hjälpa honom. Själv blev han 1792 assessor i Svea hovrätt, 1793 revisionssekreterare o generalauditör, 1799 riksdrotsens suppleant i justitiekanslersämbetet, 1809 justitieråd, 1810 justitiestatsminister, 1811 ordförande i lagkommittén o serafimerriddare samt 1818 juris utriusque hedersdr. G var en mycket redbar o samvetsgrann jurist, men justitiestatsministerämbetet var han föga vuxen.

  ¤ G? ...ehman / G? Stsehsvan.

  ¤ Pehr Gust(af) af Ugglas , född 27 juni 1784, död 24 februari 1853 på Forsmarks gods, var en svensk greve, bruksägare och politiker (statsråd och riksdagsman). Han var son till Överståthållaren i Stockholm Samuel af Ugglas, far till greven och politikern Ludvig af Ugglas samt friherren och statsrådet Gustaf af Ugglas. Pehr Gustaf af Ugglas var riksdagsman för ridderskapet och adeln vid ståndsriksdagarna 1809/10 och 1815-1834/ 35. af Ugglas blev student i Uppsala 1799, avlade 1801 juridisk examen och inskrevs sedermera i ett par av huvudstadens ämbetsverk. Efter en kort tjänstgöring i dessa övergick af Ugglas till den militära banan, blev 1802 kornett vid Lätta livdragonregementet (Livgardet till häst), deltog som löjtnant i 1808–09 års finska krig och erhöll därunder tapperhetsmedalj i guld, men tog 1812 som ryttmästare avsked ur regementet, blev samma år överstelöjtnant vid generalstaben samt 1815 överste i armén och generaladjutant. Efter faderns död (1812) var han självskriven ledamot på Riddarhuset, deltog flitigt i riksdagsförhandlingarna, var 1820 ordförande i statsrevisionen och inkallades 1828 av Karl XIV Johan i statsrådet. Sin taburett lämnade han 1831, varefter han huvudsakligen ägnade sig åt skötseln av sina vidsträckta egendomar. Han erhöll 1843 värdigheten av En af rikets herrar.

  ¤ David von Schwesenheim.
  von Schulzenheim är en svensk adelsätt, varav en gren är friherrlig. Ätten har gemensamt ursprung med von Schulzen. Ätten kommer från Preussen. I Anreps ättartavlor uppges en Gregorius Schultz vara ättens stamfader. Denne levde på 1500-talet, och var sekreterare hos hertig Albrecht av Preussen. Numera uppges Christopher Schulz vara ättens äldste belagde anfader, som i Anreps ättartavlor var den föregåendes sonson. Christopher Schulz var under 1600-talet räntmästare i Preussen. Ätten inkom till Sverige med Jacob Schultz, son till Christopher Schulz. Han blev 1703 regementsfältskär i Dalregementet och var Karl XII:s livkirurg under fälttåget i Norge, varpå han blev kirurg vid Falu gruva. Hans hustru Maria Magdalena von Husum var dotter till en apotekare. En av deras söner, Per Christoffer, var apotekare i Stockholm och titulär-assessor, och fick med sin hustru von Bremer sonen Johan Christoffer som adlades von Schulzen. Två andra söner till Jacob Schultz, David och Carl Fredrik, adlades 1770 respektive 1782 med namnet von Schulzenheim. Ätten introducerades på nummer 2004. Den senare av dessa, Carl Fredrik von Schulzenheim, var medicine doktor, livkirurg och blev slutligen generaldirektör för Sveriges lasarett. Hans hustru tillhörde ätten Linderstedt, och han fick med henne ett barn, dottern Virginia Charlotta, som gifte sig med sin kusin von Schulzenheim, varigenom den yngre grenen av ätten blev utgången på svärdssidan. Hans äldre bror, David von Schulzenheim, var professor och förste arkiater. Från honom och hans hustru Catharina Eleonora Svedenstierna vars mor var en Petré, härstammar alla ättens medlemmar. Paret fick tre söner. Andre sonen David von Schulzenheim var understallmästare hos kungen, avsade sig adelskapet vid 1800 års riksdag och avled ogift och barnlös. Hans yngre bror Conrad Teodor var överstelöjtnant, upphöjdes 1815 till friherre och introducerades på nummer 350 men slöt barnlös sin ätt. Hans äldste bror Carl Jacob von Schulzenheim var kapten vid Upplands regemente och gift med sin kusin Eva Eleonora Salvius vars mor var en Svedenstierna. De fick ett barn som förde ätten vidare, sonen David von Schulzenheim d.y. som var diplomat, statsråd och president i Bergskollegium. Hans första hustru var den ovan nämnda kusinen von Schulzenheim och hans andra hustru tillhörde ätten von Schwerin. År 1830 upphöjdes han till friherre enligt 1809 års regeringsform och introducerades på nummer 380. En dotter i första äktenskapet gifte sig af Wirsén och blev mor till Carl David af Wirsén. Äldste sonen David var brukspatron i Västmanland och blev friherre efter fadern. Hans hustru Ida Sophia, född Cederborgh, var dotter till Fredrik Cederborgh. Hans yngre bror Carl-Werner von Schultzenheim var löjtnant och brukspatron i Rockhammar, och gift med en Leuhusen vars mor var en von Knorring, och är stamfader för den yngre ättegrenen.
  1788 August 27, 1788 Birth of David Kungs-Husby. 1818 Age 29 Marriage of David to Virginia Charlotta von Schulzen...Stockholm, Stockholms län, Sverige. 1819 october 23, 1819 Age 31 Birth of Virginia Charlotta Elisabet Eleonora von Sc...Stockholm. 1820 November 17, 1820 Age 32 Birth of David Teodor von Schulzenheim / Schultz Stockholm. 1832 Age 43 Marriage of David von Schulzenheim to Ebba von Schwerin Hovförsamlingen, Stockholms län, Sverige. 1848 January 4, 1848 Age 59 Death of David at Stockholm.
  David v S (1788-1848) - vars morfar var Lars Salvius (s 319) - gjorde en snabb civil karriär, vilken till dels har tillskrivits utrikesstatsministern L v Enge-ströms (bd 13) inflytande. Efter studier vid UU blev v S 1808 e o kanslist vid inrikes civilexpeditionen men övergick redan följande år till kabinettet för utrikes brevväxlingen (UD), där han blev andre sekreterare. I denna funktion ingick v S i kronprins Karl Johans kansli under fälttåget i Tyskland 1813-14, då han ibland fick tjänstgöra som vikarie för den medföljande hovkanslern G af Wetterstedt. Under denna period vann han Karl Johans förtroende, och deras nära samarbete skulle vara till 1840. Efter att i april 1814 ha följt kronprinsen till Paris blev v S ambassadsekreterare och biträdde där vid fredsunderhandlingarna med Frankrike. Åter i Sthlm följande år utnämndes han till kabinettssekreterare 1817. Parallellt tjänstgjorde S vid hovet, blev hoyjunkare 1809 och kammarherre 1817; från 1832 var han sekreterare vid K M:ts orden. I samband med att v S utnämndes till statssekreterare 1824 blev han även tf hovkansler - ordinarie följande år - och därmed också medlem av konseljen samt utri-kesstatsministerns närmaste man; under dennes ledigheter tjänstgjorde han i flera omgångar som tf utrikesstatsminister. v S var även ansvarig för frågor rörande RA, som var en del av K kansliet. 1830 blev han friherre och 1838 utnämndes han till statsråd. Som hovkansler handlade v S även tryckfrihetsfrågor och var den som fick effektuera K M:ts beslut vad gällde indragningsmakt och åtal, även om det hände att han ingrep på eget initiativ - och härvidlag gick mycket långt för att behaga Ryssland. Användandet av indragningsmakten nådde en topp 1836-38 - v S ersattes av A v Hartmansdorff (bd 16) i mars sistnämnda år - och v S har betecknats som något av en initiativtagare till att denna begagnades mot den liberala pressen. Bland de mest uppseendeväckande tryckfrihetsåtalen var rättegången mot G Adlersparre (bd 1) 1831 för delar av innehållet i Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia. 1840 års statsrådsreform hade i v S en anhängare och i samband med genomförandet av denna utnämndes han till president i Bergskollegiet, v S hade även kommittéuppdrag, bl a som ordförande i kommittén för Sundhetskollegiets omorgani-sadon och ledamot av kommittén för omorganisation av K M:ts kansli 1833. Han deltog i riksdagarna 1809/10 och 1817/18-44/45. På riddarhuset var han en av dem som fick agera på kungens uppdrag, t ex 1828/30 och 1834/35 i försök att avskaffa jurysystemet mot att indragnings-makten offrades, v S har bedömts som en tämligen "opolitisk person", som varken hade vilja eller förmåga att utöva inflytande - "beskedlig" är den etikett han fått i ett liberalt pressorgan; han hade en konservativ grundsyn, var följsam gentemot den k politiken och starkt ryskorien-terad. Han följde ofta kungen på dennes resor i Sverige och Norge. Karl Johans omdöme i brev till sonen Oscar om v S som svag, ängslig och lättpåverkad torde mer få tillskrivas det kungliga temperamentet än ett konstant missnöje - v S:s långa tid som medlem av statsrådet antyder något annat. - v S blev LSkS 1828. Han var i sitt första äktenskap gift med sin fars kusin Virginia Charlotta v S (1797-1825) och i sitt andra med hovfröken frih Ebba v Schwerin, dotter till Martina v Schwerin (nedan).

  ¤ Kontrasignerad av Georg Ulfsparre af Broxvik , född 5 november 1790 på Grimstorps herrgård i Sandhems socken, Västergötland, död 24 maj 1866 i Stockholm, var en svensk ämbetsman och memoarförfattare. Efter studier i Uppsala började Ulfsparre tjänstgöra inom kansliet, där han blev protokollssekreterare 1812, förste expeditionssekreterare 1818 och kansliråd 1831. Han var tillförordnad statssekreterare vid kammar expeditionen 1838–1840, förordnades till president i Kammarrätten 1842 och var president i Statskontoret 1851– 1858. Från 1818 deltog han i riksdagsförhandlingarna, där han var mycket anlitad för utskottsarbetet. Han var ledamot av riddarhusdirektionen 1832–1838 och 1844–1854.

 • . : Kristoffer Gyllenstierna : ( - ) : Hand signed manuscript : also signed by ... *** Ordered ***

         :: June    2 0 1 2 ::

 • 05.06 : Rex Harrison : (1908-1990) : : *** Ordered ***

         :: April    2 0 1 2 ::

 • 29.04 : Marienne Ahrne : (1940- ) : : *** Ordered ***

         :: February    2 0 1 2 ::

 • 27.02 : Freedom Call : ( - ) : Hand signed photo by all members in 2006 in front of the seller : *** Ordered ***
 • 07.02 : Princess Margaretha : (1899 - 1977) : : *** Ordered ***

         :: December    2 0 1 1 ::

 • 27.12 : Walter Hill : (1942 - ) : : *** Ordered ***

         :: November    2 0 1 1 ::

 • 10.11 : Russel Crowe : (1964 - ) : : *** Ordered ***

         :: September    2 0 1 1 ::

 • 14.09 : Jennifer O´Neill : (1948- ) : : *** Ordered ***

         :: August    2 0 1 1 ::

 • 14.08 : Spencer Tracy : (1900-1967) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 14.08 : Kirk Douglas : (1916- ) : Hand signed photo : *** Ordered ***

         :: July    2 0 1 1 ::

 • 31.07. : Vilgot Sjöman : (1924-2006) : Hand signed autograph :, (13,5 x 9 cm), *** Ordered ***
 • 17.07 : Henry Fonda : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***

         :: May    2 0 1 1 ::

 • 24.05 : Rock Hudson : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 18.05 : Ingvar Hirdwall : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 18.05 : Eddie Axberg : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 04.05 : Robert Redford : ( - ) : Hand signed movie card : *** Ordered ***

         :: February    2 0 1 1 ::

 • 03.04 : Benito Musselino : (1885 - 1945) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 01.04 : Arthur Penn : (1922 - 2010) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 27.02 : WIG WAM : ( - ) : Hand signed autgraphs on a photo by the Hard Rock Band : *** Ordered ***
 • 20.02 : Airbourne : ( - ) : Hand signed autographs on a card by this Hard Rock Band : *** Ordered ***
 • 01.02 : Maximillian de Fürstenberg : (1904 - 1988) : Hand signed card : *** Ordered ***

         :: January    2 0 1 1 ::

 • 09.01 : John Agar : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 09.01 : Ken Annakin : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 09.01 : Richard Fleischer : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 09.01 : Joan Fontaine : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 09.01 : Ronald Neame : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 09.01 : Åke Ohberg : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 03.01 : X-Models : ( - ) : Hand signed promo-card : by Efva Attling, Åke Siren, Pelle Siren och Jack J, *** Ordered ***
 • 03.01 : Treat : ( - ) : Hand signed promo-card : *** Ordered ***
 • 03.01 : Colin Nutley : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 03.01 : Helena Bergström : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***

         :: November    2 0 1 0 ::

 • 22.11 : Sigvard Bernadotte : ( - ) : Hand signed note : *** Ordered ***
 • 21.11 : Laurence Olivier : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***

         :: October    2 0 1 0 ::

 • 10.10 : Jan Troell : ( - ) : Hand signed photo : (12x11,5 cm), *** Ordered ***

 • 05.10 : G Gyllenstierna : ( - ) : *2 ) Notice: F/ / / /1694-95 : *** Ordered ***
  Gustaf Johan Gyllenstierna , född 24 juni 1709, död 4 april 1764, sonson till Johan Nilsson Gyllenstierna d.y. och son till landshövdingen friherre Axel Erik Gyllenstierna, friherre, förrädare, inträdde 1731 i kansliexpeditionen samt blev 1736 kanslist och 1741 presidentsekreterare. Han misstänktes för att ha nära förbindelser med ryska legationen, och natten mellan 25 och 26 februari 1741 greps han (av överste Lagercrantz och några andra ivriga hattar), just som han kom ut ur ryske ministern Bestusjevs hus. Då det var förbjudet för kansliets underordnade tjänstemän att umgås med främmande ministrar, var Gyllenstiernas brott uppenbart, och han underkastades genast förhör av landsmarskalk och sekretissimum. Sekreta utskottet lät därpå tillsätta en kommission med fullmakt att "undersöka och af döma detta brottmål med allt hvad därav flyter" - således en obegränsad myndighet att oberoende av laga domstol och rättegångsformer utdöma politiska brott. Det blev frihetstidens första förräderikommission, som inledde den godtyckliga och blodiga partirättskipning, som blev denna tids svåraste skamfläck. Hattarna sökte dra så stor nytta som möjligt av G :s gripande. Genom löften om mildare behandling förmåddes han ange en mängd personer, som stått i förbindelse med ryske ministern. En mängd personer häktades, flera underkastades tortyr, och målet växte i omfattning. Denna process slog med ens ned motståndet mot hattarna och deras krigspolitik genom att injaga skräck i fredsvännernas led. G. dömdes för det, att han överträtt ovannämnda förbud och, enligt egen bekännelse, emottagit pengar av Bestusjev och meddelat honom statshemligheter, förlustig liv, ära och gods; domen mildrades av ständerna till livstids fängelse och utställande på schavotten. Johan Axelsson, som han kallades efter förlusten av adlig värdigheten av Gyllenstierna, blev 1743 lössläppt med villkor att lämna riket. Efter åtskilliga vandringar slog han sig 1756 ned i Livland, där han av tsarinnan Elisabet av Ryssland erhöll ett gods till sitt underhåll.

 • 05.10 : Fabian Vrede : ( - ) : *2 ) Notice: F/ / / /1694-95 : *** Ordered ***
  Fabian Wrede , född 20 mars 1641 på Heipola gård i Finland, död 6 december 1712 i Stockholm, var en svensk greve (10 december 1687) till Östanå, ämbetsman och statsman. Han var son till kaptenlöjtnant, friherre Casper Hinricsson Wrede och Sophia Taube. Fabian Wrede blev landshövding i Viborgs län 1675 samt i Uppsala län 1681. Vid 1682 års riksdag blev han lantmarskalk och 1685 kungligt råd, kammarråd samt president i Bergskollegium. 1687 blev han president även i Kammarkollegium samt i Kommerskollegium. Fabian Wrede visade stor nit i sitt arbete vid reduktionens verkställande inom sitt län (Uppsala). Det var därför han av Karl XI utnämndes till lantmarskalk vid 1682 års riksdag. Sedan Klas Fleming (1649-1685) avlidit blev Fabian Wrede kungligt råd och chef för båda reduktionsverken - Reduktionskollegium och reduktionskommissionen samt till president för Kommerskollegium, Kammarkollegiet och Statskontoret. Han visade sig vara en ypperlig finansman och arbetade hårt för att öka Sveriges handel och främja näringslivet. Han ingick i Karl XII:s förmyndarregering 1697 och hade då ansvaret för flottan. Efter krigsutbrottet fick Wrede ett stort ansvar för rådets anskaffande av medel för krigföringen. År 1711 entledigades Wrede från samtliga sina ämbeten förutom rådsämbetet och presidentskapet i Kommerskollegium. År 1710 fanns endast halva antalet kungliga råd kvar i landet. Bland dem var Fabian Wrede och Arvid Horn (1664-1742). Horn var kanslipresident, det vill säga rådets ledare. Våren 1710 sammankallade de ett utskottsmöte i Stockholm för att diskutera rikets dåliga finanser. Riket var hotat till hela dess existens. Åtgärden var djärv eftersom ständerna inte hade varit samlade en enda gång under Karl XII:s regeringstid, med undantag för kröningsriksdagen 1697. Utskottsmötet bestod av trehundra (300) medlemmar från samtliga stånd (adel, präster, borgare och bönder). För att skaffa ekonomiska medel för de mest akuta behoven beslöt utskottet , i brist på andra möjligheter, om skatt på peruker (perukskatt), täckvagnar och karrioler (vagnskatt). Vidare beslöt man att försöka sälja kronans juveler samt de krigstroféer, vilka Karl XII skickat hem. Då det stod klart att detta inte skulle räcka upplöstes snart ständermötet. När Karl XII fick reda på att mötet hade ägt rum uttalade han sitt ogillande däröver.

  Fabian Wrede af Elimä , född 1648, död 1710 i Riga, Lettland, var en svensk friherre och överstelöjtnant, gift med Helena Gustaviana Duwall (född 1661 i Finland, död 1701).

  Fabian Wrede af Elimä , född 8 april 1694 i Östergötlands län, död 17 februari 1768. Han var son till riksrådet Fabian Wrede af Elimä d.ä.. Gift 1 november 1715 i Östra Stenby med friherrinan Katarina Charlotta Sparre (1687-1759). Barn: friherrinan Anna Beata Wrede af Elimä (1727-1791).

  Fabian Casimir Wrede af Elimä , född 1724, död 1795. Var en svensk friherre, general, riddare av Svärdsorden samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Son till Fabian Wrede (1694-1768). Sitt andra gifte med Ottiliana Charlotta Fleming (1743-1811). Idag mest känd för att tillsammans med arkitekten Carl Johan Cronstedt ha uppfunnit den svenska kakelugnen. Wrede deltog även i byggandet av Sveaborg, vilket påbörjades 1748. Köpte Penningbygård i Uppland 1768 och bodde där fram till sin död 1795. Wrede invaldes 1786 som ledamot nummer 240 av Kungliga Vetenskapsakademien.

  Fabian Wrede , född 1760, död 1824, greve (1809), en av rikets herrar (1811), militär, politiker; överste 1788, generallöjtnant 1805, statsråd 1810, fältmarskalk 1816. Son till Fabian Casimir Wrede. Fabian Wrede deltog i Finska kriget (1808-09).

  Fabian Wrede , född 9 oktober 1802, död 22 maj 1893. Generallöjtnant och friherre. Son till Fabian Wrede (1760-1824). Fabian Wrede var artillerist och fysiker. Hans militära karriär startade 1817, och ledde till posten som generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1857, senare generallöjtnant. Avsked 1867. Åren 1832-1834, samt 1835-1839 var han lärare vid Högre artilleriläroverket på Marieberg, och var 1835-1857 läroverkets befälhavare, samtidigt som han innehade andra poster. På 1860-talet införde han räfflade fältkanoner. Han var en framstående expert på måttsystem, och var Sveriges representant vid internationella konferensen om mått och vikt i Paris, och delegat i den permanenta kommissionen där. Wrede var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien (1829), Kungliga Vetenskapsakademien (1835), Kungliga Musikaliska akademien (1837) och Fysiografiska sällskapet i Lund (1837), hedersledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (1843), Vetenskapssocieteten i Uppsala (1861) och Kungliga Örlogsmannasällskapet (1865). Han blev 1856 hedersdoktor vid Greifswalds universitet, och 1874 hedersdoktor vid Uppsala universitet.

 • 05.10 : Otto Vellingk : ( - ) : *2 ) Notice: +/F/-†/66/1694-95 : *** Ordered ***
  Född 1649, död 1708, greve (1706), militär; general 1698, kungligt råd 1705. Bror till Mauritz Vellingk. Föddes som son till översten Otto Vellingk och Kristina Mannersköld. 1664 blev han löjtnant vid ett i Bremen förlagt svenskt regemente. Han gick 1666 i fransk tjänst och befordrades 1670 till överste i franska armén. Under Sveriges krig mot Danmark bevistade han som frivillig slaget vid Halmstad där han anförde en skvadron av livregementet, och befordrades några dagar därefter till överste i Svenska armén. Han deltog i Slaget vid Lund, och upphöjdes 1676 till friherrligt stånd. 1678 blev Vellingk överste för Tavastehus regemente, och 1683 generalmajor av kavalleriet. 1687 utnämndes Vellingk till landshövding över Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen och Lappland, en post han 1693 utbytte mot den som generalguvernör över Skåne. 1698 utbyttes denna post mot en som generalguvernör över Ingermanland och Kexholms län. Han befordrades även till general av kavalleriet 1698. I slaget vid Narva 1700 ledde han högra flygeln, och han gjorda remarkabla insatser även i slaget vid Düna 1701, slaget vid Kliszow 1702 och slaget vid Punitz 1704. 1705 upphöjdes Vellingk till kungligt råd, och förordnades samtidigt till president i Åbo hovrätt. Han upphöjdes även 1706 till grevlig värdighet, men avled innan han han ta introduktion.
  In English : Otto Vellingk (1649 - 1708) Swedish general (1698), count (1706) and royal advisor (1705). Brother of Mauritz Vellingk. Participated in key battles of Great Northern War - Battle of Narva (1700), Crossing of Daugava near Riga in 1701, Battle of Klissow (9 July 1702) and Battle of Punitz (October 28, 1704). from Wikipedia

 • 05.10 : Johan Hogg : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/1137. 1162+/1694-95 : *** Ordered ***

 • 05.10 : H Billingschöldh : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/694. 989+/1694-95 : *** Ordered ***
  Hans Billingsköld Född: omkring 1638 1) Död: 1710-02-20 1) Familj med Margareta Arvidsdotter (- 1677) Vigsel: efter 1667 1) Noteringar: Kammarråd. Adlad 1680. (Elgenstierna, "Svenska adelns ättartavlor") Källor : 1) Elgenstierna, "Svenska adelns ättartavlor".
  Adlad Billingsköld 1680 som nr. 989, Adliga ätter (Untitled Nobility).
  Valje Herrgård : Den uppläts därefter först till ryttarhemman och sedan till landsbokhållaren Hans Billingsköld, som 1704 på förmånliga villkor kunde byta sig till gården av staten.
  Immediate Family: Husband of Margareta Weinheim and Brita Eldstierna. Father of Agneta Billingsköld.
  Agneta Juring Billingsköld was born Okän, and died 1702. She was the daughter of Hans Juring and Margareta Weinheim.

 • 05.10 : Johan Stiernhöök : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/458/1694-95 : *** Ordered ***
  Johan Stiernhöök Ättens stamfader var kyrkoherden Olaus Petri Dalecarlus. Johan Stiernhöök, född Johan Olofsson Dalkarl (även Johannes Olai Dalecarlus) den 27 februari 1596 i Rättvik, död 25 juli 1675 i Stockholm, var en svensk jurist som har kallats "den svenska juridikens fader". Adlad år 1649 med nr 458. Johan Stiernhöök var son till kaplanen i Rättvik, senare kyrkoherden i Bro, Västmanland, Olaus Petri Dalecarlus (d. 1616) o. Margareta Hansdotter och antog namnet Johannes Olai Dalecarlus; hans syster Sara var mor till rikshistoriografen Johan Widekindi. Sedan Johan Stiernhöök mist sina föräldrar, kunde han endast genom en släktings bistånd i Arboga få fortsätta sina i Västerås började studier. Genom ovanlig flit och stora kunskaper blev han, fastän han inte var student, anställd som collega scholæ i Arboga, och då han ådragit sig den nyutnämnde biskopen Johannes Rudbeckius’ uppmärksamhet, erhöll han 1619 genom dennes försorg medel att studera vid Uppsala universitet. På biskopens förord fick han dessutom samma år ett stipendium och fri resa med Axel Oxenstierna till Tyskland, där han studerade vid universiteten i Leipzig, Jena, Wittenberg och Rostock. Återkommen till Stockholm 1624, kallades han att för kungen redogöra för de politiska förhållandena i Tyskland och Danmark och tyckes ha gjort detta till Gustav II Adolfs belåtenhet, då han samma år utnämndes till politices et juris lector vid det nya gymnasiet i Västerås. 1625 promoverades han i Uppsala till filosofie magister. Sin befattning lämnade han snart för att 1626, troligen med kungligt understöd, företaga en andra utrikes resa. Sedan han någon tid vistats i Rostock, sökte han med ett holländskt fartyg komma över till England, men blev jämte sina reskamrater tillfångatagen av fientliga spanska kryssare. Stiernhöök lyckades dock vinna beskydd av en lärd jesuit och fick med dennes bistånd pass till Frankrike. Därifrån begav han sig till universiteten i Leiden och Franeker samt anlände senare till England, där han besökte Oxford och Cambridge. Efter sin återkomst till Sverige 1628 utnämndes han till "professor" i statsvetenskap och svensk lagfarenhet i Västerås, en befattning som endast tyckes ha varit tillfälligt inrättad för honom, samt blev 1630 kallad till referendarie i kungens kansli, eller föredragande av utrikes ärenden. Då han av motvilja mot hovlivet och kärlek till sitt vetenskapliga arbete avböjde sistnämnda utmärkelse, fick han uttrycklig befallning att i stället tillträda ett assessorsämbete i Åbo hovrätt. I tio år arbetade han där i den praktiska lagfarenhetens tjänst, samtidigt bestridande lagmanssysslan i norra Finland. Vid Åbo universitets instiftelse 1640 utnämndes han emellertid till professor i lagfarenhet och förflyttades 1642 som ledamot av lagkommissionen till Stockholm. 1646 erhöll han Örbyhus domsaga och förordnades 1647 till revisionssekreterare i justitiemål, eller föredragande inför regeringen. 1649 adlades han med namnet Stiernhöök. Hovråd sedan 1666, fortfor han att, fastän blind, med sin sons biträde, sköta sina åligganden. Han var från 1631 gift med Karin Appelbom. Son Anders Stiernhöök. Han dog 1675 och är begravd i Storkyrkan i Stockholm.

 • 05.10 : S Stierneld : ( - ) : *2 ) Notice: F/A/236/1293/1694-95 : *** Ordered ***
  Samuel Gustaf Stierneld , född på Dagö den 26 december 1700, död den 4 februari 1775 på Skattmansö i Västmanland, var svensk militär och friherre (från 1751). Han blev överste år 1747 och fältmarskalk år 1772. Han var son till Lars Stierneld och far till Adolf Ludvig Stierneld. Stierneld var i sin ungdom page hos Karl XII och rönte av honom mycken välvilja. Han har själv berättat, hur, då han trött av dagens ansträngningar ibland insomnade på sin post, konungen höljde sin kappa på honom samt sedan smög sig ut ur tältet för att oförmärkt taga den tillbaka, då timmen nalkades, på vilken Stierneld hade order att väcka konungen. Utnämnd till fänrik 1718, tjänstgjorde han såsom ordonnans hos general Dücker, när Karl XII föll vid Fredrikshald, och skickades då av generalen att för hertigen av Holstein tillkännagiva konungens död. Stierneld befordrades under den följande tiden till löjtnant 1737. Liksom så många andra officerare såg Stierneld i ett krig med Ryssland ett medel att på en gång främja fosterlandets ära och sin egen karriär. Vid riksdagarna 1738-39 och 1740-41, vid den sistnämnda medlem av sekreta utskottet, var han också outtröttlig i sina ansträngningar att få ett sådant till stånd. På slagfältet visade han sig dock inte i handling lika karsk som förut i ord utan anförde som adjutant hos generalen greve Lewenhaupt en deputation till denne med yrkande på krigets avslutande. Efter kriget befordrades han till kapten vid Livgardet 1744 samt till överste vid Västmanlands regemente 1747. Ännu vid 1746-47 års riksdag ansågs Stierneld för nog rättrogen hatt att inrymmas plats i sekreta utskottet. Men sedan brytningen inträtt mellan detta parti och det unga hovet, ställde sig Stierneld liksom många andra militärer på det senares sida. Vid riksdagarna 1751-52 och 1755-56 lämnade han också hovpartiet sitt stöd i dess strävanden efter ökad konungamakt och belönades 1751 med friherrebrevet. Han deltog därefter i pommerska kriget och befordrades därunder till generalmajor, blev 1764 generallöjtnant, 1770 chef för Jämtlands regemente och 1772 general. När hovet på 1760-talet åter började närma sig hattarna, följde Stierneld i dess kölvatten och uppmuntrades vid 1769-70 års riksdag med ledamotskap av sekreta utskottet. Efter statsvälvningen ville Gustav III övertala honom att taga avsked från sin chefsbefattning för jämtlänningarna och lovade honom i ersättning fältmarskalkstaven. Stierneld ingick på förslaget så till vida, att han 1773 mottog fullmakten som fältmarskalk, men "glömde" att lägga in om sitt avsked och reste ännu året före sin död upp till sitt regemente i Jämtland.
  Son Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare.

 • 05.10 : S Silfwerström : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/760/1694-95 : *** Ordered ***
  Silfverström var en svensk adelsätt, numera utslocknad, som tidigare hette Otto. Stamfader för ätten var Lydert Otto som invandrade till Sverige från Tyskland. Efter att ha arbetat som barberare vid Stora Kopparberget blev Lydert Otto bergsman i Falun och riksdagsman. Hustruns namn fanns tidigare att läsa på hans gravhäll i Falu gamla kyrka, där det står att de hade sju söner och fyra döttrar. Sonen Johan Otto blev efter studier vid utländska universitet landdomare, bergmästare, och assessor i Bergskollegium. Han adlades 1666 med namnet Silfverström och introducerades på nummer 781. Johan Silfverström var gift två gånger. Första äktenskapet var med Althea Edenberg, och i det äktenskapet föddes dottern Gertrud som blev stammoder till ätten Plaan. Andra hustrun hette Magdalena Johansdotter, från vilken gren ätten fortgick med kammarrådet Johan Silfverström som var assessor i Kommerskollegium, medan en dotter Catharina blev stammoder till adelsätten Lilljesvärd. Ätten slöts med ättlingen kapten Johan Otto Silfverström 1780. from Wikipedia

 • 05.10 : M U? de la Gardie : ( - ) : *2 ) Notice: /G/3/3/1722 : *** Ordered ***
  De la Gardie är en grevlig släkt, härstammande från en fransk borgarsläkt som på oklara grunder tillskrivits adlig status. En del av släkten var dock möjligen lokal lantadel; om det råder delade meningar i forskningen. I Frankrike hette släkten d'Escouperie och den förste kände stamfadern var Robert d'Escouperie (levde omkr. 1387), som uppges ha ägt gårdarna Château Russol och La Gardie [2] i departementet Aude. Släktens svenska gren härstammar från köpmannen Jacques Scoperier (†1565) i staden Caunes nära Carcassonne i södra Frankrike. Hans son Ponce d'Escouperie invandrade till Sverige 1565 och antog namnet Pontus De la Gardie[3] efter en av släktens gårdar i Languedoc. I sitt äktenskap med en illegitim dotter till Johan III blev han far till riksmarsken Jakob de la Gardie som "upphöjdes i grefligt stånd" 10 maj 1615 och introducerades 1625 på Sveriges Riddarhus med nr 3 bland grevar, fortlevande. I Sverige fanns en gren som 1571 fick friherrelig värdighet men utslocknade 1640. Samtliga ättemedlemmar, bortsett från stamfadern Pontus, härstammar via hans fru Sofia Johansdotter från hennes far, Johan III. from Wikipedia

 • 05.10 : Carl-Gustaf Hårdh : ( - ) : *2 ) Notice: a/a/17/ /1722 : *** Ordered ***
  (skrev sig Hårdh), född 11 juni 1674, död 10 januari 1744, var en svensk greve, krigare och riksråd. Far till Johan Ludvig Hård. Hårdh var en tid i fransk tjänst, blev 1700 korpral vid livdrabanterna, följde Karl XII i fält samt vann hans ynnest genom oförvägen tapperhet och blind lydnad. Han utnämndes 1703 till generaladjutant samt 1706 till överste för Västgöta ståndsdragoner och löjtnant vid livdrabanterna. Han sårades vid Poltava, följde konungen till Turkiet, utnämndes 1710 till generalmajor och kaptenlöjtnant vid livdrabanterna, deltog i kalabaliken vid Bender 1713, där han ånyo blev sårad, samt utnämndes samma år till generallöjtnant. Han anförde en avdelning ("indelning") av den från Turkiet till Stralsund 1714-15 återtågande truppen och förordnades efter hemkomsten till generalguvernör i Skåne och blev 1717 general. När skånska guvernementet delades, blev Hårdh 1719 landshövding över Malmöhus län. 1727 utnämndes han till riksråd. I rådet tillhörde Hårdh Arvid Horns anhängare och blev därför vid riksdagen 1738-39 "licentierad", d. v. s. avsatt. Hårdh fick 1710 friherrlig och 1731 grevlig värdighet nr 17. from Wikipedia

  Carl Gustaf Hård , född den 30 september 1790 på Baggendorf i Pommern, död den 27 september 1841 på sin egendom Runstorp i Östergötland, var ett svenskt statsråd. Han var sonson till Johan Ludvig Hård och son till generaladjutanten, greve Carl Ludvig Hård och Fredrika Amalia Liboria von Engelbrechten. Sedan Hård slutat sina studier i Uppsala, lät han inskriva sig i justitierevisionsexpeditionen och Svea hovrätt, och erhöll häradshövdings titel 1813. Under den följande tiden innehade han flera domareförordnanden och utvecklade under dessa förrättningar den juridiska skicklighet, som sedan för honom banade vägen till statens viktigaste ämbeten. Mera offentligt uppträdde han vid 1823 års riksdag, då han, trots att han var i grunden konservativ, i allmänhet slöt sig till oppositionen. Härefter gick hans befordringar med stor hastighet. Efter att redan 1824 ha blivit förordnad till vice landshövding i Östergötland, blev han 1826 justitieråd och tio år senare medlem av konseljen. Under den stormiga riksdagen 1840 ställdes Hård jämte övriga statsrådsledamöter under åtal för riksrätt. Med anledning av den beslutade ombildningen av statsrådet hade de redan förut tagit avsked, vadan ständerna ej fann skäl att mot dem fullfölja något ansvarsyrkande. Saken skall emellertid ha gripit Hård så djupt, att han följande året nedlades på sjuksängen och avled på sin egendom Runstorp i Östergötland den 27 september 1841. Hård var gift från 1814 med Anna Margareta Maria af Sandeberg. from Wikipedia

 • 05.10 : von Höpken : ( - ) : *2 ) Notice: F/ /161/ /1722 : *** Ordered ***
  von Höpken, var en svensk grevlig ätt, med ättenummer 89, som utslocknade år 1826. Friherrliga ätter nr. 161 och 280. Ätten antas komma från England med namnet Höpking. Förste kände stamfader lär vara en Claus Hoepke, som i början av 1500-talet var bosatt i Bremen. Hans sonsons son, Nikolaus Höpke (1601-1671), var geheimekammarråd och kansliråd i Bremen och när Bremen tillföll Sverige efter trettioåriga kriget 1649 erhöll han den 6 februari samma år svenskt adelskap under namnet von Höpken. Den 2 augusti 1652 utnämndes han till regeringsråd i Bremen. Från hans sonsöner, Daniel Niklas och Karl Otto härstammar två olika friherrliga ätter. Daniel Niklas blev 1719 friherre och är stamfader till de nu levande medlemmarna av ätten. Karl Otto blev friherre 1771, men linjen dog ut med honom 1782. Daniel Niklas son, Anders Johan von Höpken blev 1762 stamfar för grevliga ätten som dog ut 1826. Bland övriga medlemmar i ätten märks Arvid Niclas von Höpken.

 • 05.10 : B Rydenhielm : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/1433/1722 : *** Ordered ***
  Rudenhielm Adlig ätt 1459. Name: Bengt Rudenhielm born 8 MAY 1663 in Lysvik, Sweden and died 30 SEP 1723. in Stockholm. Statskommissarie. Father: Haquinus Thorstani Rudenius b: 1613 in Rudstorp, Kil and Mother: Kristina Falk.

 • 05.10 : G Gyllengripp : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/73/1722 : *** Ordered ***
  Gabriel Gabrielsson Gyllengrip , född 14 december 1687, död 3 augusti 1753 i Umeå, var en svensk friherre och ämbetsman. Han var son till landshövdingen i Kalmar Gabriel Gyllengrip och friherrinnan Jeanna Hamilton af Hageby. Han gifte sig med grevinnan Eva Maria Lewenhaupt. Efter studier vid Uppsala universitet ingick Gyllengrip 1708 i Kunglig Majestäts kansli och utnämndes 1716 till kanslisekreterare hos arvprinsen av Hessen-Kassel. År 1717 befordrades han till assessor i Åbo hovrätt och flyttades året därpå till en dylik befattning i Svea hovrätt samt erhöll 1719 kommerseråds titel. År 1733 utnämndes Gyllengrip till landshövding i Västerbottens län och 1735 till friherre samt fick 1747 presidents namn, heder och värdighet. 1736 fick han som landshövding i uppdrag att göra en färd upp efter Torne älv för att undersöka naturtillgångarna. I Torneå träffade han Pierre de Maupertuis som precis anlänt till staden för att påbörja en gradmätning.

 • 05.10 : David Silvius : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/585/1722 : *** Ordered ***
  Silvius, David, ämbetsman, politisk författare, f. 10 febr. 1663, d. 6 okt. 1732 i Stockholm, tillhörde den 1653 adlade släkten Sylvius, men skref sig Silvius. Han blef student i Uppsala 1677, företog utrikes resor och började 1690 tjänstgöra i ämbetsverken i Stockholm. Han var under envåldstiden protokollsförare i kommissionen till likviderande af ständernas kommissionsdomar och i defensionskommissionen och blef 1710 sekreterare i det då under Kammarkollegium hörande, men följande år som själfständigt ämbetsverk återupprättade Kommerskollegium. Efter Karl XII:s död häfdade han i skriften Påminnelser angående successionsrättigheten till Sveriges rike och det s. k. suveräna väldet (förf. i jan. 1719, tr. 1720), på naturrättsliga grunder, att ständerna nu hade rätt att bestämma om tronföljden och borde begagna sig däraf för att afskaffa enväldet. Till följd häraf kan han anses som en af lärofäderna till frihetstidens författning. 1719 blef han e. o. och 1720 ord. kommerseråd, och enligt "Ärlig swensk" var detta en belöning för den nämnda skriften. S. hörde till anhängarna af "den konservativa svenska pietismen", sp. 845 ff.). Led. af den kommission, som 1723 tillsattes att rannsaka om en pietistisk konventikel i Sickla, medverkade han till kommissionens frikännande utlåtande. Denna sak gaf dock anledning till 1726 års konventikelplakat (se d. o.). Vid riksdagen 1726--27 medlem af en ecklesiastik deputation, hvars tillsättande han och andra pietistiskt sinnade riddarhusmedlemmar genomdrifvit, yrkade han, ehuru förgäfves, i ett Oförgripeligit betenckande (tr. 1730), att ett generalkonsistorium af präster och lekmän skulle inrättas för att reformera kyrkan. Jfr S. J. Boëthius, "Uppkomsten och karaktären af frihetstidens författning" (i "Hist. tidskr.", 1891), E. Hjärne, "Ämbetsmannaintressen och politiska doktriner på 1719 års riksdag" (ibid., 1916), och E. Linderholm, "Sven Rosén" (1911). S. B. from Runebergs

 • 05.10 : ? Wulfcrona : ( - ) : *2 ) Notice: a/A/-†/1629/1722 : *** Ordered ***
  Svensk släkt från Stockholm. Hette förut Wulf. Adlad 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720 som adlig släkt nr: 1629. Släktmedlemmar skriver sig Wullfcrona.

 • 05.10 : G A Taube : ( - ) : *2 ) Notice: / / / /1722 : *** Ordered ***
  Gustaf Adam Taube, född 1673, död 14 december 1732 i Stockholm, var en svensk greve (från 17 april 1719) och militär. Han blev överste 1703, general 1716, överståthållare i Stockholm 1716, riksråd 1718 och fältmarskalk 19 juni 1719. Under stora nordiska kriget deltog han i slaget vid Poltava 1709, där han blev tillfångatagen, men snart frisläppt igen. År 1710 deltog han i slaget vid Helsingborg. Taube var son till friherre Jacob Johan Taube, och gift med Anna Dorothea von Fersen. 1. Taube, Gustaf Adam, krigare, riksråd. Född d. 1 dec. 1673. Föräldrar: generallöjtnanten, friherre Jakob Johan Taube till Kuddinge och friherrinnan Maria Horn.
  Såsom löjtnant vid öfverste Maur. Vellingks regemente, hvartill T. blifvit utnämnd 1689, deltog han i det pfalziska kriget. Han ingick nämligen 1693 såsom frivillig i den armé, sammansatt af flera förbundna makters trupper, som hade att kämpa mot fransmännen för att stäfja Ludvig XIV:s eröfringslystnad. Återkommen till Sverige 1695, blef han 1700 befordrad till generaladjutant af kavalleriet i Livland. Han bevistade sedermera, i spetsen för ett af honom värfvadt dragonregemente, till hvars öfverste han utnämnts 1703, sachsiska och ryska krigen till 1709, då han i slaget vid Pultava måste lämna sig i ryssarnas händer. Frigifven ur fångenskapen på sitt hedersord, utnämndes han 1710 till generalmajor och utmärkte sig för synnerlig tapperhet i slaget vid Helsingborg s. å.
  Interimschef för Östgöta kavalleri 1710--12 och befordrad till generallöjtnant 1711, anförde han en del af svenska trupperna i Pommern 1712 samt förordnades till guvernör i Wismar 1713, hvarjämte s. å. åt honom anförtroddes befälet öfver den i Roslagen sammandragna krigsstyrkan. 1714 blef han vice ståthållare i Stockholm, 1716 general af kavalleriet och verklig öfverståthållare, men fortfor att tillika innehafva det förenämnda kommandot. Såsom öfverståthållare fick han ökadt tillfälle att göra sin politiska ståndpunkt gällande och i enlighet därmed efter Carl XII:s död öfva inflytande på frågan om tronens besättande till förmån för Ulrika Eleonora, hvilken liksom hennes gemål i honom hade en ifrig anhängare. Den nykorade drottningen inkallade strax efter sin upphöjelse 1718 T. i rådet. Vidare undfick han 1719 grefve- och fältmarskalksvärdighet och bekläddes med befattningen såsom generalguvernör i Estland, hvilken han dock i följd af Estlands införlifvande i ryska riket aldrig kom att tillträda. Sedan han 1719 nedlagt sitt befäl i Roslagen, var han bl. a. verksam på utrikespolitikens fält, i det han deltog i fredsunderhandlingarna med de två makter, Hannover och Preussen, som 1715 slutit sig till Sveriges fiender. Den för Hannover, nu i personalunion förenadt med England, fördelaktiga 1719 års fred förestafvades af den i Sverige rådande och icke minst af T. delade förhoppningen, att nämnda makt skulle biträda ett stort västerländskt förbund till stäckande af Rysslands nya öfvermakt. Freden med Preussen 1720 lyckades T., trots åtskilligt motstånd från svensk sida, genomdrifva. Efter tronförändringen 1720 var han konung Fredrik orubbligt trogen och bidrog att störta det emot konungen afvogt stämda holsteinska partiet. Död i Stockholm d. 14 okt. 1732.
  Gift på 1690-talet med friherrinnan Anna Dorotea von Fersen. from Runebergs

 • 05.10 : Hans Hinrik von Liewen : ( - ) : *2 ) Notice: / / / /1722 : *** Ordered ***

 • 05.10 : Swen Lagerberg : ( - ) : *2 ) Notice: H?/G/75/75/1722 : *** Ordered ***

 • 05.10 : E? C von Cameen : ( - ) : *2 ) Notice: +/A/-†/1707/1722 : *** Ordered ***
 • 05.10 : C Adlerstedt : ( - ) : *2 ) Notice: / / / /1722 : *** Ordered ***
  kommerserådet Karl Adlerstedt och första hustrun, Katarina Bång. Son: Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, † 25 nov. 1756.
 • 05.10 : N Carlheim : ( - ) : *2 ) Notice: / / / /1722 : *** Ordered ***
 • 05.10 : ? Stierncrona : ( - ) : *2 ) Notice: /F/166/155/1722 : *** Ordered ***

 • 05.10 : C G Wrangel : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
  ¤ Nr: 99 Grevliga ätten nr 2092 Wrangel: Ätten är utgrenad ur friherrliga ätten Wrangel af Sauss nr 279, se dito. Riksrådet friherre Anders Reinhold Wrangel af Sauss (1722-1780), upphöjdes i grevlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms Slott av Konung Gustav III med namnet Wrangel, och introducerades 1779 5/5 under nr 99. Greve Rutger Wrangel (1896-1972), se nedan, och dennes syskon erhöll 1911 4/5 badiskt erkännande av grevevärdigheten. Ätten utgick i Sverige 1915 5/1, men fortlever i Tyskland. Valspråk: Probitas perdurat in ævum »Redligheten varar i evighet«.
  ¤ Adliga ätten Wrangel: Baltisk uradlig ätt, som sannolikt inkommit till Livland med Svärdsriddarorden eller Tyska Orden och som senare utgrenat sig till Sverige, Ryssland, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Äldsta kända företrädare för ätten är sannolikt riddaren Eilardus (död 1241), ägare till bl a Warangalæ (senare Wrangelshof) i Wierland, och dennes broder Robertus (nämnd 1241). Den till namnet, efter ovanstående Warangalæ, äldste företrädaren är riddaren Hinricus de Wrangelæ (död 1279), som 1277 var vasall under biskopen av Riga. Kungliga danska rådet i Wierland i Estland, Thidericus (Tile) Wrangele (nämnd 1342), är stamfader för de i Sverige levande och utgångna ätterna av den omfattande ätten. Hans ättling i elfte led var översten och chefen för Upplands regemente, Jürgen Johan Wrangel (1644-1698), vilken överflyttade till Sverige. Dennes sonson, kaptenen vid Björnbergs regemente sedermera sekundmajoren vid Drottningens livregemente Johan Gustaf Wrangel (1723-1787), jämte bröderna, ryttmästaren vid Adelsfaneregementet Friedric Göran Wrangel (1724-1810), kaptenen vid Upplands regemente Henric Herman Wrangel (1730-1788), och kaptenen vid Konungens regemente sedermera kaptenen vid Kronobergs regemente Carl Eric Wrangel (1734-1802), naturaliserades 1772 13/9 på Stockholms Slott av Konung Gustav III med oförändrat namn, och introducerades 1776 9/6 under nr 2092. Johan Gustaf slöt själv sin ättegren 1787 12/1 liksom Fredric Göran 1810 14/6, och Herman Henrics ättegren utgick 1817 4/2. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus. from Riddarhuset

 • 05.10 : A J Wrangel : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
  ¤ 12. Wrangel, Anton Johan, sjömilitär. Född på gården Huer vid Reval d. 20 okt. 1679. Föräldrar: ryttmästaren Tönnes Johan Wrangel af Sauss och Anna Margareta Ram. Sedan W. genomgått de lägre graderna vid flottan, utnämndes han till konstapel 1700, hvarefter han 1702--03 var i holländsk och engelsk sjötjänst. Återkommen 1704, befordrades han till öfverlöjtnant s. å. och blef kapten 1709. I denna egenskap deltog han i flere sjötåg, dock ej med hufvudflottan, utan merendels i Finska viken, där han bland annat utmärkte sig som chef på skeppet Verden i Carl Raabs eskader, då sistnämnde förträfflige sjöman 1713 verkställde sitt sällsynt vackra återtåg med trenne skepp undan hela ryska flottan. År 1715 hade W. hunnit till kommendör samt chef på örlogsskeppet Wrangel. Fyra år senare blef han ej långt från Sandhamn utanför stockholmsskären angripen af fem ryska örlogsfartyg. Med skeppet Wachtmeister, om fyrtioåtta kanoner, en fregatt och ett par mindre fartyg, värjde han sig en half dag, fastän ett par andra ryska fartyg afskar honom från Sandhamn. Slutligen blef W. svårt sårad och måste aflämna befälet till sekonden, kapten Trolle, hvilken med lika tapperhet fortsatte striden. Först sedan mer än hälften af manskapet stupat och skeppet blifvit vrak, tillsade W. om att stryka flagg och bortfördes i fångenskap, ur hvilken han återkom 1722. 1736 utnämndes han till schoutbynacht, blef 1740 vice amiral, kommendant i Karlskrona och riksråd, 1747 friherre och 1748 serafimerriddare. Som rådsherre var han »Hattarne obekväm» men spelade ingen större politisk roll. Han afstyrkte krigsförklaringen mot Ryssland 1741, men åtog sig att 1742 i Karlskrona påskynda flottans utrustning. Den 22 nov. 1751 upphöjdes han i grefligt stånd och afled i Stockholm d. 17 april 1762. Gift 1716 med Katarina Sofia Kruuse och 1742 med grefvinnan Anna Sofia Spens.
  ¤ 13. Wrangel, Anton Johan, sjöofficer. Född d. 3 jan. 1724; den föreg. son. Underofficer vid amiralitetet 1740, blef W. löjtnant 1742, kaptenlöjtnant 1748, kapten 1749 och 1754 kommendörkapten. W. var fullmäktig för amiralitetsstaten vid riksdagen 1765--66, blef generaladjutant 1765, direktör för kadettkåren 1766, kommendör 1767, schoutbynacht 1769, vice amiral s. å. kommendant i Karlskrona l772, amiral 1773, förste amiral samt chef för amiralitetet i Karlskrona och öfverkommendant 1776. W. blef 1784 en af rikets herrar för att soulageras, därför att han icke efter Trolle blef generalamiral. I slaget vid Hogland var W., åtminstone till namnet, hertig Carls närmaste man. 1790--92 befälhafvare i Karlskrona, utnämndes W. 1794 till president i amiralitetsrätten och 1797 till ordf. i kommittén för örlogsflottans ärenden. Död d. 23 april 1799 i Karlskrona. Gift 1759 med grefvinnan Charlotta Regina Sparre. from SBL

 • 05.10 : H Tessin : ( - ) : *2 ) Notice: / /-†/ /1722 : *** Ordered ***
  ¤ Tessin var namnet på två befryndade, numera utdöda, svenska adelsätter: en adlig och en grevlig (ursprungligen friherrlig). Den äldsta ättens första huvudman var slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.ä. (1615-81), född i Stralsund, vilken som ung flyttade till Sverige och gjorde karriär i Stockholm. Han adlades den 20 juli 1674 och introducerades 1675 på Riddarhuset med nummer 859. Den 27 juli 1699 upphöjdes den äldre Nicodemus ende son, Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728), till friherre varvid den äldre ätten Tessin utgick. Tessin d.y. hann också (den 3 mars 1714) avancera till greve innan han 1719 hann vinna introduktion i den högre värdigheten. Som grevlig ätt fick Tessin nummer 58. Ätten utgick 1770 med Nicodemus d.y:s son, riksrådet och diplomaten Carl Gustaf Tessin (1695-1770). Den äldre Tessinätten brukade som vapen den bild Nicodemus d.ä:s tyska förfäder använt: en ur en skog springande hjort. Sonen valde i samband med sin upphöjelse till friherre i stället en vapenbild med ett krönt gyllene lejon.

 • 05.10 : M Stierngranat : ( - ) : *2 ) Notice: /A/1506/ / : *** Ordered ***
  ¤ Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är bonden Jon i Floda i Åse härad, Skaraborgs län. Hans son, kaptenen vid artilleriet Olof Jerpe (1661-1737), adlades 1716 21/8 i Huvudkvarteret Norby på norska gränsen av Konung Karl XII med namnet Stierngranat och introducerades 1719 under nuvarande nr 1506. Originalsköldebrevet är sedan 1896 deponerat i Riddarhuset.

 • 05.10 : J G Coÿett : ( - ) : *2 ) Notice: /F/-†/111/ : *** Ordered ***
  ¤ Adliga ätten Coyet (473) : Släkten uppges härstamma från Brabant och skall ha flytt därifrån på grund av religionsförföljelse. För dess i sköldebrevet uppgivna urgamla adelskap har dock inga bevis kunnat presteras. Äldste kände stamfader är Julius (Gillis) Coyet (levde 1595 men var död 1599), vilken omkring 1569 inflyttade till Stockholm, där han från 1571 verkade som kunglig guldsmed och från 1576 som myntmästare. Hans sonson, sekreteraren på svenska ambassaden till Moskva sedermera ambassadören och kanslirådet Petter Julius Coyett (1618-1667), jämte dennes broder sedermera köpmannen i Ostindien och ståthållaren i nederländsk tjänst Fridrich Coyett (1620-1689), adlades 1649 20/11 på Stockholms Slott av Drottning Kristina, och introducerades 1650 16/7 under nuvarande nr 473. Den yngre broderns ättegren utgick 1736 5/9. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. En son till Petter Julius, hovkanslern Wilhelm Julius Coyett (1647-1709), upphöjdes i friherrlig värdighet 1706 22/12 i Vinterhögkvarteret Altranstädt i Sachsen av Konung Karl XII, och ätten introducerades 1719 under nr 117 men utgick 1782 26/5. Kammarherren sedermera hovmarskalken Gustaf Julius Coyet (1775-1862), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 10/8 på Stockholms Slott av Konung Karl XIII och introducerades 1817 5/11 under nr 363, men ätten utgick med honom själv 1862 5/4. from Riddarhuset
  ¤ Coyet, s l ä k t , härstammande från Brabant, varifrån en Julius (Gillis) C. († mellan 1595 och 1599) på grund av religionsförföljelserna omkring 1569 inflyttade till Stockholm, där han blev K. guldsmed 23 okt. 1571 samt myntmästare 20 sept. 1576. Han uppgives ha varit av gammal adel, men härför finnas inga bevis. Son till honom var guldsmeden och myntmästaren Julius (Gillis) C. († 1634 i Moskva) gm Katarina von Steinberg, vilken blev fader till kanslirådet Peter Julius C. (se nedan 1) och holländske ståthållaren på Formosa Fredrik C. (f. 1620, † 1689), vilka adlades 20 nov. 1649 och blevo stamfäder för var sin släktgren. Bland den äldre, ännu levande grenens medlemmar märkes Peter Julius C:s äldste son a) hovkansleren Wilhelm Julius C. (se nedan 2), vilken upphöjdes i friherrligt stånd 22 dec. 1706 och var fader till generalmajoren Gustaf Wilhelm C. (se nedan 3) och överstelöjtnanten Sten C. (se nedan 4). En yngre son till Peter Julius C. var b) majoren Carl Fredric C. (f. 1657, † 1701), vilken var farfader till Hindrich Gideon C. (f. 1725, † 1774). Denne var 1748—56 som officer vid artilleriregementet anställd vid Sveaborgs fästningsbygge, varest en kaponjär uppkallades efter honom. Sedermera deltog han i sjuåriga kriget och befordrades därunder till kapten vid arméns flotta samt blev 1773 överstelöjtnant vid dess Sveaborgseskader. Han bevistade riksdagarna 1755—56, 1765—-66 och 1769—70 och räknades till hattpartiet. Utan att göra sig särskilt bemärkt framträdde han som drabant åt sin chef A. Ehrensvärd under dennes kamp för Sveaborgsbygget och arméns flotta. I Uppsala universitetsbibliotek finnas fyra band anteckningar av honom under pommerska kriget (sign. W. 563—566). Han var far till v. amiralen Carl Fredric C. (se nedan 5). Slutligen kan nämnas Peter Julius C:s son c) överstelöjtnanten Christian Magnus C. (f. 1663, † 1730), vars ättling i tredje led hovmarskalken Gustaf Julius C. (f. 1775, † 1862) 10 aug. 1815 upphöjdes i friherrlig värdighet men själv slöt sin ätt. Han innehade egendomarna Rönneholm och Torup i Bara socken, vilka han testamenterade till tvenne brorsönssoner. Den ene av dessa, hovmarskalken Gustaf Johan C. (f. 1853, † 1924) förenade en tid ånyo bägge godsen men sålde 1892 Rönneholm. Han var gift med friherrinnan Henriette Cederström (se nedan 6). from SBL
  ¤ Coyet, är en svensk adlig ätt, inflyttad från Brabant. Ätten härstammar från Gillis Coyet, vilken i mitten av 1500-talet, undan religionsförföljelserna i Frankrike, flydde till Sverige, där han först var guldsmed i Stockholm och sedan (från 1576) kunglig myntmästare. Han avled 1600. Hans son, Gillis Coyet som även han en tid var kunglig myntmästare, blev 1624 uppsyningsman för myntverket vid Kopparberget. Han flyttade 1629 till Ryssland, där han blev kanongjutare och dog i Moskva 1634. Hans båda söner, Peter Julius Coyet och Fredrik Coyet, blev adlade 1649. Fredrik Coyet for ut till Nederländska Indien som köpman, och där torde hans ättegren ha utdött 1736. En gren av ätten fick 1706 friherrlig värdighet, men utslocknade redan 1782; en annan blev friherrlig 1815, men utdog med stiftaren 1862. ¤ Myntmästare Gillis (Julius) Coyet d.ä. var verksam som myntmästare 1574-1599 och Gillis Gillisson Coyet d.y var verksam åren 1614-1626.

 • 05.10 : Johan Cronhielm : ( - ) : *2 ) Notice: G/G/55/88/ : *** Ordered ***
  ¤ Släkten härstammar från Sachsen i Tyskland. Äldste kände stamfader är notarius publicus i Dippoldiswalde, landsdomaren Christoph Crumbügel (Krumbiegel, död före 1640). Hans son, assessorn i Kammarrevisionen sedermera landshövdingen i Västmanlands län och ståthållaren på Västerås slott Polycarpus Crumbygell (1629-1698), vilken 1648 kommit i tjänst som kammartjänare hos Drottning Kristina, adlades 1675 18/9 på Uppsala Slott av Konung Karl XI med namnet Cronhielm och introducerades samma år 25/9, men ätten ströks i den nya matrikeln såsom varande introducerad i högre friherrlig värdighet. Han upphöjdes nämligen såsom landshövding i Skaraborgs län i friherrlig värdighet 1691 16/11 på Stockholms Slott av Konung Karl XI, och introducerades 1693 3/11 under nr 94. Den friherrliga ätten utgick på svärdssidan 1843 14/10. En son till Polycarpus Cronhielm, lantmarskalken och riksrådet friherre Gustaf Cronhielm (1664-1737), upphöjdes i grevlig värdighet 1712 20/2 av Konung Karl XII, och introducerades 1719 under nr 55 med namnet Cronhielm af Flosta. Ätten utgick dock på svärdssidan 1904 3/6. En annan son till Polycarpus Cronhielm, riksrådet friherre Salomon Cronhielm (1666-1724), upphöjdes i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1719 31/12 i Stockholm av Drottning Ulrika Eleonora, och introducerades 1720 under nr 69 med namnet Cronhielm af Hakunge. Ätten utgick i Sverige 1989 2/9 men fortlever i en till Canada i början av 1940-talet utvandrad gren. En gren av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 17/9 under nr 2 bland grevar, men utgick på svärdssidan 1982 4/4 och spinnsidan 1993 22/3. from Riddarhuset
  ¤ Christina Ribbing af Koberg, född 1723-05-20 i Göteborg, död 1773-03-02 i Malmö. Gift 1756-10-17 med generallöjtnanten och landshövdingen i Malmöhus län år (1769-1772), greve Johan Cronhielm af Flosta (1707- 1782) i hans 2:a gifte.
  ¤ I generalmönsterrullorna av 1757 och 1759 för greve Johan Cronhielms af Flosta värvade infanteriregemente, som då var förlagt i Helsingfors och på Sveaborg.
  ¤ Blev placerad i greve Cronhielms värvade regemente i Stralsund 1762.

 • 05.10 : H A Rosentwist : ( - ) : *2 ) Notice: /A/1330/ / : *** Ordered ***
  Adlig ätt nr 1330. Frälsesläkt som härstammar från Småland. Äldste kände stamfader är fogden och befallningsmannen i Kronobergs län Nils Birgersson (död ca 1567). Hans sonson, fogden Nils Joensson Rosenquist (död ca 1633), introducerades 1627 under nuvarande nr 164, och ätten erhöll namnet Rosenquist af Åkershult efter hans gods i Korsberga socken till åtskillnad från andra ätter med samma namn. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och utgick på svärdssidan i Sverige 2003 22/1. Medlemmarna av ätten är huvudsakligen bosatta i USA.

 • 05.10 : L Ruuth : ( - ) : *2 ) Notice: G/A/108/296/ : *** Ordered ***
  ¤ Ruuth, eller Ruth, namn på olika släkter i Sverige och på kontinenten. Vid sidan av flera borgerliga släkter med detta namn i Sverige, även namnet på några obesläktade adelssläkter som samtliga är utslocknade på svärdssidan.
  ¤ Ruuth i Finland, en adelssläkt från Borgå vars äldsta stamfader var borgaren Jöns Jute som levde under början av 1500-talet. Namnet Jute antyder att han var av danskt ursprung. Hans son Peder var godsägare och adlades 1559 på namnet Ruuth. Då flera medlemmar av släkten gifte sig med icke-adliga förlorade släkten sin adliga värdighet. Adelsskapet förnyades dock för vissa grenar, nämligen Barthold Ruuth (1626-1707) och Jakob Ruuth (1654- 1728) på nummer 125. Man antar att den senares gren är utdöd sedan 1800-talet. Från den förre härstammar Eric Ruuth som jämte sin broder upphöjdes till friherre 1777 på nummer 296, och själv till greve 1792 på nummer 108. Den friherreliga och grevliga grenen slocknade på svärdssidan med direktören Magnus Daniel Ruuth (1835-1903).

 • 05.10 : Eric Sparre : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
 • 05.10 : Eric Sparre : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
  ¤ Erik Larsson Sparre, (1550-1600), svensk rikskansler och riksråd, avrättad vid Linköpings blodbad.
  ¤ Erik Larsson Sparre, (1618-1673), friherre, riksråd, landshövding i Hudiksvalls län, president i Åbo hovrätt.
  ¤ Erik Karlsson Sparre, (1628-1678), svensk friherre och landshövding i Södermanland 1657-1678.
  ¤ Erik Sparre af Sundby, (1665-1726), svensk greve, fältmarskalk och riksråd.
  ¤ Erik Samuel Sparre, (1776-1843), landshövding i Gävleborgs län, far till Erik Josias Sparre.
  ¤ Eric Josias Sparre, (1816-1886), svensk greve och landshövding.
  ¤ Erik Sixten Viktor Sparre, (1871-1950), svensk sjökapten och författare.
  ¤ Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, född 3 januari 1707, död 14 november 1775 i Karlskrona, var en svensk greve och amiral. Han var son till överamiralen Claes Sparre och Sofia Lovisa Soop samt bror till amiralen Carl Hans Sparre, direktören Rutger Axel Sparre och generallöjtnanten Johan Sparre. Sparre var i engelsk tjänst på 1720-talet och gjorde resor till Afrika och Amerika. I svensk tjänst blev han kommendör och ledamot av Amiralitetskollegium 1747, schoutbynacht 1749, viceamiral 1753 samt amiral och amiralitetsråd 1755. Han efterträdde sin bror Carl Hans Sparre som president i Amiralitetskollegium 1771. År 1769 erbjöds han och brodern Carl Hans att bli riksråd men båda avböjde. Sparre var Hedvig Taubes ungdomskärlek innan hon blev Fredrik I:s älskarinna. Han var gift från 1733 med Carl Georg Siöblads dotter Charlotta Eleonora Siöblad (1716-1787) och genom äktenskapet kom han i besittning av Torpa stenhus i Västergötland. I äktenskapet föddes 14 barn, bland annat: Beata Sofia Sparre (1735-1821), gift med konteramiral Johan Vilhelm von Gerdten Charlotta Regina Sparre (1737-1805), gift med riksrådet och amiralitetsrådet Anton Johan Wrangel af Sauss Ebba Ulrika Sparre (1739-1815), gift med överståthållaren och amiralen Carl Vilhelm Modée Eva Lovisa (1744-1797), gift med majoren David Ankarloo Claes Erik Sparre (1746-1829), överste, gift med Mariana Helena Ehrenkrona, far till landshövdingen Erik Samuel Sparre och justitierådet Carl Georg Sparre Fredrika Sparre (1748-1778), gift med generalguvernören Erik Ruuth Anna Magdalena (1751-1818), gift med friherren Jakob Cederström Erik Sparre (1753-1791), ryttmästare, gift med Regina Ulrika Pijhlgardt och far till Pehr Sparre.
  ¤ Erik Sparre (1753-1791), ryttmästare, gift med Regina Ulrika Pijhlgardt och far till Pehr Sparre. Föräldrar se ovan.

 • 05.10 : Carl Hans Sparre : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
  Grevliga ätten Sparre af Söfdeborg (66): Utgrenad ur friherrliga ätten Sparre nr 11, se dito. Kungliga rådet och överamiralen friherre Claes Sparre (1673-1733), upphöjdes i grevlig värdighet 1719 31/12 i Palatset i Stockholm av Drottning Ulrika Eleonora, men brevet är utfärdat först av Konung Gustav III, och introducerades 1720 9/1 med namnet Sparre af Söfdeborg under nr 66. Grevebrevet i original förvaras i Riddarhuset.
  Carl Hans Sparre af Söfdeborg, född 11 april 1704, död 11 december 1770 i Karlskrona, var en svensk greve och amiral. Han var son till överamiralen Claes Sparre och Sofia Lovisa Soop samt bror till amiralen Erik Arvid Sparre, direktören Rutger Axel Sparre och generallöjtnanten Johan Sparre. Han gifte sig 1739 med och skilde sig 1758 från Catharina Charlotta Lilliehöök af Fårdala (1709-1782). Sparre var i brittisk tjänst 1721-1725 och besökte bland annat Newfoundland, Menorca, Guineakusten, Västindien och Kanarieöarna. I svensk tjänst blev han schoutbynacht 1748, viceamiral och chef för Göteborgseskadern 1749. Han utnämndes till amiral och amiralitetsråd 1754 och till president i Amiralitetskollegium 1759. Han kvarstod i den senare befattningen till sin död och efterträddes av sin bror Erik Arvid Sparre. År 1769 erbjöds han och brodern Erik Arvid att bli riksråd men båda avböjde.

 • 05.10 : O Cronstedt : ( - ) : *2 ) Notice: / / / / : *** Ordered ***
  ¤ Grevliga ätten Cronstedt (83): Utgrenad ur adliga ätten Cronstedt nr 1104 (B), se kommendörsätten Cronstedt nr 1104 A. Landshövdingen i Kronobergs län sedermera riksrådet Jacob Cronstedt (1668-1751), upphöjdes i friherrlig värdighet 1719 23/5 i Stockholm av Drottning Ulrika Eleonora, och introducerades samma år under nr 151. Som riksråd upphöjdes han vidare i grevlig värdighet 1731 14/6 på Stockholms Slott av Konung Fredrik I, och sonen introducerades 1752 8/6 under nr 83 varvid den friherrliga ätten utgick. Grevebrevet utfärdas dock först 1771 12/6 av Konung Gustav III. En gren är bosatt i Australien. Friherrebrevet i original liksom grevebrevet i original är sedan 1904 respektive 1888 deponerade i Riddarhuset.
  ¤ Kommendörsätten Cronstedt (1104): Den adliga ätten består av två genom giftermål befryndade släkter, Gavelius och Olderman. Släkten Gavelius äldste kände stamfader är borgaren och rådmannen i Gävle Peder Hansson (död 1612). Hans son var justitieborgmästare i Stockholm och borgarståndets talman Peder Pedersson Gavelius (1601-1645). Dennes son, direktören Mårten (Marten) Gavelius (1638-1709), adlades 1686 17/12 på Stockholms Slott av Konung Karl XI med namnet Cronstedt och introducerades 1689 6/2 under nuvarande nr 1104 (B), för att själv sluta sin ättegren 1709 5/6. Släkten Olderman härstammar från Rostock i Mecklenburg, Tyskland. Äldste kände stamfader är handelsmannen i Stockholm Anders Olderman (död 1679). Han var gift med Anna Gerdes, vilken som änka gifte om sig med ovanstående Mårten Cronstedt. Som den senare saknade barn adlades och adopterades styvbarnen, sedermera professorn i teologi vid Universitetet i Uppsala och kyrkoherden i Danmarks pastorat av Uppsala ärkestift Johan Olderman (1660- 1697), sedermera riksrådet Jacob Olderman (1668-1751), om honom se grevliga ätten Cronstedt nr 83, sedermera generallöjtnanten Gabriel Olderman (1670-1757), se nedan, sedermera presidenten Carl Olderman (1672-1750), se nedan, Christina Olderman (född 1656) och Anna Elisabeth Olderman (1665-1737), vilka genom ett öppet brev givet 1693 18/3 i Stockholm av Konung Karl XI intogs i styvfaderns sköldebrev, samt introducerades sönerna 1693 3/11 under styvfaderns nummer. Johans ättegren utgick 1728 10/5. Generalmajoren av infanteriet och översten för artilleriet, sedermera generalen av infanteriet och presidenten i Krigskollegium Carl Cronstedt (1672-1750), se ovan, upphöjdes i friherrlig värdighet 1718 3/8 i Håga vid Eda skans av Konung Karl XII och introducerades 1719 under nr 136, men ätten utgick på svärdssidan 1834 29/7. Ätten utgrenade sig 1719 i friherrliga ätten Cronstedt nr 151, se gevliga ätten Cronstedt nr 83. Genom att generallöjtnanten Gabriel Cronstedt (1670-1757), se ovan, 1748 utnämnts till kommendör av Svärdsorden uppflyttades ätten 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätten Cronstedt nr 1104 A, varvid den adliga ätten utgick. Kommendörsätten utgick i Sverige 1862 23/6. Emellertid hade ättens huvudmannagren immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 70 bland adelsmän, men den liksom hela ätten utgick på svärdssidan 1979 5/9 men fortlever där på spinnsidan. En medlem av denna gren, senatorn och geheimerådet Carl Olof Cronstedt (1800-1883) upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1870 8/2 och introducerades samma år 29/8 under nr 50 bland friherrar, men denna ättegren utgick med honom själv 1883 5/3, dock sedan hans svärson adopterats på den finländska friherrliga värdigheten. En svensk gren som utflyttat 1856 och bosatt sig i Oceanien (Nya Hebriderna, Australien och Nya Zeeland) utgick på svärdssidan 1917 4/8 och på spinnsidan 1977 19/7. Den äldre adliga ättegrenen har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Adelstierna nr 1441, adliga ätten Cederschiöld nr 1117 och adliga ätten von Gavel nr 1343. Beträffande personbeståndet se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet från 1686 liksom det öppna brevet i original från 1693 förvaras i Finlands Riddarhus. Friherrebrevet i original från 1718 förvaras i Riddarhuset. from Riddarhuset

 • 05.10 : E von Stapelmohr : ( - ) : *2 ) Notice: /A/2036/ / : *** Ordered ***
  Släkten härstammar från Aurich i Ostfriesland i Tyskland. Äldste kände stamfader är regementsfältskären vid Östgöta kavalleriregemente Herman Rudolf Stapelmohr (1670-1749), vilken inkom till Sverige 1696. Hans son, överdirektören vid Sjö- och gränstullarna Christopher Lorentz Stapelmohr (1711-1782), adlades 1756 på Stockholms Slott av Konung Adolf Fredrik med namnet von Stapelmohr, och introducerades 1776 9/5 under nr 2036. Originalsköldebrevet är sedan 1911 deponerat i Riddarhuset. from Riddarhuset

 • 05.10 : S E H von Krusenstierna : ( - ) : *2 ) Notice: /A/460/ / : *** Ordered ***
 • 05.10 : von Krusenstierna : ( - ) : *2 ) Notice: /A/460/ / : *** Ordered ***
  von Krusenstjerna, släkt, härstammande från pastor Johannes Crusius († 1558) i Rothenburg a d Saale i nuv Sachsen-Anhalt. Dennes son diakonen magister Johannes Crusius († 1616) i Eisleben var far till assessorn vid borgrätten i Reval Philippus Crusius, som 1649 adlades von Kruus men efter protester från en medlem av släkten Kruus i samband med introduktionen kallade sig Philip von Krusenstiern o slutligen blev ståthållare i Reval (K 1). Hans son Johan Philip v Kruusenstiern (enl uppg † 1659, enl annan uppg 34 år gammal vid sin död) blev 1656 guvernör i den sv kolonin Cabo Corso o överkommissarie på Guldkusten, där han 1658 blev tillfångatagen vid det danska anfallet. Efter frigivningen uppges han ha deltagit i belägringen av Khvn o sjöslaget i Öresund s å. Han begravdes i Helsingör. Hans halvbror kapten Adolph Friedrich v Krusenstiern (1652—87) var far till Ewert Philip v Krusenstierna (1676—1748), som blev tillfångatagen av ryssarna i striden vid Erastfer 1701 o efter återkomsten ur fångenskapen 1722 fick överstelöjtnants avsked samt blev mannrichter i Estland. Han blev stamfar för en estländsk släktgren, av vilken medlemmar ända till 1919 innehade Haggud i Rappel, som Karl X Gustav 1659 donerat till K 1. Denna släktgren, vars medlemmar brukat namnformerna Krusenstern, Krusenstiern o Krusenstjern, fortlever numera i Polen, Tyskland, Canada o Sverige, dit en linje återflyttade 1929. Bland dess medlemmar har varit flera högre ryska officerare, bl a Ewert Philip v Krusenstiernas sonson Adam Johann v Krusenstern (1770—1846). Han deltog i sjöslagen mot svenskarna vid Hogland 1788 o Öland 1789 o genomförde den första ryska världsomseglingen 1803—06. Ewert Philip v Krusenstiernas bror överste Adolph Friedrich v Krusenstierna (1679—1713) stupade i striden vid Pälkäne i Finland. Han var far till Mauritz Adolph v Krusenstierna (1707—94), som befordrades till vice amiral 1763, var uppsatt på riksrådsförslag 1765 o 1769 samt blev amiral, amiralitetsråd o kommendant i Karlskrona 1771. Bland dennes söner var Sebastian v Krusenstierna (1760—1836), som deltog i ryska kriget 1788—90 o blev överste vid örlogsflottan 1809, o häradshövdingen i Kinne, Kinnefjärding o Skåning, Skar, Fredrik v Krusenstierna (1763—1804). Deras äldre halvbror Mauritz Salomon v Krusenstierna (1746—1810), som var dotterson till amiralen Gustaf Wilhelm v Gertten (bd 17), gjorde 1764—84 åtta resor till Kina o Ostindien med Ostindiska kompaniets skepp o befordrades 1788 till överste efter att med utmärkelse ha deltagit i slaget vid Hogland. Han bodde på Tunarp i Askeryd (nu Västra Ryd), Ög. I äktenskap med en dotter till konteramiralen Carl Gustaf Grubbe (bd 17) var han farfar till statsrådet o generalpostdirektören Julius Edvard v K (K 4), som var farfar till docenten i botanik vid StU Edvard v K (f 1908). K 4:s bror översten för Hälsinge regemente Wilhelm Ernst v K (1846—1931) var i äktenskap med en dotterdotter till Erik Gustaf Geijer (bd 17) far till kanslirådet Adolf Carl Filip v Krusenstierna (1891—1971) o till författarinnan Agnes Julie Fredrika v K (K 7). En farbror till K 4 o Ernst v K var farfar till direktör Johan Gustaf Folke v K (K 6), o en annan farbror till dem var farfar till amiralen Henning Vilhelm Mauritz v Krusenstierna (K 5). En kusin till K 5 var far till informationschefen i Sveriges radio Philip v Krusenstierna (f 1910). En helsyster till Mauritz Salomon v Krusenstierna var i äktenskap med överste Nils Graméen († 1785) mor till överstelöjtnantenMauritz Peter Graméen, som genom adoption 1801 fick namnet v K o slutligen blev konteramiral (K 2). Dennes son viceamiralen Salomon Mauritz v Krusenstierna (K 3) var farfars far till konstnärinnan Lilian Fredrique v K (1924—54). Mauritz Peter v K:s bror major Fredrik Wilhelm Graméen (1768—1822), som blivit sårad i slaget vid Hogland 1788 o genom adoption 1805 fick namnet v K, var farfar till Adolf Vilhelm v K (1851—1926). Adolf v K var sekreterare hos FK 1881—1923 o hos kyrkomötet 1893—1926 samt kansliråd i ED 1893—1918. Hans bror Emil Sebastian v K (1853—1941) tjänstgjorde i Kongoarmén 1883—86, från vilken tid en berättelse av honom publicerats (Möller m fl). Emil v K nedlade som fortifikationsbefälhavare i Boden 1901—08 ett omfattande arbete på byggandet av fästningen där, var chef för arméförvaltningens fortifikationsdepartements fästningsbyggnadsavdelning 1909—11 o blev 1910 överste i fortifikationen. En bunt fullmakter o förordnanden för honom finns i KrA. from SBL

 • 05.10 : J Nordenankar : ( - ) : *2 ) Notice: /A/1985/ / : *** Ordered ***
  Nordenankar, Johan, före adl Corvin, dp 2 okt 1722 i Eksjö, d 3 sept 1804 i Fliseryd, Kalm. Föräldrar: kh mag Daniel C o Christina Lindevall. Inskr vid UU 13 sept 43, medelstyrman vid amiralitetet 30 dec 49, löjtn där 25 april 50, kaptenlöjtn 4 okt 55, adl av kungen 24 mars 56 (anmält i rådet 14 juni 63), lär i sjöväsendet för hertig Karl 60, kavaljer hos hertigen 60, kommendörkapten 19 dec 66, generaladjutant vid örlogsflottan 22 juli 67, konteramiral o tjänstg generaladjutant hos Gustav III 12 sept 72, chef för sjökarteverket 6 nov 72, för galärflottan i Sthlm 11 dec 72, för hovjaktvarvet 10 nov 73, v amiral o amiralitetsråd 16 dec 76, avsked vid amiralitetskoll:s upplösande 30 juni (k beslut 5 maj) 91. – LPS 72, LVA 89. – Ogift. Efter studier vid UU tog N värvning i flottan och befordrades 1750 till löjtnant. S i erhöll han tillstånd att gå i främmande tjänst för att vinna större sjömilitär erfarenhet. Han tjänstgjorde först i engelska marinen men övergick senare till maltesisk tjänst. 1752 bevistade N en batalj mellan maltesiska galärer och algeriska fartyg, en erfarenhet som N utnyttjade efter återkomsten till Sverige, som nyss byggt upp en egen galäreskader. Andra sv sjöofficerare hade kort dessförinnan studerat de olika medelhavsflottornas fartygstyper och rapporterat härom. N avslutade sin utlandsvistelse med en rundresa till Frankrike, Italien, Portugal och Spanien. Efter hemkomsten utnämndes han till kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Han anförtroddes även uppgiften att meddela undervisning i sjömilitära ämnen åt hertig Karl, som utnämnts till storamiral. Sin militära yrkeskarriär avslutade N som amiralitetstråd. I arbetet på den upprustning av flottan som med stöd av franska subsidier inleddes efter 1772 års revolution spelade N en väsentlig roll. I en genom Patriotiska sällskapet publicerad skrift utvecklade N skälen för att Sveriges försvar borde bygga på tillfredsställande sjöstridskrafter. 1772 utsågs han till chef för den galärflotta som ännu var förlagd till Sthlm. N är främst känd för sina insatser försjökortens förbättring. Arbetet på att framställa tillfredsställande sjökort hade avstannat efter de insatser som gjorts av Peter Gedda (bd 16), Nils Strömcrona och Jonas Hahn (bd 17, s 760). På rysk sida hade större resultat nåtts genom Nagajevs kartor, som delvis byggde på dennes egna mätningar under ockupationen av Finland 1742–43. Efter Rysslands framträngande till Östersjön hade dess vatten fått ny betydelse. Finska viken hade blivit en sannolik krigsskådeplats, förbindelserna mellan denna och det sv kärnlandet måste gå över Ålands skärgård och angränsande öppna vatten. Därigenom hade sjömätningarna blivit allt viktigare. Det kartmaterial som förelåg bestod av specialkort över mindre områden, främst hamnar och inlopp. Arbetet att sammanställa tillgängliga uppgifter till enhetliga kartverk återstod. Riksdagen hade visserligen 1756 krävt nya insatser men resultaten hade blivit begränsade. De geodetiska och hydrografiska mätningar som företagits 180 hade ej blivit systematiskt genomförda, än mindre utnyttjade. För att åstadkomma en enhetlig, sakkunnig ledning och kraftfullt kunna bedriva de olika arbetena förordnades N till direktör för sjökarteverket och 1782 till chef för sjökortsförbättringen i dess helhet. Avsaknaden av vägledande kartmaterial hade då länge varit besvärande. De sjöfarande hade hänvisats till sjömarken och lotsarnas kunskaper om farleder och djupförhållanden. Ännu under sjökriget 1788–90 saknades vanligen tillförlitliga kartor, även om N då hade börjat utge sina kartblad och några tillställts fartygscheferna. I fartygsjournalerna speglas sjöofficerarnas beroende av de lotsar som stod till förfogande och kampen om att få tag på dem. Ofta föranledde sådana svårigheter förseningar i krigsoperationerna och orsakade i en del fall grundstötningar och förluster. Under 1770-talet fullföljdes de mätningar som skulle ligga till grund för det planerade kartverket. Länge förelåg dock skilda åsikter om verkets utförande. N hade 1780 anmält att det skulle omfatta nio s k passkartor samt tre generalkartor över Östersjön och över Bottniska viken, sammmanlagt tolv blad. N var av den meningen att några passkartor ej behövdes för Bottniska viken, då lotsväsendet där kunde tillfredsställa sjöfartens behov. Senare ålades han dock att utarbeta passkartor även för Bottniska viken, något som föranledde nya mätningar och avsevärt fördröjde arbetet. För att minska tidsutdräkten beslöt N att begränsa det totala antalet passkartor till nio vartill skulle komma två generalkartor. Det kartverk, som fick bära N:s namn, kom därför att omfatta elva blad och täckte Östersjön med Bottniska viken och Finska viken, Öresund, Kattegatt och Skagerak. N:s kartverk åtnjöt länge stort anseende och markerade en vändpunkt i sjökortens historia. Med det som grund kunde Gustaf af Klint (bd 21) fortsatta arbetet på de sv sjökartornas utformning. Ett tidigt bevis på uppskattning för sina insatser och stora kunskaper i marina ämnen fick N då han förlänades adelskap. from SBL

  J Nordenankar
  2. Nordenankar, Johan Fredrik, militär. Född på Bankeberg i Småland 1769; den föreg. brorson. Föräldrar: öfversten Alexander Nordenankar och Kristina Dorotea Hammarskjöld. Antagen i krigstjänst 1778, utgick N. såsom artilleriunderlöjtnant i 1788 års krig och utmärkte sig på det berömligaste. Gustaf III, härom underrättad, ämnade först pryda honom med svärdsorden, men då han fått veta, att N. var blott underlöjtnant och helt ung, skickade han honom i stället två hundra riksdaler ur sin handkassa. N. återlämnade genast penningarna och yttrade till den, som hade i uppdrag att tillställa honom dem: »Jag slåss för min plikt, men ej för drickspenningar». Gustaf III tog svaret, såsom det ägnade en konung, och förvandlade penningbelöningen i en hedersvärja med silfverfäste, som på konungens vägnar tillställdes den unge krigaren. 1789 befordrad till löjtnant, utnämndes han 1794 till kapten vid Göta artilleri och blef 1798 major. 1808--09 var N. chef för artilleriet vid norska gränsen, och medveten om, ehuru ingen aktiv deltagare, i revolutionsförslaget. Han skördade ej heller någon af de frukter, som i rikligt mått tillföllo statshvälfningens befordrare. Redan året därefter begärde och erhöll han sitt afsked, som beledsagades af öfverstetiteln, och afled på Hammarsten, Grums socken i Värmland, d. 5 mars 1821. Gift 1798 med Fredrika Charlotta Löwenhielm. from Runebergs

 • 05.10 : H J Nauckhoff
  : ( - ) : *2 ) Notice: /A/2120B/ / : *** Ordered ***
  Nauckhoff, Henrik Johan, sjömilitär. Född d. 13 okt. 1744. Föräldrar: majoren Johan Henrik Nauckhoff och Margareta Kristina Hederhjelm. Sexton år gammal begynte N. sin militära bana såsom volontär vid Upplands regemente men öfvergick snart till sjövapnet, inom hvilket han efter aflagda examina och ett par års utländska sjöresor på handelsfartyg utnämndes till löjtnant vid örlogsflottan 1769. Åtta år senare blef han jämte sina bröder naturaliserad svensk adelsman och befordrades 1778 till kapten i amiralitetet, hvarefter han under amerikanska frihetskriget ingick i fransk sjötjänst och utmärkte sig så fördelaktigt, att han vid sitt afskedstagande efter fredsslutet 1783 hugnades med en lifstidspension och pryddes med orden »Pour les mérites militaires». Utnämnd vid sin hemkomst till major s. å., deltog han i sjökriget 1788--90 och bevistade sjöslagen vid Hogland och Öland samt blef kort efter förstnämnda slag 1788 befordrad till öfverstelöjtnant vid örlogsflottan. Likaså deltog han i anfallet på Reval samt reträtten ur Viborgska viken, vid hvilket sistnämnda tillfälle N:s fartyg, som fått grundskott, kantrade och han själf blef tillfångatagen af ryssarna. Utväxlad efter freden, förordnades han 1791 till ledamot af direktionen öfver amiralitetets krigsmans- och inkvarteringskassa samt till ledamot af krigshofrätten och befordrades 1793 till öfverste, 1797 till konteramiral och vice ordförande i kommittéen för örlogsflottans ärenden samt 1802 till chef för andra volontärregementet i Karlskrona. Vid utbrottet af 1808 års krig utnämndes han till befälhafvare öfver örlogsflottan, som var stationerad vid Hangö, blef efter statshvälfningen 1809 vice amiral, tjänstgörande generaladjutant vid flottan 1812, friherre 1813, chef för första volontärregementet i Karlskrona 1816, amiral och befälhafvare för örlogsflottan samt befälhafvande amiral och öfverkommendant i Karlskrona 1817. Död i Stockholm d. 18 febr. 1818. Gift 1: 1787 med grefvinnan Magdalena Sofia Wrangel, 2: 1790 med Elsa Johanna von Schönfelt och 3: 1800 med Fredrika Kristina Ehrenbill. from Runebergs

 • 05.10 : T von Hedenbergh : ( - ) : *2 ) Notice: A/A/ /1715/1861 : *** Ordered ***
  Släkten härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är bryggaren och handelsmannen i Stockholm Olof Andersson Hedenberg (död 1742), som var bördig från Falun. Dennes sonson, majoren i Generalstaben och kaptenen vid Andra gardesregementet sedermera översten och chefen för Västerbottens regemente och landshövdingen i Norrbottens län Carl August Hedenberg (1784-1849), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1816 15/10 på Stockholms Slott av Konung Karl XIII med namnet von Hedenberg, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten, och introducerades 1817 31/5 under nr 2245. Släktmedlemmarna skriver sig von Hedenberg. Ätten har gemensamt ursprung med finländska adliga ätten Hedenberg nr 212. Originalsköldebrevet i privat ägo. from Riddarhuset

 • 05.10 : H Fleming : *2 ) Notice: A/A/ /1715/1861 : *** Ordered ***
  3. Fleming, Henrik, ämbetsman. Född d. 15 aug. 1584; afkomling i sjunde led till Peder Fleming. Föräldrar: ståthållaren på Åbo Klas Fleming och Elin Horn. Anställd som hofjunkare hosCarl IX, ingick han på konungens befallning i krigstjänst och deltog som ryttmästare under Gustaf II Adolf i krigstågen mot Danmark och Ryssland. Ståthållare öfver Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617, utnämndes han året därefter till öfverste för karelska krigsfolket och blef 1620 landshöfding öfver Ingermanland. 1622 blef han öfverste för hela finska rytteriet, 1628 vice amiral och tio år senare assessor i krigsrådet och mönsterherre i Sverige och Finland. F., som var landtmarskalk vid riksdagarna 1643 och 1644 samt med några hundra krigare i mars 1644 underlade sig hela Jämtland, var en tapper krigare och utmärkt duglig ämbetsman. I ungdomen lämnad utan understöd af far och svärfar, som båda ägde stora rikedomar, måste han under några år kämpa med den största fattigdom. Sedermera förtjänte han på leveranser till krigshären, genom handel och kronoarrenden stora summor, så att han före sin död ägde en ansenlig förmögenhet, af hvilken han använde en icke obetydlig del till fromma och allmänt gagnliga stiftelser. Död d. 7 nov. 1650. Gift 1: 1608 med Ebba Bååt och 2: 1633 med Sigrid Kurtzel. from Runebergs

  H Fleming 6. Fleming, Herman, ämbetsman. Född på Villnäs i Finland d. 17 sept. 1619; den föregåendes son i första giftet. Efter väl fullbordade studier i Sverige, begaf sig F. 1640 på utländska resor, hvarunder han mycket sysselsatte sig med seglation och skeppsbyggeri. Vid danska krigets utbrott återkallad af fadern för att ställa sin arm och sina insikter till fäderneslandets förfogande, utnämndes han 1644 till befälhafvare på skeppet Regina, med hvilket han deltog i den sjöexpedition, som kostade hans fader lifvet. Följande året befordrad till amirallöjtnant, utnämndes han 1650 till riks- och amiralitetsråd samt förordnades till öfverståthållare i Stockholm, hvilket ämbete han förestod i tvenne år. 1651 friherre, var han 1653--60 president i kammarkollegium och 1654--57 generalguvernör öfver drottning Kristinas underhållsländer. Under Carl X:s regering var F. en inflytelserik personlighet. Då konungen var frånvarande, var hans röst i rådet af mycken vikt, och till stöd för densamma åberopade han ofta sin enskilda kännedom om konungens vilja. Han förordnades till ordförande och ledare af fjärdepartsräfsten, till hvilken han allmänt ansågs som upphofsman, och till hvars genomdrifvande han i hemlighet skall hafva lämnat konungen viktiga upplysningar. Som ordf. i reduktionskommissionen tillsåg han ock att 1655 års beslut noggrant tillämpades. Med sådana tänkesätt var det tydligt, att F. skulle vara en för högadeln mindre behaglig person. I Carl X:s testamente var F. ock insatt i förmyndareregeringen som riksskattmästare, men adeln lyckades vid riksdagen 1660 göra sin vilja gällande mot de ofrälse stånden och få hans utnämning kullkastad. Med hat och bitterhet i sinnet drog sig F. då tillbaka och säges i ensamheten hafva uppgjort och meddelat den sedan så beryktade Thegner en mängd anvisningar, huru den blifvande reduktionen borde verkställas. 1664 hade man i sinnet att lämna honom ett slags upprättelse, genom att välja honom till generalguvernör öfver Finland. Men ännu var oviljan mot honom inom rådet så stor, att den för sitt våldsamma lynne bekante C. M. Lewenhaupt i stället utsågs till detta ämbete. Då emellertid Lewenhaupt kort därefter afsade sig detsamma, blef F. 1664 hans efterträdare, i hvilken egenskap han fungerade till 1669. Med redlig nitälskan för fäderneslandets bästa förenade F. ett retligt lynne och ett frånstötande sätt, som mången gång lade stötostenar i vägen för honom. Död i Stockholm d. 28 sept. 1673. Gift 1645 med Kristina Rosladin. from Runebergs

 • 05.10 : B A von Wachenfelt : ( - ) : *2 ) Notice: A/A/ /1715/1861 : *** Ordered ***
  von Wachenfelt eller von Wachenfeldt, släkt från Mecklenburg. Adlad 1688 av Karl XI, introducerad 1723 som adlig släkt nr 1743.
 • 05.10 : Einar von Wachenfelt : ( - ) : *2 ) Notice: A/A/ /1715/1861 : *** Ordered ***
  Major / Autograph-collector Einar Georg Fredrik von Wachenfelt Blev 58 år. Född: 1892-03-18. Död: 1950-05-25, Begravd: 1950 Pålsjö kyrkogård Far: Tullförvaltare, Riddare Carl, Fredrik von Wachenfeldt (1844 - 1927). Mor: Friherrinna Maria Elisabeth Fleetwood (1849 - 1936). Familj med Helga Maria Deshayes (1895 - 1983), Vigsel: 1932-08-06. Noteringar: Var 1911 officersvolontär vid Lifregementets husarer. Verksamhet vid ett försäkringskontor i Göteborg 1935 då han om vintrarna var fri från militären.

 • 05.10 : Carl Piper : ( - ) : *2 ) : *** Ordered ***

  *2) 2010-10-05: This collection had been owned by Einar von Wachenfelt. Incl book of cuted autographs almost from 1800-century + about 70 wax-sigills.
  " AUTOGRAFER, 1700-TAL, SIGILL. Autografblock som tillhört Einar von Wachenfelt med urklippta och insatta autografer, mest 1700-tal, mest ämbetsmän och militärer, med register i slutet. Tillsammans med ca 70 äldre adliga sigill, några lösa, några uppsatta på kartongark. Autografer av bl.a. Tessin, C. G. Wrangel, Fabian Vrede, Eric Sparre, C. Piper. Utrop: SEK 1 000-1 200 (EUR 100-120).
  Notice: Värdighet / Värdighet / Nr enligt adelskalendern 1904 / Nr enligt 1846-års vapenbok / Årtal ".

 • 05.10 : Gustaf Fredrik Åkerhielm : (1776 - 1853) : *2 ) : *** Ordered ***
  Gustaf Fredrik Åkerhielm, född 1776, död 1853, var en svensk friherre, militär och ämbetsman. Han var sonsons son till Samuel Åkerhielm d.y. och far till statsministern Gustaf Åkerhielm. Han blev kornett vid Livhusarerna 1793 och ryttmästare 1801, deltog i finska kriget och blev 1810 överstelöjtnant. År 1811 tog han avsked med överstes titel. Efter den militära karriären ägnade han sig åt skötseln av den egna egendomen och reste ofta utomlands. Åren 1818-23 var Åkerhielm direktör för Kungl. Ma:jts hovkapell och spektakler. Han var chef för Kungliga Teatern, och författade själv några tragedier, som exempelvis "Engelbrekt". Åkerhielm hade flera karriärer på gång. Han blev chef för styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket (Kriminalvårdens föregångare) år 1826. Han försökte humanisera fångvården i tidens anda. År 1827 blev han även generaltulldirektör. Från 1800 deltog Åkerhielm i riksmötena och var även riksdagsman. Han var ordförande i Konstitutionsutskottet 1817-18, statsrevisor 1820, ordförande för riksgäldsfullmäktige 1821-31. År 1831 kallades han till statsrådet, och tillhörde Karl XIV Johans mera moderata rådgivare. När oppositionen tvingade fram förändringar i statsrådet tvingades Åkerhielm avgå. from Wikipedia

 • 04.10 : Princess Stephanie of Monaco : (1965- ) : : *** Ordered ***
 • 04.10 : Prince Betil : (1907-1997) : : And on the other side hand signed autograph of Åke Seyffart, *** Ordered ***
 • 04.10 : Åke Seyffarth : ( - ) : : And on the other side hand signed autograph of Prince Bertil, *** Ordered ***

         :: September    2 0 1 0 ::

 • 26.09 : Dustin Hoffman : (1937- ) : Hand signed movie still : from The Graduate, (15x20 cm), *** Ordered ***
 • 19.09 : Svend Gade : ( - ) : Hand signed autograph : Film director from Denmark, *** Ordered ***
 • 19.09 : Georges Catargi : (1894-1963) : Hand written autograph : Painter from Romania, *** Ordered ***
 • 14.09 : Pontus Wikner : (1837-1888) : Hand written letter : *** Ordered ***
  "Carl Pontus Wikner född 19 maj 1837 på gården Kikerud i Valbo-Ryrs socken, död 16 maj 1888, var en svensk filosof, docent i teoretisk filosofi och lektor vid Uppsala universitet samt professor i filosofi i Kristiania. Wikner var ett fattigt och begåvat torparbarn från de schartauanska gränstrakterna mellan Dalsland och Bohuslän (i nuvarande Munkedals kommun). Tre och ett halvt år gammal lärde han sig läsa. Som sjuåring kastade han sig över biblisk historia på tyska. Och inom ytterligare några år såg man honom sitta fördjupad i engelsk och latinsk grammatik - allt av eget intresse och i stort sett på egen hand. Han gifte sig sommaren 1871 med barndomsvännen Ida Weinberg (1837-1910). De fick två söner, Ernst och Hugo. Wikner växte upp i en bostad på Kaserna i Foss församling. Där har hembygdsföreningen restaurerat Pontus Wiknergården och använder den som hembygdsgård. Mot slutet av sitt liv skriver Wikner att han led av fyra kroniska åkommor. En av dem - för stort hjärta - nämner han inte utan en viss stolthet. Han avled 1888, strax innan han skulle fylla femtioett." from Wikpeida.
 • 12.09 : John Huston : (1906-1987) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
  John Huston (August 5, 1906 – August 28, 1987) was an American film director, screenwriter and actor. He wrote most of the 37 feature films he directed, many of which are today considered " classics": The Maltese Falcon (1941), The Treasure of the Sierra Madre (1948), Key Largo (1948), The Asphalt Jungle (1950), The African Queen (1951), Moulin Rouge (1952), The Misfits (1960), and The Man Who Would Be King (1975). During his 46-year career, Huston received 15 Oscar nominations, winning twice, and directed both his father, Walter Huston, and daughter, Anjelica Huston to Oscar wins in different films. Huston was known to direct with the vision of an artist, having studied and worked as a fine art painter in Paris in his early years. He continued to explore the visual aspects of his films throughout his career: sketching each scene on paper beforehand, then carefully framing his characters during the shooting. In addition, while most directors rely on post-production editing to shape their final work, Huston instead created his films while they were being shot, making his films both more economical and more cerebral, with little editing needed. Most of Huston's films were adaptations of important novels, often depicting a “heroic quest," as in Moby Dick, or The Red Badge of Courage. In many films, different groups of people, while struggling toward a common goal, would become doomed or "destructive alliances,” giving the films a dramatic and visual tension. Many of his themes also involved some of the "grand narratives" of the twentieth century, such as religion, meaning, truth, freedom, psychology, colonialism and war. Before becoming a Hollywood filmmaker, he had been an amateur boxer, reporter, short-story writer, portrait artist in Paris, a cavalry rider in Mexico, and a documentary filmmaker during World War II. Huston has been referred to as "a titan," "a rebel" and a "renaissance man," in the Hollywood film industry. Author Ian Freer describes him as "cinema's Ernest Hemingway," — a filmmaker who was "never afraid to tackle tough issues head on. from Wikpeida.
 • 11.09 : Christopher Plummer : (1929- ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 05.09 : "Fastebrev - Herrestads Härads-Rätt" : (1842) : Manuscript With hand signed autograph by "På Herrestads HäradsRätts Wägnar" August Starck : pic. 1 ; pic. 2 : "Gladsax Nr 17", *** Ordered ***

         :: August    2 0 1 0 ::

 • 25.08 : George H W Bush : (1924- ) : : (13x 2 cm). *** Ordered ***
 • 25.08 : George W Bush : (1946- ) : : (13x 2 cm). *** Ordered ***
 • 25.08 : Francis Ford Coppola : (1939- ) : : (9,5x 5cm). *** Ordered ***

         :: July    2 0 1 0 ::

 • 15.07 : Arpad Göncz : (1922- ) : : *** Ordered ***
 • 13.07 : Chiang Kai-Shek : (1887-1975) : : *** Ordered ***

         :: June    2 0 1 0 ::

 • 13.06 : Prince Carl : ( - ) : Manuscript : dated in 1895 and signed by Prince Carl, Herman Wikblad, Axel Rappe, Claes Wersall and ?.
  " Ca 36 x 22 cm. Text på båda sidor. På framsidan papperssigill Oscar II och Brödrafolkens väl. Stämpelpapper 20 kronor på framsida samt ett 50 öre å baksida med makuleringsstämpel? över. Angivet att i Oscar II:s frånvaro dess tillförordnade regering tagit beslut. Antar, utan att veta till hundra, att det är Prins Carl (den Blåe Prinsen) som tillsammans med bl a Axel Rappe skrivit under skrivelsen. Resolutionen gäller medborgarskap för typografen Heinrich Rudolf Randow från Frenssen. ". *** Ordered ***
 • 13.06 : Herman Wikblad : (1841 - 1904) : Same as above : dated in 1895 and signed by Prince Carl, Herman Wikblad, Axel Rappe, Claes Wersall and ?.
 • 13.06 : Axel Rappe : (1838 - 1918) : Same as above : dated in 1895 and signed by Prince Carl, Herman Wikblad, Axel Rappe, Claes Wersall and ?.
 • 13.06 : Claes Warsall : (1848 - 1919) : Same as above : dated in 1895 and signed by Prince Carl, Herman Wikblad, Axel Rappe, Claes Wersall and ?.

         :: April    2 0 1 0 ::

 • 06.04 : Lennart Jähkell : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Jim Jidhed : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Marie Göranzon : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Maria Lundqvist : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Bertil Norström : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Christina Schollin : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Sven Melander : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Ulf Malmros : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Per Graffman : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 06.04 : Lars Green : ( - ) : : *** Ordered ***

         :: March    2 0 1 0 ::

 • 27.03 : Gunnar Hellström : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 27.03 : Peter Jackson : (1966- ) : Hand signed autograph on photo : *** Ordered ***
 • 18.03 : Helena Bonham Carter : (1966- ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 21.03 : Richard Attenborough : (1923- ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 18.03 : Rosanna Arquette : (1959- ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 20.03 : Lars Ekborg : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 13.03 : Vilgot Sjöman : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 16.03 : Julia Harris : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 08.03 : Sophia Loren : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 08.03 : Dalai Lama : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 08.03 : Peter Stormare : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 08.03 : Izabella Scorupco : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***

         :: Februay    2 0 1 0 ::

 • 16.02. : Takida : ( - ) : Hand signed autographs taken in 2006. : *** Ordered ***
 • 15.02 : Roger Moore : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***

         :: January    2 0 1 0 ::

 • 26.01 : Doro Peach : ( - ) : Hand signed prom card : *** Ordered ***
 • 17.01 : Rudolf Cronstedt : (1826-1903) : Hand sigined cut from letter : Greve, generaldirektör för Kungliga Järnvägsstyrelsen. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Lantbruksakademien. Married 2 jun 1856, Goteborg, to Amalia Vilhelmina Gibson.
 • 09.01 : Sonata Artica : ( - ) : Hand signed promocard : of all members : *** Ordered ***
 • 03.01 : Alhaji Jammeh : (1965- ) : Hand signed photo : The photo where taken in 2003 : *** Ordered ***

         :: December    2 0 0 9 ::

 • 16.12 : Anders Österling : (1884-1981) : Collection of 13 autographs : Anders Johan Österling, född 13 april 1884 i Helsingborg, död 13 december 1981 i Stockholm (begravd på Falsterbo kyrkogård), var en svensk poet, författare och litteraturkritiker.
 • 16.12 : Arvid Runestam : (1887-1962) : Collection of 13 autographs :Arvid Runestam, född 16 januari 1887 Grava, Värmlands län, död 11 oktober 1962, var professor i teologi vid Uppsala universitet och biskop i Karlstads stift 1938-1957. Han var gift med Nathan Söderbloms dotter Lucie. Arvid Runestam ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
 • 16.12 : Olle Holmberg : (1893-1974) : Collection of 13 autographs : Holmberg, Olle, 1893–1974, litteraturhistoriker, professor i Lund. Holmberg var verksam som kritiker i Dagens Nyheter och utgav essäer och aforismer, studier över författare som Fröding, Almqvist, Rydberg, Stagnelius, Leopold och Gullberg samt poetiken Inbillningens värld (1927–30).
 • 16.12 : Eli Heckscher : (1879-1952) : Collection of 13 autographs : Eli Filip Heckscher, född 24 november 1879 i Stockholm, död 23 december 1952 i Stockholm, var en svensk nationalekonom och ekonomisk historiker. Han är förmodligen mest känd för Heckscher-Ohlin-teoremet, som han utarbetade tillsammans med Bertil Ohlin. Heckscher var son till generalkonsul Isidor Heckscher och Rosa Meyer, far till Gunnar Heckscher samt farfar till Einar, Sten, Eva och Ivar Heckscher.
 • 16.12 : Kaarlo Juho Ståhlberg : (1865-1952) : Collection of 13 autographs : Kaarlo Juho Ståhlberg, dopnamn Carl Johan, född 28 januari 1865, död 22 september 1952, var republiken Finlands förste president åren 1919–1925. Ståhlberg var statstjänsteman och jurist. Han tillhörde Ungfinska partiet och utsågs i november 1905 till chef för Handels- och industriexpeditionen i den mechelinska senaten, men avgick två år senare på egen begäran. Åren 1908-1918 verkade han som professor i förvaltningsrätt i Helsingfors. Han var den som låg bakom en stor del av arbetet med 1919 års regeringsform, varför den ibland har kallats Ståhlbergs regeringsform. Den 25 juli 1919 utnämndes Ståhlberg till Finlands första president. Han politik gick ut på att stärka Finlands ställning som självständigt land och försona de stridande parterna från inbördeskriget. Han tvekade inte att använda presidentens benådningsrätt och han inledde sociala reformer. När han styrt Finland i sex framgångsrika år avstod han att kandidera för omval, för att lämna ett gott föredöme för framtiden. Ståhlberg ställde dock upp i presidentvalen 1931 och 1937 men besegrades båda gångerna ytterst knappt. Hatet mot Ståhlberg från vissa grupper gjorde att han blev utsatt för en så kallad ”skjutsning” av Lapporörelsen 14 oktober 1930 då han och hans fru kidnappades från hemmet på Brändö och kördes i bil till Joensuu.
 • 16.12 : Margit Abenius : (1899-1970) : Collection of 13 autographs : Margit Abenius, född 1899, död 1970, var en svensk litteraturkritiker, forskare och författare. Abenius disputerade 1931 i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på en avhandling om Kjellgrens prosa. Mest känd är dock hennes biografi över författarinnan Karin Boye, vilken ursprungligen utkom 1950 under titeln Drabbad av renhet - en bok om Karin Boyes liv och diktning och under de närmaste åren utkom i ytterligare två upplagor. 1965 följde en ny utgåva, nu endast betitlad Karin Boye. Abenius redigerade även Boyes Samlade skrifter i totalt 11 band 1947-1949). Abenius har även utgivit böcker om Carl von Linné och Simone Weil.
 • 16.12 : Lars Gyllensten : (1921-2006) : Collection of 13 autographs : Lars Johan Wiktor Gyllensten, född 12 november 1921 i Stockholm, död 25 maj 2006 i Stockholm, var svensk författare och läkare. Han var son till disponent Carl Gyllensten och Ingrid Gyllensten, född Rangström, som var syster till tonsättaren Ture Rangström, till vilkens sonson, dramatikern Ture Rangström, Gyllensten följaktligen var fars kusin.
 • 16.12 : Yrjö Hirn : (1870-1952) : Collection of 13 autographs : Yrjö Hirn, född 7 december 1870 i Villmanstrand, död 23 februari 1952 i Helsingfors, var en finländsk (finlandssvensk) konst- och litteraturvetare. Hirn var amanuens vid Universitetsbiblioteket i Helsingfors 1890-1910, docent 1898-1910 och professor i estetik och nyare litteraturhistoria vid Helsingfors universitet 1910-37. Han var mycket produktiv som författare och bevarade sin skaparkraft upp i hög ålder. Som hans huvudarbete betraktas The Origins of Art (1900), där han utvecklar en egen estetisk teori på psykologisk och sociologisk grundval. Även hans Det heliga skrinet (1909) är mycket uppmärksammat, även utomlands. Där utreder han sambandet mellan katolskt trosliv och kult samt poesi och konst. Hirn lämnade ett stort bidrag till Runebergsforskningen genom Runebergskulten, Runeberg och hans värld och Runebergsgestalten. På senare år visade han ett allt större intresse för Finlands kulturhistoria. Till minne av sin avlidna maka publicerade Hirn en bok med uppsatser skrivna av henne och en resonerande förteckning över hennes skrifter (Karin Hirns minne, 1943). Hirn framstod genom sin omfattande lärdom och djupa kultur- och människokännedom som en av Nordens främsta humanister. Inom finländskt kulturliv var han en ytterst central gestalt. 1919 var han medlem i Finlands delegation till fredskongressen i Paris. Han invaldes 1937 som utländsk ledamot nummer 781 av den svenska Vetenskapsakademien 1937.
 • 16.12 : Ragnar Josephson : (1891-1966) : Collection of 13 autographs : Ragnar Josephson, född 8 mars 1891 i Stockholm, död 27 mars 1966, svensk professor, teaterchef och författare. Gift med Gabrielle Abrahamson. Far till Harriet Alfons. Josephson var professor i konsthistoria vid Lunds universitet 1929-1957 (han efterträdde Ewert Wrangel), chef för Dramatiska Teatern i Stockholm 1948-1951 samt ledamot av Svenska Akademien 1960 - 1966, stol 14. Josephson är bland annat känd för sitt intresse för konstverks tillkomsthistoria, vilket ledde till hans inrättande av det så kallade "Arkiv för dekorativ konst" i Lund, numera känt som Skissernas museum, vilket fokuserar på förarbeten, skisser och utkast till offentliga konstverk. Grundlade Skånska konstmuseet 1931. Som dramatiker är Josephson mest känd för pjäsen Kanske en diktare (1932) där Gösta Ekman d.ä. vid premiären fick en önskeroll som rockvaktmästaren Filip.
 • 16.12 : Hans Larsson : (1862-1944) : Collection of 13 autographs : Hans Larsson, född 18 februari 1862 i Östra Klagstorp, Malmöhus län, död 16 februari 1944 i Lund. Filosof, ledamot av Svenska Akademien 1925-1944, stol 15. Larsson kallades "Kloke-Hans" (uttalades på skånska: "Kloge-Hans"). Hans Larsson var professor vid Lunds universitet och han skrev också skönlitteratur i form av romaner. Larsson var en humanist med en ödmjuk inställning till vetande och han fungerade som mentor åt flera svenska författare. Även framstående essäist.
 • 16.12 : Esaias Tegnér : (1843-1928) : Collection of 13 autographs : Esaias (Henrik Wilhelm) Tegnér d.y., född 13 januari 1843 i Källstorp, Malmöhus län, död 1928 i Lund, språkforskare; professor i österländska språk vid Lunds universitet 1879-1908, chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion 1913-1919, ledamot av Bibelkommissionen 1884-1917, ledamot av Svenska Akademien (stol nr 9) från 1882. Sonson till Esaias Tegnér och svåger till Alice Tegnér. Föräldrar var prosten, kyrkoherden Kristofer Tegnér och Emma Sofia, född Kinberg. Gift 1879 med Märta Maria Katarina, född Ehrenborg 1859 i Linde, Gotlands län. Tegnér blev student i Lund 1859, filosofie doktor vid Lunds universitet 1865 och docent i semitiska språk samma år. År 1872 blev han adjunkt i jämförande språkforskning, föreläste i Stockholm i allmän språkvetenskap 1873 och blev ledamot av Vetenskaps Societeten i Uppsala 1876. Tegnér blev 1879 ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1882, teologie doktor i Köpenhamn 1894 och 1896 blev Tegnér ledamot av Vetenskapsakademien. Esaias dotter, fil.dr Ingeborg Tegnér, var verksam som lärare och var under lång tid ordförande i Tegnérsällskapet i Lund. Tegnér ligger begravd på Östra kyrkogården i Lund.
 • 16.12 : Per Wieselgren : (1900-1989) : Collection of 13 autographs : Per Väinö Wieselgren, född 4 augusti 1900 i Jönköping, död 11 februari 1989 i Eslöv, var en svensk professor. Han var son till Ragnar Wieselgren och Hildegard Wieselgren samt sonson till Peter Wieselgren. År 1928 beslöt Sveriges riksdag att donera en professur i svenska språket och litteratur till universitetet i Dorpat/Tartu. Till professor utsågs docent Per Wieselgren som tillträdde tjänsten 1930. Han innehade professuren till hösten 1941 då han, vilket senare visade sig vara av misstag, utvisades genom beslut av den tyska ockupationsmakten. Dock stannade han kvar ytterligare något år för att färdigställa en svensk-estnisk ordbok. Wieselgren bodde i Eslöv och verkade bland annat som lärare vid Eslövs högre allmänna läroverk.
 • 16.12 : Sven Stolpe : (1905-1966) : Collection of 13 autographs : Sven Johan Stolpe, född 24 augusti 1905 i Stockholm, död 26 augusti 1996 i Filipstad, var en svensk författare, översättare, journalist, litteraturforskare och litteraturkritiker. Han var son till överkontrollanten Johan Stolpe och Maria Schwartz. Han gifte sig 1931 med fil.kand. Karin von Euler-Chelpin, dotter till professor Hans von Euler-Chelpin och Astrid Cleve. Han var far till Staffan Stolpe, Lisette Schulman (och därmed morfar till mediapersonligheterna Alex Schulman och Carl Schulman) och Benkt Stolpe , bror till Birger Stolpe och Herman Stolpe, farbror till Jan Stolpe.
 • 03.12 : Ola & Th Janglers : ( - ) : Hand signed poster of all 5 members : Pic 2 : *** Ordered ***
 • 03.12 : Lee Kings : ( - ) : Hand signed poster of 4 members : *** Ordered ***
 • 03.12 : Heta Linjen : ( - ) : Hand signed poster of 5 members : *** Ordered ***
 • 03.12 : Fabulous Four : ( - ) : Hand signed poster of all 4 members : *** Ordered ***
 • 03.12 : Science Poption : ( - ) : Hand signed poster of 3 members : *** Ordered ***

         :: November    2 0 0 9 ::

 • 29.11 : Martin Ljung : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 29.11 : Basia Frydman : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Susanne Barklund : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Stefan Andersson : ( - ) : autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Pia Johansson : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Thomas Antoni : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Lars Green : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Carl Kjellgren : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 29.11 : Gunwer Bergkvist : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 17.11 : Jimmy Carter : (1924- ) : Autograph : Unconfirmed hand signed autograph.
  *** Ordered ***
 • 15.11 : Carl David Skogman : (1786-1856) : Hand signed letter : 1st page : *** Ordered ***
 • 04.11 : Pernilla August : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Kristina Adolphson : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Philip Zanden : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Göran Ragnestam : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Kjell Bergqvist : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 04.11 : Doris Funcke : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 02.11 : Orlando Bloom : ( - ) : Pre.Printed movie still. : *** Ordered ***

         :: October    2 0 0 9 ::

 • 06.10 : Arvid Horn : (1664-1742) : : Skrivelse, till Statsdeputationen, Kungl.Maj:ts och Riksens ständers kanslis beslut om utbetalning av traktamenten till ministrar och konsuler etc. Ej komplett, omfattar de 2 sista sidorna av en längre skrivelse i 4:o. Daterat 15 okt. 1734. Undertecknat av Arvid Horn, Gustav Bonde, J. H. von Kochen, H. Cedercreutz, O. Cederström, G. Boneauschöld, J. F. von Schantz, J. Nerés. :
  Arvid Bernhard Horn, född 6 april 1664, död 17 april 1742, var en svensk militär och statsman. Som riksrådets kanslipresident (1710–1719 och 1720–1738) och adelns talman i ståndsriksdagen (1720, 1726 och 1731) var han den ledande svenske politikern under frihetstidens första skede och fungerade länge som landets verklige regent. Han tillhörde Horn af Kanckas-grenen av den adliga finlandssvenska släkten Horn. Han upphöjdes 18 juli 1700 till friherre Horn af Ekebyholm av Karl XII (som en följd av att han utnämndes till generalmajor), och blev 27 juni 1706 upphöjd till greve över samma gods. from Wikipedia *** Ordered ***

 • 06.10 : Gustav Bonde : (1682-1764) : : Gustaf Bonde den yngre, född 1682, död 1764, var en greve, ämbetsman och politiker. Han var son till Carl Bonde i dennes första gifte och sonson till Gustaf Bonde d.ä.. Bonde var landshövding i Östergötland 1718-1721, president i Bergskollegium 1721-1727 och riksråd 1727-1739. Åren 1731-1739 var han rikskansliråd och därmed kanslipresidenten Arvid Horns närmaste man. Han avgick samtidigt som Horn och i samband med Hattpartiets maktövertagande. Hans politiska betydelse var sedan ringa, men han blev åter riksråd 1761 sedan hattarnas ställning försvagats efter Sveriges misslyckade deltagande i Pommerska kriget. Bonde var även ordförande i ordförande för Sicklakommissionen, författare av historiska och naturvetenskapliga skrifter och mecenat. Han invaldes 1748 som ledamot nummer 115 av Kungliga Vetenskapsakademien. Hans grav återfinns i Spånga kyrka. from Wikipedia *** Ordered ***

 • 06.10 : Johan Henrik von Kochen : (1681-1758) : : 2. Kochen, Johan Henrik von, ämbetsman, politiker. Född i Narva d. 21 okt. 1681; son till 1. Kochen, Christofer von, envové. Född i Reval d. 30 maj 1637. Död i Stockholm 1711. Gift med Anna Hassenia.
  Med omfattande kunskaper, inhämtade vid svenska och utländska lärosäten och ytterligare ökade genom vidsträckta resor, antogs K. 1705 till extra ordinarie kanslist vid Carl XII:s fältkansli i Polen och uppehöll sig där under någon tid vid svenska beskickningen i Warschau. I Bender, dit han lyckats rädda sig med konungen, emottog han dennes befallning att afgå med bref till svenske ministern grefve Piper, hvilken såsom svensk krigsfånge vistades i Kiev. Han deltog sedermera i kalabaliken 1713, blef 1714 sekreterare vid utrikesexpeditionen och följde i denna egenskap Carl ända till dennes död. 1720 befordrad till kansliråd, utnämndes han 1727 till statssekreterare vid utrikesexpeditionen, blef samma år hofkanslär och upphöjdes 1731 i friherrligt stånd. Utmärkt duglig som ämbetsman, leddes K. af samma politiska grundsatser som Arvid Horn. Också erhöll han af det då vid makten varande partiet flerfaldiga prof på dess förtroende. Så insattes han vid 1723 års riksdag i mindre sekreta deputationen samt inkallades af Horn i den af nämnda års sekreta utskott för behandling af de hemligaste utrikesärendena upprättade s. k. sekreta kommissionen. Han var vidare en af de kommissarier, som 1725–26 underhandlade om Sveriges biträdande af den s. k. Hannoverska alliansen eller det förbund som England, då såsom bekant i personalunion med Hannover, lyckats ingå med Frankrike och Preussen till en motvikt mot det mellan Spanien, Österrike och Ryssland afslutade förbundet. 1734 var han bland underhandlarna om ett närmare förbund med Frankrike. Vid riksdagen sistnämnda år ifrågasattes han till landtmarskalk, men undanbad sig. Då Horns välde 1739 föll, delade K. sin förmans öde och afsattes från hofkanslärsämbetet. K. fortfor att vid de följande riksdagarna vara verksam för sina politiska grundsatser, städse betraktad som en af Mössornas hufvudmän. Han afled d. 5 mars 1758. Gift 1721 med Maria Antoinetta Hildebrand. from Runebergs *** Ordered ***

 • 06.10 : Herman Cedercreutz : (1684-1754) : : Herman Cedercreutz (ursprungligen Tersmeden), född den 13 februari 1684, död den 24 november 1754 i Stockholm, var en svensk greve, riksråd och diplomat samt herre till Kjuloholm i Finland. Den blivande Herman Cedercreutz föddes som Herman Tersmeden. Han var son till bruksägaren Reinhold Tersmeden och Christina Börstelia. Sedan fadern avlidit 1698 gifte modern om sig med landshövding Jonas Folkern, och då denne 1711 adlades under namnet Cedercreutz erbjöds hans styvbarn att även de taga detta namn, vilket de flesta av dem gjorde (dock inte äldste sonen Jacob Tersmeden d.ä.). Tillammans med styvfadern upphöjdes dessa 1719 även till friherrevärdighet. Efter att ett par år ha varit auskultant i Svea hovrätt, medföljde den unge Herman Tersmeden en greve Leijonstedt på en diplomatisk beskickning till Berlin, och stannade därefter i denna stad som ambassadkavaljer till 1707. Han kallades därefter av Karl XII till Altranstädt att vara handsekreterare hos den polske prinsen Alexander Sobieski, för att biträda denne med korrespondens med svenska hovet. 1709 reste han, som den polske kungen Stanislaw I Leszczynskis budbärare, från Stralsund till Bender, där han inträdde i Karl XII:s fältkansli. Under tiden i Bender tjänstgjorde han som generalauditör och utförde ett par äventyrliga beskickningar till Konstantinopel och Adrianopel. Denna del av Hermans tjänstgöring har förärat honom ett liten roll i svensk skönlitteratur, i det att han figurerar i ett av kapitlen i Verner von Heidenstams Karolinerna. Herman - numera Cedercreutz - återkom 1715 till Sverige. Här blev han 1719 krigsråd och 1720 kansliråd. 1722-1727 var han svensk envoyé i Sankt Petersburg och kom därvid att göra sig uppskattad av tsarinnan Elisabet I. 1727 utnämndes han till statssekreterare vid utrikes ärenden, 1736 till president i kammarrevisionen och 1742 till riksråd. Han var en av de första att utnämnas till riddare av den nyinstiftade serafimerorden och innehade ett antal andra svenska ordnar samt de ryska Sankt Andreasorden och Alexander-Nevskij-orden. 1751 upphöjdes han till greve, men slöt, såsom barnlös, själv denna gren av den Cedercreutzka ätten tre år senare. Herman Cedercreutz var som riksråd en moderat man utan egentlig partiställning. Han slöt sig i regel till Arvid Horns politik och räknades sedermera, efter Horns fall, till mösspartiet. Efter hattarnas ryska krig var Cedercreutz 1743 tillsammans med Erik Mathias von Nolcken svensk fullmäktig vid fredskongressen i Åbo. För att utverka eftergift i de ryska fordringarna skrev han härifrån ett brev till tsarinnan Elisabet, hos vilken han han alltså stod i gunst sedan sin tid i Sankt Petersburg. Denna direkta hänvändning till kejsarinnan anses ha bidragit till att ryska regeringen återlämnade Nyland till Sverige. 1744-45 var Cedercreutz ånyo i Ryssland såsom svensk ambassadör och avslöt då 1745 års förbundstraktat mellan Sverige och Ryssland.
  Cedercreutz var gift två gånger, första gången 1721 med grevinnan Märta Beata Posse (1691-1738) och andra gången 1750 med Maria Campbell (1721-65). Båda äktenskapen var barnlösa med undantag för en dotter, Christina, född och död 1722. from Wikipedia *** Ordered ***
 • 06.10 : Olof Cederström : (1679-1745) : : 1. Cederström, Olof, riksråd. Född d. 28 sept. 1679; son af d. v. pastor primarius, sedermera biskopen i Västerås, Carl Carlsson och Margareta Adlerberg. Sedan C. slutat sina studier, hvartill äfven hörde en vidsträckt utrikes resa, ingick han 1705 som e. o. kanslist i k. kansliet och hade nyss blifvit befordrad till ord. kanslist vid inrikes civilexpeditionen, då han år 1712 erhöll Carl XII:s befallning att afresa till Bender och inträda i tjänstgöring vid den därvarande expeditionen för kansliärenden. Ehuru civil deltog han modigt i kalabaliken, tillfångatogs och inspärrades under sex dygn i samma rum som konungen. Efter deras befrielse följde han konungen till Stralsund, där han måste öfvervara belägringen och kom omsider 1716 undan till Skåne. Sedan han bestridt åtskilliga civila befattningar i rikets tjänst, upphöjdes han 1731 till friherre och 1739 vid Hattarnes seger till riksråd, samt var 1741–43 ordförande i den kommission som skulle revidera kammarverket, äfvensom från 1743 i kommissionerna som hade att föreslå åtgärder till upphjälpande af Finlands näringar efter freden i Nystad och öfver järnhandeln. Död i Stockholm d. 20 mars 1745 och begrafven i Solna kyrka, därvid såsom ovanligt anmärktes, att hans lik bars till grafven af tolf söner. Gift 1: 1705 med Kristina Margareta Silfverklou och 2: 1719 med friherrinnan Maria Charlotta Rålamb. from Runebergs *** Ordered ***
 • 06.10 : Gustaf Boneauschöld : (1683-1754) : : Hette tidigare Boneau under Ulrika Eleonora d y:s regeringstid. Han stod högt i gunst hos Fredrik av Hessen, som följande år blev kung i Sverige. Boneauschiöld tillhörde först Mösspartiet, men övergick sedermera till Hattarna. Han hade en framträdande ställning i Kanslikollegiet och utsågs till statssekreterare 1739. *** Ordered ***
 • 06.10 : Johan Fredrik von Schantz : (1680-1743) : : Johan Fredrik von Schantz (9 juli 1680 - 24 april 1743), sekreterare i Riksarkivet (1719-1728), kansliråd (1728), överpostdirektör (1737). Son till Fredrik von Schantz (28 maj 1651 - 1697), adlad von Schantz 4 januari 1693. Han gifte sig med Anna Ursula Scheffer. *** Ordered ***
 • 06.10 : Joakim von Nerès : (1689-1748) : : Joakim von Nerès (Neresius), ämbetsman, politiker. Född 1689 i Göteborg. Föräldrar: apotekaren Peter Neresius (bördig från Tyskland) samt Kristina Kolthoff. Efter afslutade studier och tjänstgöring i riksarkivet och Svea hofrätt, blef N. presidentsekreterare i kommerskollegium 1712, kommissarie därstädes 1716 och kommissionssekreterare hos Generalstaterna 1719. Utnämnd till politi- och kommerse-borgmästare i Göteborg 1723, väckte han som stadens representant vid 1726–27 års riksdag stor uppmärksamhet som en af Arvid Horns mest bestämda och stridbara anhängare och inkallades, sedan han förut 1728 blifvit kommerse-borgmästare i Stockholm och præses i handelskollegium, 1729 af denne i kansliet som kansliråd samt upphöjdes 1730 i adligt stånd under namnet von Nerès. Fortfarande en afgjord anhängare af Arvid Horns kloka och försiktiga statskonst, ådrog sig N. som kommissarie i förhandlingarna med Frankrike detta lands oförsonliga hat och blef, sedan Hattarne 1739 kommit till styret, entledigad ur rikets tjänst med förbud att pläga umgänge med främmande ministrar eller föra brefväxling med utländska hof. Däremot misslyckades sekreta utskottets försök att förmå konungen förbjuda N. tillträde till sitt hof. N., hvilken afled d. 20 aug. 1748 å Haneberg i Södermanland, var gift 1: 1730 med Katarina Schwede, 2: 1737 med Cornelia Florentina Hildebrand. Ätten utslocknade å svärdssidan redan 1774. from Runebergs *** Ordered ***

         :: September    2 0 0 9 ::

 • 25.09 : Marlon Brando : ( - ) : Hand signed movie still : *** Ordered ***
 • 10.09 : Berit Böhm : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Alondo Marin ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Runa ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Göte ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Gretha Bulau ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Bertil Nordström : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Gretha Bulau ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Dorita Maru ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Rigmar Kalla ? : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Nils Poppe : ( - ) : Hand signed autograph. Autographbook with 10 autographs : *** Ordered ***
 • 10.09 : Status Quo : ( - ) : Hand signed autographs of 5 members. : *** Ordered ***
 • 06.09 : Elia Kazan : ( - ) : Hand signed autograph : *** Ordered ***
 • 05.09 : Ted Kennedy : ( - ) : 2 hand signed photos : both photos have hole : *** Ordered ***

         :: August    2 0 0 9 ::

 • 30.08 : Lamon Johnson : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 30.08 : Robert Totten : ( - ) : Hand signed letter : *** Ordered ***
 • 19.08 : Smokie : ( - ) : Hand sigend autogrphs of all 5 members : *** Ordered ***
 • 05.08 : Björn Gillberg : ( - ) : Hand signed autograph in Mariehamn 5.8.2009 : *** Ordered ***
 • 01.08 : Mud : ( - ) : Hand signed photo of all four members : *** Ordered ***

         :: July    2 0 0 9 ::

 • 19.07 : Anna Lisa Baude : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:25 September 1897, Stockholm, Sweden more Date of Death:7 June 1968, Stockholm, Stockholms län, Sweden 61 21 68
 • 19.07 : Calle Reinholtz : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:19 September 1909, Norrköping, Östergötlands län, Sweden more Date of Death:24 November 1973, Norrköping, Östergötlands län, Sweden 35 32 59
 • 19.07 : Birigt Rosengren : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:27 November 1912, Stockholm, Sweden 20 34 63
 • 19.07 : Peter Kreduer? Kreuder : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:18 August 1905, Aachen, Germany more Date of Death:28 June 1981, Salzburg, Austria as composer 66 31 87 as actor 6 22 61
 • 19.07 : Håkan Westergren : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:29 April 1899, Solna, Stockholms län, Sweden more Date of Death:15 October 1981, Stockholm, Stockholms län, Swede 79 27 80
 • 19.07 : Ulla Wikander : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:22 March 1915, Östersund, Jämtlands län, Sweden 8 37 58
 • 19.07 : Vera Valdor : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:20 February 1918, Stockholm, Sweden 9 40 73
 • 19.07 : Åke Engfeldt : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 19.07 : Åke Engfeldt : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:1 November 1913, Stockholm, Sweden more Date of Death:13 March 1977 59 36 74
 • 19.07 : Liana Linden : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:1 April 1920, Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden 9 40 63
 • 19.07 : Sven Lilja (?) : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:26 February 1887, Uppsala, Sweden more Date of Death:7 January 1951, Stockholm, Sweden 2 38 44
 • 19.07 : Eivor Landström : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:22 March 1919, Stockholm, Stockholms län, Sweden more Date of Death:4 August 2004, Stockholm, Stockholms län, Sweden 33 37 74
 • 19.07 : Bengt-Åke Bengtsson : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:6 January 1907, Halmstad, Hallands län, Sweden more Date of Death:8 January 1957, Malmö, Skåne län, Sweden 20 26 57 as director 2 40 44
 • 19.07 : ? : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 19.07 : Alfe, Alf(red) : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
  1 39
 • 18.07 : Winner, Michael : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:30 October 1935, London, England, UK 35 60 98 as actor 7 91 09
 • 18.07 : Alfredsson, Thomas : ( - ) : : *** Ordered ***
  Date of Birth:1 April 1965, Lidingö, Stockholms län, Sweden 14 90 08 as actor 10 71 06
 • 08.07 : Europe : (1978- ) : Autographs of 5 members on A4 paper : *** Ordered ***

         :: M a y    2 0 0 9 ::

 • 07.07 : De Nero, Robert : ( - ) : Hand signed photo : (20 x 20 cm) : *** Ordered ***
 • 28.05 : Wallén, Sigurd : (1885-1947) : Autograph : *** Ordered ***
 • 25.05 : Minelli, Liza : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 16.05 : Lagerlöf, Selma : (1858-1940) : : Printed autograph, *** Ordered ***
 • 09.05 : Ten autographs of royal families or presidents. Some of those autographs are probebly printed.
  King Zog I : (1895-1961) : Autograph , Zog I, Skanderbeg III of the Albanians (born Ahmet Zogolli, later changed to Ahmet Zogu) (8 October 1895 – 9 April 1961), was King of the Albanians from 1928 to 1939. He was previously Prime Minister of Albania (1922–1924) and President of Albania (1925–1928).
  Apponyi, Geraldine : (1915-2002) : Autograph . The native form of this personal name is Apponyi Géraldine. This article uses the Western name order. Countess Géraldine Margit Virginia Olga Mária Apponyi de Nagyappony (August 6, 1915–October 22, 2002) was the Queen Consort of King Zog I, of the Zogu dynasty of Albania. From the time of her marriage she was known as Queen Geraldine of the Albanians.
  Douglas-Home, Alec : (1903-1995) : Autograph. Alexander Frederick Douglas-Home, Baron Home of the Hirsel, KT, PC (2 July 1903–9 October 1995), 14th Earl of Home from 1951 to 1963, was a British Conservative politician, and served as Prime Minister of the United Kingdom for a year from October 1963 to October 1964 (as Sir Alec Douglas-Home). He was the last member of the House of Lords to be appointed Prime Minister and the only Prime Minister to renounce his peerage to leave the House of Lords and contest a by-election to enter the House of Commons. He was also the only Prime Minister to have played first class cricket and the first British Prime Minister to have been born in the 20th century.
  Peres, Shimon : (1923- ) : Signed photo Born Szymon Perski on 2 August 1923, is the ninth and current President of the State of Israel. Peres served twice as Prime Minister of Israel and once as Interim Prime Minister, and has been a member of 12 cabinets in a political career spanning over 66 years. Peres was elected to the Knesset in November 1959 and, except for a three-month-long hiatus in early 2006, served continuously until 2007, when he became President. In November 2008 he was presented with an honorary knighthood by Queen Elizabeth II. Born in Wiszniewo, in Poland (now Belarus) in 1923, Peres moved with his family to Mandatory Palestine in 1934. He held several diplomatic and military positions during and directly after Israel's War of Independence. His first high level government position was as Deputy Director-General of Defense in 1952, and Director-General in 1953 through 1959. During his career, he has represented five political parties in the Knesset: Mapai, Rafi, the Alignment, Labor and Kadima, and has led Alignment and Labour. Peres won the 1994 Nobel Peace Prize together with Yitzhak Rabin and Yasser Arafat for the peace talks which he participated in as Israeli Foreign Minister, producing the Oslo Accords. Peres was nominated in early 2007 by Kadima to run in that year's presidential election, being elected by the Knesset for the presidency on 13 June 2007 and sworn into office on 15 July 2007 for a seven-year term.
  Koivisto, Mauno : (1923- ) : Signed photo Mauno Henrik Koivisto (born November 25, 1923) was the President of Finland from 1982 to 1994. He also served as Prime Minister 1968–1970 and 1979–1982 [1]. He was the first Social Democrat to be elected as President.
  Scheel, Walter : (1919- ) : Signed photo Walter Scheel (born 8 July 1919 in Solingen) is a German politician (FDP). As of 2009, he is the oldest German president alive and the second longest-lived German head of state after Emperor Wilhelm I.
  Reig Ribo, Julia : (1911-1996) : Autograph Julià Reig Ribó was the general councillor for the Valles de Andorra from 1948 to 1949 and general syndic from 1960 to 1966 and from 1972 to 1978. During this period as the leader in Andorran politics, he undertook a series of measures to modernise the structure of the country, founded the Andorran Social Security Office (1966) and opened up Andorra to the outside world.
  Bush (t.o.), George : ( - ) : Autograph , probebly printed autograph. President of U.S.
  Kennedy, Ted : ( - ) : Signed photo , probebly printed autograph. President of U.S.
  Ferrer, José Figueres : (1906-1990) : Hands signed photo , (hand signed autograph by himself or by another person of his staff ?). José María Hipólito Figueres Ferrer (25 September 1906– 8 June 1990), served as President of Costa Rica on three occasions: 1948–1949, 1953–1958, and 1970–1974. During his first term in office, he abolished the country's army, nationalized its banking sector, and granted women the right to vote. : *** Ordered ***
 • 05.05 : Scorpions : ( - ) : Hand sigend photo : *** Ordered ***

         :: A p r i l    2 0 0 9 ::

 • 20.04 : Bloom, Orlando : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 18.04 : Dougls, Kirk : (1916- ) : Autograph : Born 9 December 1916, Amsterdam, New York, USA, 90 (1940-2004) : *** Ordered ***
 • 16.04 : Wilde, Kim : ( - ) : Hand signed fan club autograph : *** Ordered ***
 • 13.04 : Wise, Robert : (1914-2005) : Autograph : Robert Earl Wise (September 10, 1914 – September 14, 2005) was an American sound effects editor, film editor, and Academy Award-winning American film producer and director. Among his many famous films are Citizen Kane, The Sand Pebbles, The Sound of Music, West Side Story, The Hindenburg, Star Trek: The Motion Picture, The Day the Earth Stood Still; Run Silent, Run Deep; The Andromeda Strain, The Set-Up, The Haunting, and The Body Snatcher. Wise's working period spanned the 1930s to the 1990s. Often contrasted with contemporary "auteur" directors such as Stanley Kubrick who tended to bring a distinctive directorial "look" to a particular genre, Wise is famously viewed to have allowed his (sometimes studio assigned) story dictate style. Later critics such as Martin Scorsese would go on to expand that characterization, insisting that despite Wise's notorious workaday concentration on stylistic perfection within the confines of genre and budget, his choice of subject matter and approach still functioned to identify Wise as an artist and not merely an artisan. Through whatever means, Wise's approach would bring him critical success as a director in many different traditional film genres: from horror to noir to Western to war films to science fiction, to musical and drama, with many repeat hits within each genre. Wise's tendency towards professionalism led to a degree of preparedness which, though nominally motivated by studio budget constraints, nevertheless advanced the moviemaking art, with many Aca demy Award-winning films the result. Films as director : 42 between 1942-2000 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Potter, Monica : (1971- ) : Autograph : 30 June 1971, Cleveland, Ohio, USA : Films as acress : 20 between 1973-2009 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Orbach, Jerry : (1935- ) : Autograph : Films as actor : 90 between 1955-2005 : 20 October 1935, New York City, New York, USA 28 December 2004, Manhattan, New York, New York, USA : *** Ordered ***
 • 13.04 : Hussey, Ruth : (1911- ) : Autograph : 30 October 1911, Providence, Rhode Island, USA : Films as actress : 67 between 1937-1973 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Fleischer, Richard : (1916-2006) : Autograph : *** Ordered ***
  Richard O. Fleischer (December 8, 1916 – March 25, 2006) was an American film director. Fleischer was born in Brooklyn, the son of Essie (née Goldstein) and animator/producer Max Fleischer. He started in motion pictures as director of animated shorts produced by his father including entries in the Betty Boop, Popeye and Superman series. His live-action film career began in 1942 at the RKO studio, directing shorts, documentaries, and compilations of forgotten silent features, which he called Flicker Flashbacks. He won an Academy Award as producer of the 1947 documentary Design for Death, co-written by Theodor Geisel (later known as Dr. Seuss), which examined the cultural forces that led to Japan's imperial expansion through World War II. Fleischer directed his first feature in 1946. His early films were taut film noir thrillers such as Bodyguard (1948), The Clay Pigeon (1949), Follow Me Quietly (1949), Armored Car Robbery (1950), and The Narrow Margin (1952). In 1954, he was chosen by Walt Disney (his father's former rival as a cartoon producer) to direct 20,000 Leagues Under the Sea. He became known for big features, often employing special effects, such as Barabbas (1961), Fantastic Voyage (1966), Dr. Dolittle (1967), and Tora! Tora! Tora! (1970). He directed many action adventures such as Violent Saturday (1955), Bandido (1956), The Vikings (1958), and Mr. Majestyk (1974). He also directed a trilogy of films centering on famous serial killers and focusing on the theme of capital punishment: Compulsion (1959), The Boston Strangler (1968) and 10 Rillington Place (1971). He helmed Soylent Green (1973), a cautionary tale of overpopulation and pollution. Some of his entertainments are regarded as controversial and provocative, such as Che! (1969), a biopic of Che Guevara, and the interracial melodrama of the Deep South in Mandingo (1975). Fleischer was chairman of Fleischer Studios, which today handles the licensing of Betty Boop and Koko the Clown. In June 2005 he released his memoirs of his father's career in Out of the Inkwell: Max Fleischer and the Animation Revolution. He died in his sleep at age 89, after having been in failing health for the better part of a year. Fleischer's 1993 autobiography, Just Tell Me When to Cry, described his many difficulties with actors, writers and producers. Films as director : 61 between 1943-1986.
 • 13.04 : Granger, Farley : (1925- ) : Autograph : 1 July 1925, San Jose, California, USA : Films as actor : 85 between 1943-2001 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Donen, Stanley : (1924- ) : Autograph : Stanley Donen (born April 13, 1924) is an American film director and choreographer hailed by David Quinlan as "the King of the Hollywood musicals". His most famous work is Singin' in the Rain, which he co-directed with Gene Kelly. Born in Columbia, South Carolina to Mordecai Moses Donen and Helen Cohen, both of whom were Jewish. Donen himself became an atheist in his youth [1]. He attended the University of South Carolina. He went to New York City as a teenager and at age sixteen was a dancer in the original production of Rodgers and Hart's Pal Joey, which starred Kelly. Donen started at Metro Goldwyn Mayer as a choreographer and dancer in Best Foot Forward (1943) with Lucille Ball. Donen appeared with Kelly in Cover Girl (1944) for Columbia Pictures, for which Donen also directed a sequence of Kelly dancing with his double on a darkened Manhattan street. His first chance to direct an entire movie was an adaptation of the Comden and Green musical about sailors on leave in New York City, On the Town (1949), with some songs by Leonard Bernstein, which Donen co-directed with Gene Kelly. This was the first movie musical to be filmed on location. With Kelly again, Donen co-directed Singin' in the Rain (1952) and by himself directed such classics as Royal Wedding (1951), where Donen directed Fred Astaire dancing on a ceiling; Seven Brides for Seven Brothers (1954) with Jane Powell and Howard Keel; Funny Face (1957) a musical romantic comedy with Fred Astaire and Audrey Hepburn; Pajama Game (1957) with Doris Day; Indiscreet (1958) with Cary Grant and Ingrid Bergman; Damn Yankees (1958) a musical comedy with Tab Hunter, Gwen Verdon, and Ray Walston; the comedy thriller Charade (1963) with Hepburn, Grant, and Walter Matthau; Bedazzled (1967) a satirical updating of the Faust legend starring and written by British comedians Peter Cook and Dudley Moore; and Two for the Road (1967) a drama with Hepburn and Albert Finney. He also directed the out-of-character science fiction film Saturn 3 (1980) when the film's original director resigned. His last theatrical film to date was the May-December romance Blame It on Rio (1984) with Michael Caine and Demi Moore, t hough he would go on to do additional work for television, including directing a musical sequence for the TV series Moonlighting, Lionel Richie's music video for "Dancing on the Ceiling", and a made-for-TV movie on ABC entitled Love Letters (1999). Donen was nominated for five Directors Guild of America Awards, but never nominated for a single Oscar. (He did produce the 58th Academy Awards ceremony in 1986.) In 1998 (for the 1997 awards), Donen was granted an honorary Academy Award "in appreciation of a body of work marked by grace, elegance, wit and visual innovation." In his acceptance speech, he danced with his Oscar statue while singing Irving Berlin's "Cheek to Cheek" and declared one of the secrets to being a great director is "You show up--and stay the hell out of the way. But you gotta show up or else you can't take the credit and win one of these guys." Martin Scorsese presented the award. Pic shows Audrey Hepburn, Stanley Donen, Richard Avedon, Roger Edens, Leonard Gershe. : Films as director : 31 between 1949-2003 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Ackland, Joss : (1928- ) : Autograph : 29 February 1928, North Kensington, London, England, UK : Films as actor : 176 between 1946-2009 : *** Ordered ***
 • 13.04 : Annakin, Ken : (1914- ) : Autograph : Ken Annakin, OBE (born August 10, 1914 in Beverley, Yorkshire) is an English film director. His career in films followed his work experience in documentaries. He made his directing debut in 1947 at the Rank Organisation, although the following year he moved to Gainsborough Pictures to helm three films about the Huggetts, a working class family living in suburban England. Annakin became known for a series of Walt Disney adventures including The Story of Robin Hood and His Merrie Men (1952), The Sword and the Rose (1953) and Swiss Family Robinson (1960). He was later associated with another American producer, Darryl F. Zanuck, when he was hired to direct the British segments in The Longest Day. As head of the 20th Century-Fox Studio, Zanuck endorsed Annakin's most ambitious project Those Magnificent Men in Their Flying Machines (1965). He also directed the big-scale war film Battle of the Bulge (also 1965) for the Warner Brothers studio. However, some of Annakin's better received films are smaller-scale comedies and dramas, including his episodes in Quartet (1948) and Trio (1950), based on Somerset Maugham's stories, Hotel Sahara (1951), Across the Bridge (1957), Crooks Anonymous (1962), The Fast Lady (1963) and The Informers (1963). : Films as director : 50 between 1946-2008 : *** Ordered ***

         :: M a r c h    2 0 0 9 ::

 • 31.02 : Fox, Emilia : ( - ) : Autogarph : *** Ordered ***
 • 31.02 : Adams, Maud : ( - ) : Autogarph : *** Ordered ***
 • 18.03 : Snowstorm : ( - ) : Hand signed promo card : Hard rock band : *** Ordered ***
 • 18.03 : + 1 : ( - ) : Hand signed promo card : Pop band : *** Ordered ***
 • 15.03 : Cosby, Bill : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 15.03 : Andersson, Roy : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 14.03 : Dougls, Kirk : (1916- ) : : 9 December 1916, Amsterdam, New York, USA, 90 (1940-2004) : *** Ordered ***
 • 04.03 : Skifs, Björn : (1947- ) : Hand signed photo : 20 records. 13 movies as actor between 1973-2007 : *** Ordered ***

         :: F e b r u a r y    2 0 0 9 ::

 • 25.02 : Plummer, Christopher : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***
 • 24.02 : Manuscript : (1822-09-27) : ? : *** Ordered ***
 • 23.02 : Wesenlund, Rolf : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 20.02 : Urho Kekkonen : (1900-1986) : Autograph : Urho Kaleva Kekkonen (September 3, 1900 – August 31, 1986) was a Finnish politician who served as Prime Minister of Finland (1950–1953, 1954–1956) and later as President of Finland (1956–1982). Kekkonen continued the "active neutrality" policy of President Juho Kusti Paasikivi, which came to be known as the Paasikivi-Kekkonen Line. This policy allowed Finland to retain independence and trade with both the nations of the North Atlantic Treaty Organisation and the Warsaw Pact. Kekkonen was the longest-serving President of Finland. from Wikpedia . : *** Ordered ***
 • 18.02 : Baldomero Espartero, Prince of Vergara : (1793-1879) : Hand signed letter of Isabel II of Spain. : Don Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Alvarez de Toro, 1st Prince of Vergara, 1st Duke of la Victoria, 1st Duke of Morella, 1st Count of Luchana, 1st Viscount of Banderas (Spanish: Don Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Alvarez de Toro, 1. Príncipe de Vergara, 1. Duque de la Victoria, 1. Duque de Morella, 1. Conde de Luchana, 1. Vizconde de Banderas) (27 February 1792/1793 - 8 January/9 January 1879) was a Spanish general and political figure. He was associated with the radical (or progressive) wing of Spanish liberalism and would become their symbol and champion after taking credit for the victory over the Carlists in 1839. His noble titles, Duke of La Victoria and Prince of Vergara, were granted by Isabella II to him as a result. from: wikipedia *** Ordered ***
 • 15.02 : Bacall, Lauren : (1924- ) : : 16 September 1924, New York City, New York, USA. 69 films as acresss between 1944-2010. : *** Ordered ***
 • 06.02 : Manuscript : (1871-06-12) : 1871 : Uppvidinge häradsrätt : "Vid lagtima Höste-tinget" 4 sides (35x21,5 cm) on Lessebo paper with "bikupab" 1869 : *** Ordered ***
 • 04.02 : Belafonte, Harry : (1927- ) : Autograph cuted from a poster : *** Ordered ***
 • 01.02 : Searchers, The : ( - ) : Autographs of 3 members : *** Ordered ***
 • 01.02 : Vionets, The : ( - ) : Autographs of 6 members : *** Ordered ***

         :: J a n u a r y    2 0 0 9 ::

 • 28.01 : Adams, Bryan : ( - ) : Hand signed poster (84x59 cm) : *** Ordered ***
 • 28.01 : Jansson, Tove : (1914-2001) : Autograph : *** Ordered ***
 • 19.01 : August, Bille : ( - ) : : Pic also shows an autograph by Drew Barrymore : *** Ordered ***
 • 19.01 : Barrymore, Drew : (1975- ) : : Pic also shows an autograph by Bille August : *** Ordered ***
 • 18.01 : Little Gerhard And His G-Men : ( - ) : Autographs of all on 6 different papers. : LITTLE GERHARD, NILSSON CONNY, RASK TORSTEN, MATTSSON KJELL, SÖDERLUND ULF, HALLDEN TOMMY : *** Ordered ***
 • 18.01 : Ericsson, Carl : (1885-1970) : : (18.03.1885-03.01.1970). Skådespelare. Född i Eskilstuna. Debuterade på scen 1908 och var sedan verksam i flera olika resande teatersällskap bl.a. hos Allan Ryding. Verkade sedan vid olika Stockholmsteatrar som Alhambra, Folkan och Odeon-teatern. Medverkade också i ett stort antal revyer, bl.a. hos Karl Gerhard. Debuterade på film 1922 och medverkade i ett 90-tal filmer. : *** Ordered ***
 • 15.01 : Azaria, Hank : ( - ) : Signed photo : Probebly printed autograph ?
 • 15.01 : Garner, Jennifer : ( - ) : Signed photo : Probebly printed autograph ?
 • 15.01 : Harris, Ed : ( - ) : Signed photo :
 • 15.01 : Romjin, Rebecca : ( - ) : Signed photo :
 • 15.01 : Stiller, Ben : ( - ) : Signed photo : Probebly printed autograph ? : *** Ordered ***
 • 15.01 : Stone, Sharon : ( - ) : Signed photo :
 • 15.01 : Withaker, Forest : ( - ) : Signed photo : Probebly printed autograph ? :
 • 15.01 : Vaughn, Vince : ( - ) : Signed photo : Probebly printed autograph ? :
 • 11.01 : Erikson, David : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 11.01 : Hiort af Ornäs, Barbro : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 11.01 : Höglund, Peter : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Jacobsson, Nils S : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Lindby, Wera : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Meurk, Sten : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Moberg, Ruth : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Olsson, Siri : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Olsson, Tom : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Skoglund, Alice : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***
 • 11.01 : Sorbon, Christina : ( - ) : : From Uno "Myggan" Ericsson´s collection from 1930´s to 1940´s : *** Ordered ***

         :: D e c e m b e r    2 0 0 8 ::

 • 28.12 : Havilland, Olivia de : (1916 - ) : : 1 July 1916, Tokyo, Japan. 59 between 1935-1988. *** Ordered ***
 • 28.12 : Asner, Edward : (1929 - ) : : 15 November 1929, Kansas City, Kansas, USA. 254 between 1957-2009. *** Ordered ***
 • 28.12 : Kesster, Magnus : (1901 - 1975) : : 29 July 1901 and died 15 April 1975 also in Stockholm, Stockholms län, Sweden. 80 between 1937-1957. *** Ordered ***
 • 28.12 : Flodqvist, Barbro : (1919 - 1971) : : 19 April 1919 and died 29 January 1971, also in Stockholm, Stockholms län, Sweden. 17 between 1940-1955. *** Ordered ***
 • 14.12 : Rogers, Mimi : (1956 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Landis, John : (1950 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Lisiv, Irna : (1937 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Ayres, Lew : (1908 - 1984) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Rydeberg, George : (1907 - 1983) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Knox, Elyse : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Glover, Julian : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Goldblum, Jeff : (1952 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : McGuire, Dorothy : (1916 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Zerbe, Anthony : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 14.12 : Cox, Bryan : (1946 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 04.12 : Stewart, James : ( - ) : Hand signed photo : *** Ordered ***

         :: N o v e m b e r    2 0 0 8 ::

 • 28.11 : Manuscript : (1761-07-20) : Manuscript ; pic 2. : "Köpebrev" för Åboen Bonden Ola Nilsson, Kierstorp No 5. Kierstorp - Kärrstorp - Kerstorp i Oxie härad. Försäljningsbrevet daterat 20. Julii 1761. 4 sidor, 31 x 20 cm. Dåligt skick. : *** Ordered ***
 • 23.11 : Menahem, Golan : (1929 - ) : : *** Ordered ***
 • 21.11 : Dern, Bruce : ( - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 18.11 : Movie-poster : ( - ) : Autographs of 6 actors from the swedish movie "Bröderna Lejonhjärta". : *** Ordered ***
 • 18.11 : Svenne & Lotta : ( - ) : Pop-band : *** Ordered ***
 • 16.11 : ? : ( - ) : Manuscript ; Pic. 2 dated 1855 : *** Ordered ***
 • 16.11 : Örtblad, Gustaf : ( - ) : Manuscript dated 1823 : *** Ordered ***
 • 16.11 : ? : ( - ) : Manuscript dated 1822 : *** Ordered ***
 • 04.11 : Ryan, Meg : ( - ) : Signed photo : *** Ordered ***
 • 04.11 : Spielberg, Steven : ( - ) : Signed photo : *** Ordered ***

         :: O c t o b e r    2 0 0 8 ::

 • 27.10 : Hope, Bob : ( - ) : : *** Ordered ***
 • 27.10 : Maclaine, Shirley : ( - ) : : *** Ordered ***

         :: S e p t e m b e r    2 0 0 8 ::

 • 30.09 : Treat : ( - ) : Autographs on paper : by 5 members: *** Ordered ***
 • 30.09 : China : ( - ) : Autographs on 2 papers : by 3 members: *** Ordered ***
 • 28.09 : Bloom, Orlando : ( - ) : Signed photo : *** Ordered ***
 • 14.09 : Fridebgård, Jan : (1897 - 1968) : Book : Autograph of the author in his book "Äran och hjältarna from 1953 : *** Ordered ***
 • 14.09 : Fogelström, Per Anders : (1917 - 1998) : Book : Autograph of the author in his book "Medan standen sover" from 1953 : *** Ordered ***
 • 10.09 : Jackson, Andrew : (1767 - 1845) : Original hair : 7th president of USA : *** Ordered ***
 • 10.09 : Lind, Jenny : (1820 - 1887) : Original hair : Famous singer from Swedn : *** Ordered ***

         :: A u g u s t    2 0 0 8 ::

 • 18.08 : Mörne, Arvid : (1876 - 1946) : Autograph : Poet and author from Finland : *** Ordered ***
 • 18.08 : Brailowsky, Alexander : (1896 - 1976) : Autograph : Russian pianist : *** Ordered ***
 • 18.08 : Norling, Ernst : (1877 - 1952) : Autograph : Artist and author : *** Ordered ***
 • 18.08 : Schwab, Eigil : (1882 - 1952) : Autograph : Artist and "grafiker" : *** Ordered ***
 • 19.08 : EDGUY : Promo poster : Signed by : Tobias Sammet, Felix Bohnke, Dirk Sauer, Jens Ludwig,*** Ordered ***
 • 17.08 : Couve de Murville, Maurice : (1907 - 1999) : Autograph : Prime minister of France between 1968-1969 :*** Ordered ***
 • 17.08 : Watling, Jack : (1923 - 2001) : Note : British actor : *** Ordered ***
 • 17.08 : Linnér, Sigfrid : (1877 - 1963) : Note : Linnér, Sigfrid Natanael, jurist, ämbetsman, f. 13 sept. 1877 i Bäckaby, Småland, blef juris kandidat i Uppsala 1900 samt tjänstgjorde därefter i och under Svea hofrätt, där han utnämndes till fiskal 1911 och till hofrättsråd 1912. Redan 1911 hade han emellertid förordnats till expeditionschef i Civildepartementet. Han blef konsultativt statsråd i Hj. Hammarskjölds ministär 17 febr. 1914 och afgick med denna 30 mars 1917; strax därefter utnämndes han till regeringsråd. Sedan 1923 är han landshöfding i Jämtlands län. På K. M:ts uppdrag har han utarbetat och utgett Utredning ang. omorganisation av polisväsendet i riket (1922). Äfven för åtskilliga andra offentliga uppdrag (krigsberedskapskommissionen 1918, utredningen ang. statsanslag till idrottens främjande 1921, besparingskommittén 1923) har L. tagits i anspråk. C. G. B j. *Linnéska sällskap. Om det 1917 stiftade Svenska Linnésällskapet se d. o. (äfven i Suppl.). : *** Ordered ***
 • 17.08 : Hansen, David : (1880 - 1957) : Cut of letter : David Hansén, 6 oktober 1880 Överluleå församling, Norrbotten, död 20 maj 1957, landshövding i Norrbottens län 1937-1946, handelsminister 1930-1932. Hansén började karriären som köpman och kommunalman i Luleå och invaldes 1920 till riksdagens första kammare där han tog plats 1921 men återvaldes ej vid nyvalet samma år. Återinvaldes dock 1927. Åren 1921-1937 var han statens förlikningsman vid arbetstvister i norra distriktet. Hansén gifte sig 1910 med Göta Maria Sundberg och fick fyra barn. :*** Ordered ***
 • 17.08 : Tavaststjerna, Karl August : (1860 - 1899) : Cut of letter : Karl August Tavaststjerna, född 13 maj 1860 på Annila gård nära S:t Michel, död 20 (30?) mars 1898 i Björneborg, var en av Finlands mest framstående författare under 1880- och 1890-talen. Föräldrar generalmajoren Carl Johan Tavaststjerna och Frederique Granfelt. Gift 1891 med skådespelerskan Augusta Wilhelmina Gabrielle Kindstrand.
  Han var utbildad arkitekt. Tavaststjernas dikter, från debuten 1883 med För morgonbris, tolkar dels impressionistiska naturmotiv, dels frihetslängtan och nationell vilsenhet. Efter debuten följde diktsamlingen Nya vers (1885). Med sin första roman, Barndomsvänner (1886) förde han in realismen i Finlands svenska litteratur, och i den välkända romanen Hårda tider (1891) tar han steget från realism till naturalism. I Lille Karl (1897) har Tavaststjerna gett liv åt sina egna barndomsminnen från Annila i östra Finland. Den hör fortfarande till de stora barnskildringarna i nordisk litteratur. :*** Ordered ***
 • 17.08 : Lundin, Claes : (1825 - 1908) : Cut of letter : Lundin, Claës Johan, skriftställare. Född i Stockholm d. 12 nov. 1825. Föräldrar: skräddaremästaren Johan Olof Lundin och Katarina Mellström. I Uppsala, där L. blef student 1844, aflade han 1847 kameralexamen, hvarefter han ingick som e. o. tjänsteman i riksbanken och åtskilliga ämbetsverk. Efter några års arbete i statens tjänst begaf han sig 1854 till Hamburg för att studera handelsvetenskap och ingick 1856 i handelsfirman C. O. Wijkander & C:o i Göteborg. Allt ifrån ungdomen en vän af litterära sysselsättningar, ägnade han sig från 1858 uteslutande åt författarskap och bosatte sig till en början, såsom korrespondent för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, i Köpenhamn. 1859 flyttade han till Paris, hvarifrån han under loppet af sju år lämnade bref och bidrag till Göteborgs Handelstidning, Nya Dagligt Allehanda, Stockholms Dagblad, Ny Illustr. Tidning och Aftonbladet. Återkommen till Sverige 1866, bosatte han sig i Stockholm och ingick i Stockholms Dagblads redaktion, hvilken han sedan dess nästan oafbrutet tillhört och där han ännu skrifver krönikor under sign. Ture och annat. I Stockh. Dagbl. har L. för öfrigt skrifvit teater- och litteraturuppsatser, kåserier, krönikor, följetonger och äfven referat och ledare och har både in- och utrikes rest för tidningen. Åtskilliga år skref L. äfven en veckokrönika, »Omnibus», i Ny Ill. Tidning. Som krönikör har L. alltid varit framstående, med klar blick och pigg penna. I egenskap af speciell stockholmsskildrare är L. särskildt framstående. Hans skildringar i novellform ur stockholmslifvet, som utkommit i flera olika samlingar, äro visserligen icke i högre grad skarpt etsade, men hans arbeten, Gamla Stockholm 1880--82, i förening med Aug. Strindberg, Nya Stockholm 1887--90 och Sällskapet 1800--1900, 1900, -- det senaste skrifvet på uppdrag af den stora stockholmsklubben med namnet Sällskapet -- äro förträffliga, öfverflödande på intressanta och pålitliga uppgifter. Förvisso har Lundin med Gamla och Nya Stockholm i hög grad bidragit till att göra hufvudstaden, med dess forntidslif och dess nutidslif, älskad af sina invånare. Redan 1869 utgaf L. Paris i våra dagar, af Thora B., öfver hvilken »författarinna» det undrades mycket, och samma år Minnen från en resa i Sverige. Stockholm och stockholmarne -- hvartill idén var hämtad från K. Kullbergs »Minnen från en vistelse i Stockholm» -- vidare 1871 I Hamburg, 1875 Ströftåg här och där i Sverige, 1877 I Tyskland, 1878 Framtidsbilder, Oxygen och Aromasia, hvartill sedan kommit de förut nämnda novellsamlingarna: Gamla kort, bilder ur verkligheten 1879, Från Stockholms synkrets 1880, Stockholmstyper förr och nu 1889, Tidsbilder ur Stockholmslifvet 1895, samt Bortom Alperna 1883. G ift 1858 med Augusta Cederwall. : *** Ordered ***
 • 17.08 : Arosemena, Carlos Julio : (1919 - 2004) : Cut of letter : President of Ecuador between 1961-1963 : *** Ordered ***
 • 16.08 : GAMMA RAY : Signed photo : of all 4 members : *** Ordered ***
 • 16.08 : RHAPSODY : Signed photo : of all 4 members : *** Ordered ***
 • 16.08 : Bloom, Orlando : ( - ) : Movie still : *** Ordered ***
 • 13.08 : Duvall, Robert : (1931 - ) : Movie still : *** Ordered ***
 • 06.08 : Callenbo, Bernt : (1932 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 06.08 : Adolphson, Edvin : (1893 - 1979) : Autograph : *** Ordered ***
 • 06.08 : Young, Sean : (1959 - ) : Autograph : *** Ordered ***

         :: J u l y    2 0 0 8 ::

 • 23.07 : Newman, Paul : (1925 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 23.07 : Pitt, Brad : (1963 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 20.07 : Wilde, Kim : (1960 - ) : Signed photo : *** Ordered ***
 • 17.07 : Moore, Demi : (1962 - ) : Movie still : *** Ordered ***
 • 10.07 : Coppola, Sofia : (1971 - ) : Movie still : *** Ordered ***
 • 10.07 : Heston, Charlton : (1923 - 2008) : Movie still : *** Ordered ***
 • 09.07 : Richie, Lionel : (1949 - ) : Signed photo : Lionel Brockman Richie, Jr. (born June 20, 1949) is an Academy Award and Grammy award-winning American singer, songwriter, record producer, and occasional actor, who has sold more than 100 million records. : *** Ordered ***
 • 06.07 : Bernadotte, Gunilla : (1923 - ) : Signed photo , also with her husband Carl-Johan Bernadotte : *** Ordered ***
 • 06.07 : Bernadotte, Carl-Johan : (1916 - ) : Signed photo , also with his wife Gunilla Bernadotte : *** Ordered ***
 • 06.07 : Lukather, Steve : (1957 - ) : Autograph , also with 4 other members : *** Ordered ***
 • 06.07 : Leigh, Janet : (1924 - 2004) : Autograph : *** Ordered ***
 • 06.07 : Neame, Ronald : (1911 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 06.07 : Capra, Frank : (1897 - 1991) : Autograph : *** Ordered ***
 • 06.07 : Olivier, Lawrence : (1907 - 1989) : Autograph : *** Ordered ***

         :: J u n e    2 0 0 8 ::

 • 18.06 : Staël von Holstein, Georg Bogislaus : (1685 - 1763) : Letter : to Lund, dated "Malmö d:7 Junii 1759 : "Fältmarskalk, Landshövding i Kalmar/Malmöhus län : Was prisoner in Russia between 1704-1711. *** Ordered ***

         :: M a y    2 0 0 8 ::

 • 17.05 : Sparre, Per Larsson : (1628 - 1692) : Manuscript : "Friherre, riksråd, general, rikstygmästare, ambassadör och fredslegat". "Son of Lars Eriksson Sparre, sonson of "kanslern" Erik Larsson Sparre and brother to Svante Larsson Sparre. "Landshövding" in Älvsborgs count 1663-74 och upphöjdes i fransk grevlig värdighet 1675 i Saint-Germain-en-Laye av kung Ludvig XIV av Frankrike. Den gren av ätten Sparre fortlever alltjämnt i Frankrike". Owned Näsby castle. *** Ordered ***
 • 12.05 : Åberg, Lasse : (1940 - ) : *** Ordered ***

         :: A p r i l    2 0 0 8 ::

 • 27.04 : Heston, Charlton (1924 - 2008) : Signed photo : *** Ordered ***
 • 27.04 : Christie, Julie (1941 - ) : Autograph : *** Ordered ***
 • 18.04 : Breitholtz, Edvard Julius (1830 - 1912) : Manuscript : Born 1830 in Stockholm and dead 1912 in Stockholm, Swedish military. Was colonel in Svea artilleriregemente and later on "generallöjtnant" for the Swedish army. Married 1859 to Fredrika Jacobina Odelberg (1838-1922). He had a brother namend Claes Gustaf B. (1828-1885). : Also signed by Y? Bergman . : Letter in military matter, dated 24 march 1888, conc Carl Gustaf Reimers, born 19 december 1866 in Upsala (in letter namned Björlund). He was located at 3:e "Batteriet af Kongl. Svea Artilleri-Regemente. "*** Ordered ***
 • 18.04 : Bergman, Y? ( - ) : Manuscript : (See above) : *** Ordered ***
 • 18.04 : Bahr, Johan von (1860 - 1929) : Manuscript : Born 1 august 1860 in Stockholm, dead 1929 in Uppsala. Swedish politician and mayor of Uppsala from 1915. : Also signed by ? Lagerberg : Letter in military matter dated 12 July 1889, conc the soldier Jan Sköld. He was located at "Roten" 119 in Tuna "Socken" and was born 12 february 1832 in Stafby "socken". *** Ordered ***
 • 18.04 : Lagerberg, ? ( - ) : Manuscript : (See above).
 • 18.04 : Stewart, James (1908 - 1997) : Signed Photo : American film actor : Born as James Maitland Stewart 20 may 1908 in Indiana and Died 2 july 1997 in Los Angeles, USA. he first pursued a career as an architect before being drawn to the theater at Princeton University. His first success came as an actor on Broadway, before making his Hollywood debut in 1935. Stewart's career gained momentum after his well-received Frank Capra films, including his Academy Award nominated role in Mr. Smith Goes to Washington. Throughout his seven decades in Hollywood, Stewart cultivated a versatile career and recognized screen image in such classics as The Philadelphia Story, Harvey, It's a Wonderful Life, Rear Window, Rope, and Vertigo. He is the most represented leading actor on the AFI's 100 Years... 100 Movies (10th Anniversary Edition) list. As of 2007, 10 of his films have been inducted into the United States National Film Registry.
  Stewart left his mark on a wide range of film genres, including screwball comedies, westerns, biographies, suspense thrillers and family films. He worked for a number of renowned directors later in his career, most notably Alfred Hitchcock, John Ford, Billy Wilder, Frank Capra and Anthony Mann. He won many of the industry's highest honors and earned Lifetime Achievement awards from every major film organization. He died in 1997, leaving behind a legacy of classic performances, and is considered one of the finest actors of the "Golden Age of Hollywood." He was named the third Greatest Male Star of All Time by the American Film Institute. (text copied from : http://en.wikipedia.org/wiki/James_Stewart_(actor)). : *** Ordered ***

         :: M a r c h    2 0 0 8 ::

 • 29.03 : Dalai Lama : (1935-) Signed photo : In Tibetan Buddhism, the successive Dalai Lamas form a lineage of (tulku) magistrates and religious leaders which traces back to 1391.According to tradition, the rarified mindstream of these tulku take repeated births and embodiment to fulfill their Boddhisattva vow.They are of the Gelug School of Buddhism. Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (born Llhamo Döndrub (Tibetan: Wylie: Lha-mo Don-'grub) 6 July 1935 in Tibet), is the fourteenth and current Dalai Lama. He is a practicing member of the Gelug School of Tibetan Buddhism and is influential as a Nobel Peace Prize laureate, as the world's most famous Buddhist monk, and as exiled leader of the Tibetan government in Dharamsala, India. : *** Ordered ***
 • 22.03 : Ford, Glenn : (1916-2006) Signed movie still : *** Ordered ***
 • 08.03 : Flinck, Magnus ( -1814) : Manuscript regarding contract for the son Påhl Svensson of the dead father Sven Påhlsson. : dated, Wegeholm in the year 1800 : *** Ordered ***
  Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ägdes Vegeholm av de tre ogifta syskonen Isak Johan, Charlotta Maria och Vilhelmina Ulrika. Den sistnämnda hade en fosterdotter, Gunilla Lindros, som 1797 gifte sig med tjänstemannen och dåvarande borgmästaren i Landskrona, Magnus Flinck. Han flyttade in på Vegeholm och tog till stor del över driften av gården. Under denna tid skänkte Vilhelmina Ulrika farfaderns och faderns bibliotek till Magnus Flinck som väsentligt ökade dess storlek. När både Vilhelmina Ulrika Cedercrantz och Magnus Flinck dog, 1814, såldes Vegeholm och änkan Gunilla Lindros flyttade med biblioteket till Rögle.
  På Södra Lindved i Skåne finns en målning av familjen Magnus Flinck med hans hustru i 2:a giftet 1797, Gunilla Lindros, samt Wilhelmina Ulrika Cedercrantz samt ett myller av barn. Flinck förvaltande egendomarna men dog 1814 (Om honom se SBL, Jörgen Weibul l).
 • 03.03 : Book of Autograph´s : (from 1950- ) : Total 27 autograph´s :
  Oscar Rundqvist, Sigge Fürst, Andrew Walter(?), Sickan Carlsson, Gösta Jonsson, Walle Söderlund, Nisse Blücker, Ragnar Dahl, Bibbi Johnson, Klot-Johan, Lennart Hyland x2, Maj Larsson, Siv Larsson, Sonja Stjerqvist (inklistrad), Marianne Wärsäll, Edvin Adolphsson, R Svensson(?) Karin Juel, Glokae Well, Per-Martin Hamberg(?) + others : *** Ordered ***

         :: F e b r u a r y    2 0 0 8 ::

 • 21.02 : Manuscript (1841) Page 4 : From Jämtland, "Bergstings lag" : *** Ordered ***

         :: J a n u a r y    2 0 0 8 ::

 • 26.01 : Mamouulian, Rouben : (1897-1987) : Autograph : Director - Film : *** Ordered ***
 • 15.01 : Manuscript (Dated 1743 in Jerrestad) 1st Page : Pages 2-3 : Pages 4-5 : Page 6 : Mentioned names : Mårten Jönsson, Erland and Maja Lisa Holmström.
 • 04.01 : Badham, John (1939 - ) Signed Photo : Director - Film : *** Ordered ***

         :: D e c e m b e r    2 0 0 7 ::

 • 30.12 : Neame, Ronald (1911 - ) Signed Photo : Director - Film : *** Ordered ***
 • 19.12 : Bernadotte, Lennart ( - ) Portrait : 2 signed portrait.
 • 19.12 : Bernadotte, Sigvard ( - ) : 2 signed portrait.
 • 19.12 : Gallen-Kallela, Akseli : (1865 - 1931) : Letter :

         :: N o v e m b e r    2 0 0 7 ::

 • 30.11 : Manuscript : (1810) : 1 sheets / 3 pages : : *** Ordered ***
  Page 1 :
  Page 2-3
  : Signed by Nils Callerholm (1780-1858) : 2 sealing-wax
 • 24.11 : Manuscript : (1815-02-17) : 8 sheets / 32 pages : : *** Ordered ***
  Page 1 : Lot of sealing-wax.
  Page 2
  : Signed by Lars Holmström and Gust Billberg.
  Page 3
  : Signed by Joh Andersson ?
 • 25.11 : Hansa Band Promotion-card : Signed by all 4 members : *** Ordered ***
 • 25.11 : Treat Promotion-card : Signed by all 5 members : *** Ordered ***
 • 18.11 : Manuscript : (1794-01-18) : dated in ? (Simrishamn) : Page 1 ; Page 2-3 ; Page 4 : *** Ordered ***

         :: O c t o b e r    2 0 0 7 ::

 • 31.10 : Johansson, Stig : ( - ) : Artist - Film / theatre : Signed theatre-script by 4 actors on theathre-script "Karl Gerhards Program och Kupletter " : *** Ordered ***
 • 31.10 : Botvid, John : ( - ) : Artist - Film / theatre : Signed theatre-script by 4 actors on theathre-script "Karl Gerhards Program och Kupletter " : *** Ordered ***
 • 31.10 : Rolfsen, Katie : ( - ) : Artist - Film / theatre : Signed theatre-script by 4 actors on theathre-script "Karl Gerhards Program och Kupletter " : *** Ordered ***
 • 31.10 : Hagman, Emy : ( - ) : Artist - Film / theatre : Signed theatre-script by 5 actors on theathre-script "Karl Gerhards Program och Kupletter " : *** Ordered ***
 • 21.10 : Dean, Jimmy : ( - ) : Artist - Musician : Signed photo : *** Ordered ***
 • 18.10 : Jones, Tom : ( - ) : Artist - Musician : Signed photo : *** Ordered ***
 • 18.10 : Lucas, George : ( - ) Film - Director Signed photo : *** Ordered ***
 • 16.10 : Boormanm John : ( 1933 - ) Film - Director Autograph : *** Ordered ***

         :: S e p t e m b e r    2 0 0 7 ::

 • 28.09 : Hitler, Adolf (1889 - 1945) : Diploma with his stamp-signature "faksimil" : *** Ordered ***
 • 15.09 : Autograph book : Signatures written between 1915 and 1935 : *** Ordered ***
 • .09 : Pollak, Kaj ( - ) Autograph : Film - Director : : *** Ordered ***
 • .09 : Malmberg, Adde ( - ) Autograph : TV - Actor : : *** Ordered ***
 • .09 : Eriksson, Lasse ( - ) Autograph : Film - Actor : : *** Ordered ***


  [ Top of the page ]


  : Notice and More :


  [ Top of the page ]

  [ Home ]