Vårdö            Åland

Startsida    Innehåll    Nytt från föreningen    Gården i Vargata    Bildarkiv    Föreningen       

Släktträd    Vargata-nytt   Gästbok

 

 

Konstateras att Salminens Vänner rf som förening har upphört och inte längre har någon verksamhet. 

Nedanstående uppgifter sparas dock som historik kvar på websidan.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Salminens Vänner

c/o Douglas Lindén

AX-22550 VÅRDÖ

ÅLAND

Telefon +358 (0)18 47 718

e-mail: douglas@aland.net

Upp

Föreningens styrelse innan föreningen upphörde:

 

Ordförande Douglas Lindén
Vice ordförande Peter Winqvist
Sekreterare Christina Remmer
Kassör Leif Granlid
Ledamot Gunilla Boman

Upp

 

Föreningens revisorer innan föreningen upphörde:

Bo Ahlnäs och Krister Johansson, suppleanter Stina Åberg och Maria Grunér

Upp

 

Historik

Runar Salminen testamenterade sin konstsamling till Sven-Erik Åkerblom i Mariehamn.

En inofficiell arbetsgrupp "Runar Salminens vänner" vilken bestod av Peter Winqvist - konstnär, Bjarne Olofsson - VD Ömsesidiga Förs.bol., Folke Wikström - arkitekt, Sten-Erik Fagerholm - rektor, ordf. Ålands Kulturråd, Benita Mattsson-Eklund - journalist, ordf. Ålands Författarförening, Nanna Sjöström - ordf. Ålands konstförening, Valdemar Nyman - författare, Christina Remmer -Ålands museum, författare och Ralf Nordgren - författare skrev 28 oktober 1990 ett brev till Vårdö kommun och föreslog att kommunen skulle inlösa konstsamlingen, vilket Sven-Erik Åkerblom var positiv till under förutsättning att samlingen bevaras intakt och inte säljes vidare.

Den 31 oktober 1990 skrev Vårdö kommun köpebrev med Sven-Erik och Marianne Åkerblom i vilket den överenskomna köpesumman på 150 000 mk skulle gälla de träsnideriarbeten som utförts av Runar Salminen i Vargata Vårdö och som utgörs av en enhetlig samling. I köpevillkoren skrevs bl a -att Vårdö kommun förbinder sig att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten, åtminstone i begränsad omfattning, samt att samlingen ej splittras, - att kommunen förbinder sig att väl vårda och sköta samlingen så att den ej kommer till skada, - samlingen skall även vara tillgänglig för forskare och andra seriöst intresserade personer, - samlingen bör av kommunen noggrant katalogiseras samt - att samlingen får ej överlåtas till tredje man, utan förbli i kommunens ägo.

På initiativ av konstnären Peter Winqvist hölls i Mariehamns stadsbibliotek den 11 december 1990 ett planeringsmöte om bildandet av en förening "Salminens vänner" Peter Winqvist presenterade den blivande föreningens bakgrund och syfte, vilket primärt var att förvärva framlidne Runar Salminens konstsamling och göra den tillgänglig för allmänheten. Föreningens ändamål är att sprida kännedom om Vårdösläktens konstnärliga livsgärning. Föreningens syfte är att vårda och visa släktens kulturella mångfald.

Biblioteks- och kulturnämnden i Vårdö sammankallade till ett stiftande möte på Strömsgården i Vårdö den 24 februari 1991. Ordförande Douglas Lindén hälsade välkommen till ca 15 personer. Till ordförande för mötet utsågs Peter Winqvist. Mötet beslöt att föreningens namn skall vara Sällskapet Salminens vänner. Stadgar antogs och en interimstyrelse fram till höstmötet utsågs: Peter Winqvist, Douglas Lindén, Leif Granlid, Christina Remmer och Gunilla Boman. Konstituerande styrelsemöte hölls den 7 mars på Strömsgården. Då utsågs till ordförande Douglas Lindén, vice ordförande Peter Winqvist, sekreterare Christina Remmer, kassör Leif Granlid och ledamot Gunilla Boman.

Vid höstmötet den 17 november 1991 återvaldes den interimistiska styrelsen..

Till olika stiftelser har anhållits om medel och bidrag.

Svenska kulturfonden har 5 april 1991 beviljat ett bidrag på 5 000 mk för inrättande av ett museum för Runar Salminens

Ålands kulturstiftelse har 18 april 1991 meddelat att de tilldelat föreningen ett stipendium på 15 000 mk ur den av stiftelsen förvaltade Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond för inköp av vitriner och iordningsställande av utställningsutrymme. (Dessa vitriner är för närvarande utställda på Strömsgården)

Upp
 
 

Stadgar för Sällskapet Salminens vänner rf

§ 1

Föreningens namn är Sällskapet Salminens Vänner r.f., dess hemort är Vårdö kommun och dess officiella språk svenska.

§ 2

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om Vårdösläkten Salminens konstnärliga livsgärningar. Föreningens syfte är att vårda och visa släktens kulturella mångfald. För att förverkliga sitt syfte ordnar föreningen diskussions- och föredragningstillfällen, bedriver informations- och publikationsverksamhet samt ordnar kulturevenemang. Föreningen syftar inte till att skaffa medlemmarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta. Föreningen bedriver inte heller ekonomisk verksamhet.

§ 3

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta person som anmäler intresse till styrelsen.

Varje medlem betalar årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek fastställs vid föreningens höstmöte.

§ 4

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av fem medlemmar.

På föreningens höstmöte väljs ordförande för styrelsen samt fyra övriga styrelsemedlemmar, samtliga för ett år.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.

§ 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, av viceordföranden, då dessa anser det nödvändigt eller om minst två styrelsemedlemmar kräver detta.

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden samt minst två övriga styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom i val, där lotten avgör.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av samtliga styrelsemedlemmar.

§ 6

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

§ 7

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningens räkenskaper tillsammans med verksamhetsberättelse, protokoll och övriga nödvändiga handlingar skall tillställas revisorerna före utgången av januari månad.

Revisorerna skall sedan avge sitt yttrande före den 15 februari.

§ 8

Inom föreningen har föreningsmötet beslutanderätt.

Föreningen håller årligen två (2) ordinarie möten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet hålls före maj månads utgång och höstmötet före november månads utgång.

Extra föreningsmöte hålls om föreningsmötet eller styrelsen fattat beslut om detta eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen yrkar att ett ärende skall tas upp till behandling. Extra föreningsmöte skall hållas inom 40 dagar från det att yrkandet lagts fram.

Vid vårmötet skall behandlas följande ärenden:

 

1. Väljs mötets ordförande, viceordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare,

2. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet,

3. Föredras föreningens verksamhetsberättelse från föregående år, räkenskaper och revisorernas utlåtande samt fastställs bokslutet,

4. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga redovisningsskyldiga,

5. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.

 

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 

1. Väljs mötets ordförande, viceordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare,

2. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet,

3. Väljs föreningens ordförande och fyra övriga styrelsemedlemmar,

4. Väljs två revisorer och två revisorssuppleanter,

5. Fastställs medlemsavgiftens storlek,

6. Fastställs föreningens verksamhetsplan för följande år,

7. Fastställs föreningens budget för följande år,

8. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.

Ärenden som inte är upptagna på föredragningslistan kan vid mötet tas upp till behandling och avgörande om minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet närvarande medlemmar understöder det, dock inte ärenden som nämns i 24 § I mom lagen om föreningar.

§ 9

Kallelse till ordinarie föreningsmöte och extra föreningsmöte sker skriftligen till medlemmarna minst tio dagar före mötet eller genom annons i en på orten utkommande, av styrelsen bestämd, tidning minst tio dagar före mötet.

§ 10

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall för att gälla vara omfattat av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid omröstningen avgivna röster.

Då föreningen upplöses skall dess medel användas till något kulturellt ändamål på Vårdö på det sätt som föreningens sista möte beslutar.

§ 11

I övrigt följs den gällande lagen om föreningar.

 

Upp

Kontaktuppgifter Sällskapet Salminens Vänner r.f.

Upp

Uppdaterat 2007-10-26